สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 46.48 เข้าร่วม 27 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิดาการ  ขุ้ยสุข
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ปฏิรูปวาที
 
1. นายประพนธ์  ณ วังขนาย
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 49.43 เข้าร่วม 21 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวณัฐสุดา  พลดี
 
1. นางนงค์นุช  ถีระศิลป์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 49.19 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงนิรมล  วิงวน
2. เด็กหญิงพิชากร  จำปี
 
1. นางสาลินี  เรืองจุ้ย
2. นางกรองทอง  ประสมสิน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 34.53 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายวิทยา  แซ่ซื้อ
 
1. นางสาลินี  เรืองจุ้ย
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 73.26 เงิน 5 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงธิดา  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงนันทนา  กิ่งทอง
 
1. นางนิชาภา  จตุรพิธพร
2. นางจิราภรณ์  ไผ่ทอง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 72.14 เงิน 7 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาววัลภา  วรรณแก้ว
 
1. นางนิชาภา  จตุรพิธพร
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายอภิเชษฐ์  ชนะชัย
 
1. นางกรองทอง  ประสมสิน
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวภัสราภรณ์  ลีลาเลิศ
 
1. นางสาลินี  เรืองจุ้ย