สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 73.65 เงิน 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มงคลมาศ
2. เด็กชายชนะชล  บำเพ็ญวัฒนา
 
1. นางหรรษากาญจน์  อินกอ
2. นางสาวสุจิตรา  ทนุวงษ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 73.23 เงิน 6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวเพ็ญศรี  คงคลัง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ทนุวงษ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 49.48 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายจิราเมธ  ศรีดาชาติ
2. เด็กชายทิวากร  คำจีน
 
1. นางสาวสิริวิมล  ทะมาดี
2. นายชวนัท  อัมพะเศวต
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 62.48 ทองแดง 13 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายยูซึเกะ  มาซาโอกะ
 
1. นางสาวสิริยุพา  บุญเพิ่ม
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 48.14 เข้าร่วม 21 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงปนัดดา  สมศรี
2. เด็กหญิงศิรินาถ  ตรีเหรา
 
1. นางรัตนาภรณ์  ยุทธภัณฑ์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 47.48 เข้าร่วม 22 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายนันทวัฒน์  ลีลาทิพย์
 
1. นางรัตนาภรณ์  ยุทธภัณฑ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงนันฑ์พิตรา  วงค์สิงห์
 
1. นางโสภี  วงค์ราษฎร์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายเจริญศักดิ์  จันทรนิมิ
 
1. นางสาวบุษบา  ประจงแต่ง