สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 50.64 เข้าร่วม 22 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์   แตงอ่อน
2. เด็กหญิงปราญิชา   พัสดุ
 
1. ดร.ประสิทธิ์  เผยกลิ่น
2. นายนักรบไทย  วงศณรัตน์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 73.47 เงิน 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวสุธิมา   บริบูรณ์รัตน์
 
1. นายนักรบไทย  วงศณรัตน์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 49.3 เข้าร่วม 27 โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายเจษฎากร   จันทร์สุวรรณ์
2. เด็กชายเชน   สุรพันธนากร
 
1. นายไพฑูรย์   เอื้อบุญประดิษฐ์
2. นางนลินี   เอกพงษ์พันธุ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 51.12 เข้าร่วม 21 โรงเรียนธัญบุรี 1. นายนิรมิต   กับรัมย์
 
1. นายไพฑูรย์   เอื้อบุญประดิษฐ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 71.3 เงิน 7 โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กชายพงษ์พันธ์  จินดานุกูล
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พึ่งเทพา
 
1. นางสาวบังอร  ทิมทอง
2. นางวิรัช  ไชยเขตต์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นายทวีศักดิ์  รักอิ่ม
 
1. นางวรลักษณ์  วุฒิปราณี
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ   หลิว
 
1. นางประภาพรรณ   ลีลาวัฒน์ศรีชัย
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวณัฎฐริกา   นามวงษ์
 
1. นางสุวรรณี  ปริยานนท์