สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.ตราด 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 59.71 เข้าร่วม 14 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ธรรมนาวรรณ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สิขเรศตระกูล
 
1. นางอมรรัตน์  นัดดาหลง
2. นางสาวพิมพ์เพ็ญ  โล่กันภัย
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 61.96 ทองแดง 12 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวพัณณิชา  โกสุขวัฒนะ
 
1. นางสาวศิรินภา  ทองดีนอก
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 49.54 เข้าร่วม 25 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายกิมเฮง  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายธีรวุฒิ  ศรีสัมพันธ์
 
1. นายวันชัย  พละราด
2. นางสาวกัลยาณี  หนูพัด
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 70.61 เงิน 10 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  ลบแย้ม
 
1. นายวันชัย  พละราด
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 59.74 เข้าร่วม 15 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายพีรพัฒน์  กายใส
2. นางสาวสรัลชนา  ปฏิโยเก
 
1. นางมัณฑณา  ทวีผล
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 60.38 ทองแดง 13 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายวิชาญ  ทองสุก
 
1. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 29 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงดุจฤดี  สร้างวัด
 
1. นายวันชัย  พละราด
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 15 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  เจริญพืช
 
1. นายวันชัย  พละราด