สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 71.81 เงิน 11 โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กหญิงภิญญา  ภรณ์ธัญญา
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ผ่องพุธ
 
1. นายชวัลวิชญ์  เรืองจันทร์
2. นางสมวลี  สุธรรมพิทักษ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 72.17 เงิน 9 โรงเรียนสกลวิทยา 1. นายปราโมทย์  สิริสรรค์วาณิชย์
 
1. นางสมวลี  สุธรรมพิทักษ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลรัตน์  น้อยพันธุ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  จึงมีผลบุญ