สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 72.02 เงิน 7 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายคณวัฒน์  อยู่เพ็ชร
2. เด็กชายพีรวัส  สมวงศ์
 
1. นางบงกช  สนธิ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 48.2 เข้าร่วม 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวอรณิช  ถ้วยทอง
 
1. นางกันนิกา  อนุช
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 76.51 เงิน 6 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงกนกกร  วงศ์จุฑาวัฒน์
2. เด็กหญิงนฤสรณ์  บุญประกอบ
 
1. นางสาวสไบทิพย์  ปั้นหว่าง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 31.02 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวอารยา  ค้ำชู
 
1. นางสาวกาญจนา  มิ่งโมรา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 39.34 เข้าร่วม 24 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  อินสว่าง
2. เด็กหญิงสุจิตรตรา  อินทร์บุญ
 
1. นางสาวนัทชลิดา  พุ่มก๋ง
2. นายอาทิตย์  เอกลาภ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 47.3 เข้าร่วม 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวกนกพร  อิสสะอาด
 
1. นางสาวนัทชลิดา  พุ่มก๋ง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงพรรณวษา  เหล็กดี
 
1. นายธนวัฒน์  นาคเอก
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวฐิตินันท์  เทียนปัญจะ
 
1. นางสาวกาญจนา  มิ่งโมรา