สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.นครนายก 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 59.01 เข้าร่วม 17 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  พรมเสน
2. เด็กหญิงพัชรี   และคนาเว
 
1. นางพรพนา  เทียนทอง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายดิเรก  สิทธิการ
 
1. นางนพวรรณ  กฤตยานวัช
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายชาญยุทธ  พุฒพัน
2. เด็กหญิงสุวรรณา  ศรีอรุโนภาส
 
1. นางสาวปรารถนา  ดาราย
2. นางสาวศิฬารัตน์  จันทร์สอน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายเจนณรงค์  สิทธิศุภพงศ์
 
1. นางสาวศิฬารัตน์  จันทร์สอน
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงปราญชลี  มณีพันธ์
 
1. นางภัสราภรณ์  สุดใจ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายพรสุพัฒน์  ฉายกำเหนิด
 
1. นายรักชัย  แก้วยอด