สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 70.36 เงิน 9 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายกนวรรธน์  ศุภกาญจนกันติ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์น้อย
 
1. นางอิสรีย์  จิตอมรพรรณา
2. นางรวิสรา  ถินพะนา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 61.88 ทองแดง 13 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายปวิตร  กกอู่
 
1. นางจันทิรา  พนานุสรณ์ศิลป์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 72.17 เงิน 9 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกพร  ฮวดศรี
2. เด็กชายคุณาสิน  คงจิตร
 
1. นางสาวณัฏฐนิช  วางที
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 60.56 ทองแดง 17 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นางสาวมัณฑนา  พุทธา
 
1. นางสาวพิชานันท์  จันทมัด
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 38.11 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวกนกพรรณ  ซื่อตรง
 
1. นายอาทิตย์  สุวรรณสุข
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายณัฐปธัญ  ดาวเรือง
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เมฆจินดา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายโสภณ  ทิวากรธิติกุล
 
1. นางสาวสายชล  เรียงสันเทียะ