สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 59.73 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงเสาวรส  เผ่าพันธุ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เผ่าพันธุ์
 
1. นางศรีรัตนา  ตันอารีย์
2. นายประมาณ  ภูลบศรี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 62.15 ทองแดง 13 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายนิวัฒน์  อัมพะลพ
 
1. นางกนกวรรณ  นาคไพบูลย์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 30.44 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นางสาวรุ่งรัศมี  รัตนภูมิ
 
1. นางสาวอัญชลี  แจ้งดี
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 38.56 เข้าร่วม 28 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กหญิงวริษา  เทพณรงค์
2. เด็กหญิงศิริพร  ท้วมสี
 
1. นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงมุทิตา  ศรีพันธ์วงษ์
 
1. นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 27 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นางสาวศศิธร  ทองเผือก
 
1. นางสาวหทัยชนก  ขันติกุล