สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 58.62 เข้าร่วม 19 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันทร์ศร
 
1. นายพงศ์ชาติ  อิ่มนุกูลกิจ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 72.04 เงิน 8 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวพรรณนารา  สุวรรณนิกขะ
 
1. นายพงศ์ชาติ  อิ่มนุกูลกิจ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 51.58 เข้าร่วม 24 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงชนาทิพย์  พันธ์มานะเจริญผล
2. เด็กหญิงสุนิกา  เผือกทุ่งใหญ่
 
1. นายกฤษฎากรณ์  แจ้งสว่าง
2. นายอำพล  ทรัพย์สมบูรณ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 73.78 เงิน 6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวนิศารัตน์  จันทร์มีทรัพย์
 
1. นายพงศ์ชาติ  อื่มนุกูลกิจ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 58.01 เข้าร่วม 17 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กชายจักรพงศ์  ปิ่นทอง
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  คล้ายเมือง
 
1. นางสาวกุลธิดา  สิทธิมงคล
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 59.89 เข้าร่วม 14 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายณัฐพงศ์  แซ่โค้ว
 
1. นางสุจิตรา  ทัดวอน
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงปกติยา  บุตรอ่ำ
 
1. นายอนุชา  ไกรงาม
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายธนาทร  มะโนมั่น
 
1. นางนิภา  เมฆจินดา