สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 47.55 เข้าร่วม 24 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นายวีระพงษ์  สาสิงห์
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  บัวลังกา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 59.73 เข้าร่วม 18 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายสุพมิตร  สุพบุตร
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สาวแสง
 
1. นางวรรณี  แก้วอุปการ
2. นางสาววิพาดา  พุทธา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 46.65 เข้าร่วม 23 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นายบริพัตร  นิตย์ประเสริฐ
 
1. นายถาวร  กราบขุนทด
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 69.46 ทองแดง 9 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 1. เด็กหญิงชลทิชา  วงษ์ดารา
2. เด็กชายภนดล  จำรุญ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ม่วงสวย
2. นางดุจดาว  นุชนุ่ม
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 69.36 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นางสาวณัฐธิดา  พวงทอง
 
1. นางสาวจีระนันท์  จับใจ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงอริสรา  ชินเจริญทรัพย์
 
1. นางสาววิพาดา  พุทธา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวธนวรรณ  อ่อนส้มกริต
 
1. นางสาววิพาดา  พุทธา