สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ชัยนาท 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 35.94 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงธิติมา  สงพูล
2. เด็กหญิงสิริวรรณทนา  สดไทย
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 49.02 เข้าร่วม 22 โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. นางสาวสุธินี  โพธิ์ตุ่น
 
1. นางสาวอารมณ์  ศรีนิล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 45.7 เข้าร่วม 33 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายธนดล   ตรีนัย
2. เด็กหญิงอารีญา    ยอดดำเนิน
 
1. นางสาวจิราพร   จึงสมเจตไพศาล
2. นางสาวสุกัญญา   ด้วงกลัด
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 58.03 เข้าร่วม 20 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายอภิวันท์   โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวจิราพร   จึงสมเจตไพศาล
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 47.96 เข้าร่วม 23 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิรา  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงดวงหทัย  พุฒหอม
 
1. นางสาวศศิธร  รอดย้อย
2. นางเนาวรัตน์  ศรีฉ่ำ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวขนิษฐา  ตุ้มโท
 
1. นายศตวรรษ  ศรีภิรมย์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 23 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายปรเมษฐ์  เฉลิมสุข
 
1. นางสาวมะยุรี  หอมเนียม
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 29 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาววรรธนันท์  แสงอรุณ
 
1. นางทวี  ทับบุรี