สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสงคราม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 49.15 เข้าร่วม 23 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงจิรัชญา  นาคบาง
2. เด็กหญิงนพนันท์  น้อยสุววรณ
 
1. นายติณณดิษย์  เกาะสมุทร
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 60.44 ทองแดง 14 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายธนาธิป  บุญเรือง
 
1. นางสาวชนาบดี  เจริญยิ่ง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 72.3 เงิน 7 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายธนพนธ์  บุญญาติศัย
2. เด็กหญิงอภิสรา  จันหอม
 
1. นางสาวฐิตารีย์  แหลมประเสริฐ
2. นางสาวทัศนา  จรจวบโชค
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 36.18 เข้าร่วม 27 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาววิชญาพร  วงศ์ษา
 
1. นางชมพูนุช  เคล้าจันทร์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 59.89 เข้าร่วม 14 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงฐิตินาถ  พิมหะศิริ
2. เด็กหญิงนฤมล  เทศพันธุ์
 
1. นางสาวพรพิมล  หงษ์น้อย
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 61.12 ทองแดง 10 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวสิวพร  ศิริลักษณ์ศรัทธา
 
1. นางสาวพรพิมล  หงษ์น้อย
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงชัญญาภัค  อุดมศิริ
 
1. นางสาวอุมาพร  สุนทรเสถียร
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 23 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายวรพงศ์  กิตติอนงค์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ตีระกิตติธนา