สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 46.1 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายธนวินท์  สีนวนสกุลณี
2. เด็กชายวิทวัส  ชัยชนะ
 
1. นายอรรณพ  จิวราห์ศรีสกุล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 47.01 เข้าร่วม 25 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายวัชรพงษ์  เนื่องขจร
 
1. นายอรรณพ  จิวราห์ศรีสกุล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 72.01 เงิน 10 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สัมมานุช
2. เด็กชายณัฐวัฒน์    เรือนเพ็ชร์
 
1. นางสาวปาณิสรา  ระษารักษ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 69.15 ทองแดง 12 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐกฤตา  อยู่เย็น
 
1. นางปิ่นฤทัย  ศุกร์ฤกษ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 61.69 ทองแดง 10 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปัณณพร  จุ้ยสาย
2. เด็กชายรัตนชัย  พรรณสาร
 
1. นางศราพร   หาญยุทธกร
2. นางบุนนาค  กีรติจินดา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 58.77 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวเบญจพร  พงษ์สวรรค์
 
1. นางสาวนันทิยา  หมัดซัน
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐภัทร   ปันฉิม
 
1. นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 22 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวพรไพลิน  พ่วงคุ้ม
 
1. นางสาวสุมาพร  เลาะปอ