สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 91.57 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวอมรรักษ์   จันทร์สิริโชค
 
1. นายไชยยศ  แวววรรณจิตต์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 58.65 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. เด็กชายณภัทร  สุวรรณแสงชูโต
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่ฮึง
 
1. นายบัณฑิต  ขำพันดุง
2. นางสาวกานต์ธนาภา  พัฒน์ธนเศรษฐ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 61.14 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายอุดมศักดิ์  ลีลาราษฎร์ไพบูลย์
 
1. นายบัณฑิต  ขำพันดุง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายพัชรพงศ์  เนื้อไม้
2. เด็กชายสรณ์  กุลติยะรัตนะ
 
1. นายปกรกาญจน์  ลานรอบ
2. นางสาวธิดารัตน์  รุ่งเรือง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายพีรพัฒน์  เพชราบรรพ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  แดงอินทวัฒน์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงสริดา  ไชยวิภานนท์
 
1. นางสาวกาญจนา  คำรศ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายนพรุจ  เนตยารักษ์
 
1. นางสาววิไลรักษ์  กระลาม