สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 47.65 เข้าร่วม 26 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงสโรชา  รุ่งเจริญศรีชัย
2. เด็กหญิงเสาวรัตน์  เปล่งศรี
 
1. นางสาวจีรารัตน์  แท่นหิน
2. นายกฤษฎา  ศรีรักษา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 72 เงิน 9 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายศศิศ  สร้อยสุวรรณ
 
1. นางสาวยุภา  ไตรทิพย์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 57.94 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายจิรัฐสกุล  ปงจันตา
2. เด็กชายสุตะพนธ์  เฉลิมทอง
 
1. นางสาวกันยา  ชูดำ
2. นายพชรวิทย์  รัตนเมธีรัตน์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 58.14 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นายศรัณญ์  สุนทรศารทูล
 
1. นายวิทยา  แสนคำ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 60.21 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชลดา  ชายพา
2. เด็กหญิงรัตติกาล  นามจันทร์
 
1. นางสาวพิณทอง  นิเกตุน้อย
2. นายพชรวิษย์  รัตนเมธีรัตน์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 71.51 เงิน 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวช่อทิพย์  พัฒนะกุลกำจร
 
1. นางดวงแก้ว  พบสระบัว
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภาคาเดช
 
1. นางสาวจารินี  อิ่มด้วง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นายกฤตภาส  อ้นบางเขน
 
1. นางปอแก้ว  เตี้ยบัวแก้ว