สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 47.7 เข้าร่วม 24 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายกอบกิจ  คำภา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ราตรี
 
1. นายมนะ  ทองกะไลย
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 60.34 ทองแดง 16 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายสาธิต  ดอกกะเบา
 
1. นางวาสนา  ไกรทองสุข
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 59.55 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. เด็กหญิงดาวรุณี  ลิดพันธ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  พลูทอง
 
1. นางสาวอริศรา  อิ่มสอาด
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 46.46 เข้าร่วม 24 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. นายธนวัฒน์  สุขศรีมงคล
 
1. นางสาวพัดชา  ศรีเหรา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 60.41 ทองแดง 12 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ฉายอรุณ
2. เด็กหญิงดุสิตา  แย้มไสว
 
1. นางกัลยา  มีแสง
2. นางปณิสรา  ชูศรีชัย
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 59.82 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวธนพร  สมเจดีย์
 
1. นายธวัชชัย  สัสดีทอง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 21 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ผิวทองงาม
 
1. นางสาวกรวิภา  ดาวดี
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวกันกนิษต์  สุพรรณานนท์
 
1. นางสาวอรพรรณ  ทองศรีนาค