สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 72.93 เงิน 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวจันทร์ทิพย์  สิทธแสงอำไพ
 
1. นางสาวอุษา  คำมาลี
2. นางสาวพัชฏาภรณ์  บ่าพิมาย
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 93.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวธนพร  ศิริวัฒนาพงศา
 
1. นางสาวบุษรินทร์  สว่างแก้ว
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 81.04 ทอง 5 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายคียภัทร  ทิพย์อุทัย
2. เด็กชายวุฒิชัย  วงศ์รัศมีธรรม
 
1. นายวรายุทธ  ทวีธรรม
2. นางสาวจิตต์  แววตา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 72.65 เงิน 8 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายณัฐภัทร  สุกิจพิริยพันธุ์
 
1. นายปัญญา  แซ่หลี้
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 38.95 เข้าร่วม 27 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงกานต์พิสุทธิ์  เสวิสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  โพธิ์ป้อม
 
1. นางสาววนิดา  เชื้อวงษ์
2. นายปัญญา  แซ่หลี้
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 48.87 เข้าร่วม 21 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวพิมพาอร  ชัยพัฒนภินันท์
 
1. นางสาวศิริพร  แก้วพวง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 31 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายชัชนันท์  เขียนปัญญา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสมา  อยู่นุช