สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 59.49 เข้าร่วม 15 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนฤมล  เรือนแก้ว
2. เด็กชายไชยภัทร  พุ่มโยนก
 
1. นายชูศักดิ์  ชิวปรีชา
2. นายธรรมนูญ  ทัดภู่
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 45.13 เข้าร่วม 27 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวแพรพิไล  คำพะวงษ์
 
1. นายชูศักดิ์  ชิวปรีชา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 61.7 ทองแดง 14 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทิวาวรรณ  จิตต์จันทร์
2. เด็กหญิงมณีกานต์  จันทรา
 
1. นายธรรมนูญ  ทัดภู่
2. นายชินทัศ  เหลืองประมวล
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายกนกพล  สุวรรณสุทธิ์
 
1. นายนพพล  ใจดี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 39.17 เข้าร่วม 26 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงวิภา  เพชร์รัตน์
 
1. นายชูศักดิ์  ชิวปรีชา
2. นายอรรถพงษ์  ศรีท้าว
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 37.3 เข้าร่วม 25 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวฐิติกา  มะลิคง
 
1. นายอรรถพงษ์  ศรีท้าว
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวสุกานดา  วงษ์วรรณ์
 
1. นางสาวจอมมณี  ศรีเจริญ