สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 47.67 เข้าร่วม 25 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  แก่นตะเคียน
2. เด็กชายอังกฤษ  เนื่องบุญมา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชินคำ
2. นางสาววีรยา  เย็นมาก
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 30 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายอัฟฟาน  ลีบำรุง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชินคำ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 43.24 เข้าร่วม 35 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา  คุ้มสุวรรณ์
2. เด็กชายโชติพงษ์  มาลาอี
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
2. นางสาวศิรินภา  ปิดตาฝ้าย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 43.91 เข้าร่วม 26 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายวีรวัฒน์  มุ่งกสิกร
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 39.31 เข้าร่วม 25 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงสโรชา  ศรีทอง
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มานะกุล
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
2. นางสาวศิรินภา  ปิดตาฝ้าย
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 60.81 ทองแดง 11 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวศิริรักษ์  เริงฤทธิ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 21 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 17 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวนัฐพร  ศิริวงศ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร