สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์แจ่ม
2. เด็กชายชาติชาย  ศรีตะปัญญะ
 
1. นางสาวชุติพร  ชมถูคำ
2. นางสาวปัทมาภรณ์  บุดสี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นายทิวากร  ม้าวิไล
 
1. นางสาวอาทิตยา  เนาว์ประดิษฐ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 46.4 เข้าร่วม 32 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายปุถุชน  วงศ์วรกุล
2. เด็กชายภาตา  กุลจันทร์
 
1. นางสาวอรุณศรี  โทรเลข
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 60.01 ทองแดง 18 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายวรมัน  นิมมานสมัย
 
1. นางศุภร  จันทนะชาติ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 57.32 เข้าร่วม 18 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงอชิญาณ์  ผึ้งทรัพย์
2. เด็กหญิงเจติยา  โคศิลา
 
1. นางศุภนันทา  บัวรัตนกาญจน์
2. นางสาวสายจิตรา  คงวิจิตร
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวธัญสินี  ขนันไพร
 
1. นางผานิต  ขนันไพร
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 26 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายพรรษพล  จึงจตุรพรชัย
 
1. นางสุนันท์  แสดขุนทด
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 23 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาววรกานต์  วงค์งาม
 
1. นางสาวนภนุต  เค้าศรีวงษ์