งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 337
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายกฤตภาส    อ้นบางเขน
1. นางปอแก้ว    เตี้ยบัวแก้ว
2 2 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวสุทธิดา    เจริญพืช
1. นายวันชัย    พละราด
3 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายโสภณ    ทิวากรธิติกุล
1. นางสาวสายชล    เรียงสันเทียะ
4 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายเจริญศักดิ์    จันทรนิมิ
1. นางสาวบุษบา    ประจงแต่ง
5 6 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิธร    ทองเผือก
1. นางสาวหทัยชนก    ขันติกุล
6 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธนวรรณ    อ่อนส้มกริต
1. นางสาววิพาดา    พุทธา
7 8 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายปฐมชัย    โสภณนิธิประเสริฐ
1. นางสาวปุณิกา    เทอดธรรมคุณ
8 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นายวรพงศ์    กิตติอนงค์
1. นางสาวปิยวรรณ    ตีระกิตติธนา
9 11 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวนัฐพร    ศิริวงศ์
1. นางสาวสุพัตรา    ทรัพย์เสถียร
10 12 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวชญานิษฐ์    ผาสุข
1. นางสาวฐิฏิมา    พุฒประเสริฐ
11 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายกฤตเมธ    สุวรรณกุล
1. นางสาวกนกอร    ชาหอม
12 14 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายธนาทร    มะโนมั่น
1. นางนิภา    เมฆจินดา
13 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกันกนิษต์    สุพรรณานนท์
1. นางสาวอรพรรณ    ทองศรีนาค
14 17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฎฐริกา    นามวงษ์
1. นางสุวรรณี    ปริยานนท์
15 18 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวนันทนิษฐ์    อยู่โต๊ะ
1. นางสาวณัฐธยาน์    นำพา
16 21 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอมรรัตน์    ปลอดห่วง
1. นางสาวจุฑามาศ    ชินโคตร
17 22 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวภัสราภรณ์    ลีลาเลิศ
1. นางสาลินี    เรืองจุ้ย
18 24 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปรียาภา    หงษ์วิเศษ
1. นางสาวพันธ์ทิพา    พิณทิพย์
19 25 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวภัชรีญา    หวังผล
1. นายชัฎชยุต    บุตรผา
20 26 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิตินันท์    เทียนปัญจะ
1. นางสาวกาญจนา    มิ่งโมรา
21 29 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐณิชา    ทาทอง
1. นางสุภวรรณ    บุญประเสริฐ
22 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายพรสุพัฒน์    ฉายกำเหนิด
1. นายรักชัย    แก้วยอด
23 33 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายชยานันต์    กิตติธีรธำรง
1. นางสาวทิพย์วรรณ    ยังเสถียร
24 35 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวสุกานดา    วงษ์วรรณ์
1. นางสาวจอมมณี    ศรีเจริญ
25 37 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวพรไพลิน    พ่วงคุ้ม
1. นางสาวสุมาพร    เลาะปอ
26 39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายศุภชัย    ทองสว่าง
1. นางวศรินทร์    บุญแจ่ม
27 40 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญภัทร    แช่มทอง
1. ดร.พรรณี    เทพสูตร
28 42 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาววรรธนันท์    แสงอรุณ
1. นางทวี    ทับบุรี
29 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวกุลนันท์    หาญธรรม
1. นางสาวผ่องศรี    หอธรรมกุล
30 45 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นายคฑาพร    อธิบาย
1. นางสาวจิรัฏฐิกานต์    จันทร์แทน
31 46 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายรัฐปรัชญ์    อุดมเลิศพิทักษ์
1. นางสุกัญญา    เมฆฉาย
32 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐริกา    หุ่มขุนทด
1. นางนันทกานต์    สมันสุข
33 48 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาววรกานต์    วงค์งาม
1. นางสาวนภนุต    เค้าศรีวงษ์
34 49 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายนพรุจ    เนตยารักษ์
1. นางสาววิไลรักษ์    กระลาม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................