สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 57.23 เข้าร่วม 21 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ใจช่วง
2. เด็กชายสุโชติ  ภักดีสวาท
 
1. นางรังษิยา  สดชื่น
2. นางสาวมัตติกา   สอนสอาด
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 40.46 เข้าร่วม 36 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงธนิษฐา  พวงทอง
2. เด็กหญิงพรลภัส  มาน้อย
 
1. นางสาววิลาวรรณ  สุวันประเสริฐ
2. นายอัครพล  จ้อยทองมูล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายศุภกร  นาคทับทิม
 
1. นางสาวศรัญญา  คำอ้อ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายธนายุต  ภิรมย์เบี้ยว
2. เด็กชายสิริมงคล  จันทร์ดิษฐ์
 
1. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
2. นางสาวกัตติกา  จันทจิตร
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. นางสาวแพรวพรรณ  จันทร์บาง
 
1. นางสาวสมพิศ  สิทธิประเสริฐ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ์  วิเศษสิงห์
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  นำพา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 27 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวนันทนิษฐ์  อยู่โต๊ะ
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  นำพา