สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 69.68 ทองแดง 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายธนากร   ํคำอ่วม
2. เด็กหญิงสิริภรณ์  บุตรดี
 
1. นางสาวศศิธร  พรหมฉิน
2. นายจรัญ  แสงประเสริฐ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 60.02 ทองแดง 17 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายรัฐภูมิ  สิงห์บรรพต
 
1. นางสาวศศิธร  พรหมฉิน
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 46.69 เข้าร่วม 31 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายจิราวัฒน์  มณีวิหค
2. เด็กหญิงอารียา  แก้วโสนด
 
1. นายชัฎชยุต  บุตรผา
2. นายสุริยา  สุวรรณรัตน์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายณัฐนันท์  สรรพกิจ
 
1. นางจิรนันท์  สีนอก
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 72.6 เงิน 6 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงนภสินธ์  จิตวุฒิ
2. เด็กหญิงนันทรัตน์  ไชยสุริยงค์
 
1. นางรุ่งนภา  พงษ์ประเสริฐ
2. นางสาวดารุณี  คำพันธ์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวน้ำฝน  กินนิคม
 
1. นางรุ่งนภา  พงษ์ประเสริฐ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 26 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงศศิมาศ   เมืองอินทร์
 
1. นายชัฎชยุต  บุตรผา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 17 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวภัชรีญา  หวังผล
 
1. นายชัฎชยุต  บุตรผา