สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 40.06 เข้าร่วม 30 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจุรารัตน์  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  นพศรี
 
1. นางสาวผ่องศรี  หอธรรมกุล
2. นางทัศนา  นิลฟู
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 58.58 เข้าร่วม 20 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวสวาริน  ม่วงสุนทร
 
1. นางสาวผ่องศรี  หอธรรมกุล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 46.76 เข้าร่วม 30 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงภััทรกร  ศรีอรุณกนก
2. เด็กชายอัษฎางค์  เหลืองมัณฑนา
 
1. นายภัทรชนนท์  ปิยะคำ
2. นางสาวผ่องศรี  หอธรรมกุล
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 49.55 เข้าร่วม 22 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายศิริพงษ์  ไอศูรย์ภูดิท
 
1. นายภัทรชนนท์  ปิยะคำ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายณััฐวุฒิ  แก้วคำ
 
1. นายภัทรชนนท์  ปิยะคำ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 23 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกุลนันท์  หาญธรรม
 
1. นางสาวผ่องศรี  หอธรรมกุล