สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  สุภัทราธร
 
1. นายภาณุวิชญ์  อินปัญญา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 59.05 เข้าร่วม 18 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวณิชกานต์  โชติรัตน์
 
1. นางอรวรรณ์  นาคบำรุงศรี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 57.56 เข้าร่วม 23 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงพิชญ์ชาภรณ์  โพนหนา
2. เด็กหญิงอนันทพร  สุวรรโณ
 
1. นางผึ้งทิพย์  สอนเมือง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 74.44 เงิน 5 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวธัญชนก  จันทร์คล้าย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ทวีญาติ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงสุษมา  คุณวิเศษ
2. เด็กหญิงโชติกา  วัฒนธัญกิจ
 
1. นายสถาพร  วัฒนธรรม
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 57.02 เข้าร่วม 17 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวอุไรลักษณ์  ป้องกระโทก
 
1. นางสาวพิราพรรณ  แสงเย็นยิ่ง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายวรุตน์  สังขปรีชา
 
1. นายเรืองชัย  พจนี
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายกฤตเมธ  สุวรรณกุล
 
1. นางสาวกนกอร  ชาหอม