สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 61.64 ทองแดง 12 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงชนิสรา  ปานสุ่ม
2. เด็กชายภัทรศาสตร์  พันธุ์แตง
 
1. นางสุกัญญา  เมฆสวัสดิ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 37.72 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวสรารัตน์  สุขศรี
 
1. นางเพ็ชรินทร์  ตันธิกุล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 60.72 ทองแดง 17 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายกรกฎ  ใจประเสริฐ
2. เด็กชายชลสิทธิ์  ลาภไธสง
 
1. นายวุฒินัย  ตัณฑสิน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 70.36 เงิน 8 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ภิญโญมิตร
2. เด็กหญิงลลิตวดี  หันทยุง
 
1. นางสาวกรุณา  อ่อนยิ้ม
2. นางสาวสกุณา  อ่อนยิ้ม
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 50.09 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายณัฏฐ์ณภัทร์  มาลัยทอง
 
1. นางอุสามาศ  สิงห์ปาน
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงมาริญวิษา  ทองโสภา
 
1. นายวุฒินัย  ตัณฑสิน