สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 86.18 ทอง 4 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา  ศรีคูณแสน
2. เด็กหญิงวรันธร  กาภูคำ
 
1. นายดังตะวัน  ขันธ์ศิรินุกูล
2. นางวชิรินทรา  พัฒนกุลเดช
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 71.68 เงิน 10 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายจำรัส  ออเขาย้อย
 
1. นายดังตะวัน  ขันธ์ศิรินุกูล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 61.31 ทองแดง 16 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์ธร  รัตน์นุ่มน้อย
2. เด็กชายภัทรพงศ์  จันทร์พิทักษ์
 
1. นายนิคม  พรมณี
2. นายเจษฎา  ดำรงค์สกุลไทย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 61.1 ทองแดง 15 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวเกวรินทร์  ส่องแสง
 
1. นายเจษฎา  ดำรงค์สกุลไทย
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงจตุพร  เจริญดง
2. เด็กหญิงจิตวจี  จ้อยสำเภา
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  สุขเกิด
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวอรอนงค์  ไชรถ
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  สุขเกิด
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ปัญหา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวชญานิษฐ์  ผาสุข
 
1. นางสาวฐิฏิมา  พุฒประเสริฐ