สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 69.79 ทองแดง 10 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  เรืองสันติกรกุล
2. เด็กชายอนุรักษ์  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวกาญจนา  เวชวิฐาน
2. นางสมพิศ  เจริญผล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 60.44 ทองแดง 14 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นายณัฐพล  สว่างศรี
 
1. นางอภิรดี  ฟาน เดอ ปุท
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ลาวัลย์
2. เด็กหญิงอินทรัตน์  ทิมพิทักษ์สกุล
 
1. นางสาวจุฑาภร  เข็มทอง
2. นายคนอง  พิมศร
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 72.91 เงิน 7 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวพุธิตา  ภูฆัง
 
1. นายธนากร  ภูฆัง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 57.07 เข้าร่วม 19 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงอิสรีย์  เฟื่องอารมย์
2. เด็กหญิงโสรยา  ดวงจันทร์
 
1. นายมาโนช  ประกอบแสง
2. นางเสาวลักษณ์  ยิ้มยวน
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 51.09 เข้าร่วม 18 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวมั่นใจ  ประเดิมชัยงานเอก
 
1. นายมาโนช  ประกอบแสง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายชาญวุฒิ  กู้เกียรติกำธร
 
1. นางจุฑารัตน์  กรรณแก้ว
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 17 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายรัฐปรัชญ์  อุดมเลิศพิทักษ์
 
1. นางสุกัญญา  เมฆฉาย