สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนยางชุมวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  อยู่สุรินทร์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แสงสาด
 
1. นางสาวภุมริน  วงศ์เณร
2. นางสาวถนอมศรี  สว่างแสง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวกัญญานุช  สายสุด
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  หนูน้อย