สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 58.68 เข้าร่วม 18 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  นาลา
2. เด็กชายนพวิชญ์  จิตต์วิบูลย์
 
1. นางเรณู  อำพันธุ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 71.39 เงิน 11 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายวิชญ์พล  วงษ์เพิก
 
1. นางเรณู  อำพนธุ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 43.76 เข้าร่วม 34 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  ทรัพย์อเนก
2. เด็กชายพัชรพล  ศาลารักษ์
 
1. นายศักดา  ยอดไฟอินทร์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายนิธิวัฒน์  เศษฐวงค์
 
1. นายชวัลวิทย์  จินดา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 61.57 ทองแดง 11 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงนฤมล  ผาสุข
2. เด็กหญิงสุภาพร  แต้มสาระ
 
1. นางสาวนิดตะยา  สุขรี
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 72.44 เงิน 5 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวสุภาวดี  ละครบุญ
 
1. นางสาวนิดตะยา  สุขรี
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 20 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงสมพร  อินทศร
 
1. นางสาววิมล  โชคบวรไพศาล
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 15 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวอมรรัตน์  ปลอดห่วง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ชินโคตร