สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 59.25 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายภวัต  เตชะสมสุขดี
2. เด็กชายเด่นภูมิ  เศรษฐ์เวคิน
 
1. นางสาวนภาวรรณ  เหล่ารักผล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 34.54 เข้าร่วม 29 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นางสาวกรรณิกา  ล้อมวงค์
 
1. นางสาวนภาวรรณ  เหล่ารักผล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 49.18 เข้าร่วม 29 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงบุญสิตา  บุญใบ
2. เด็กหญิงวันสิริ  สมารักษ์
 
1. นายวัฒนา  หงษาพล
2. นางรุจิรา  เนตรสมานนท์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 70.11 เงิน 11 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นายบัลลพ  โศจิศิริกุล
 
1. นางสาวสุภิญญา   สามารถ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงพนิดา  ทรัพย์เจริญ
2. เด็กหญิงสกุณา  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางสาวนภาวรรณ  เหล่ารักผล
2. นางสาวอนันต์  บุญชู
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นายวรานนท์  บุญช่วยเหลือ
 
1. นางสาวอนันต์  บุญชู
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษ์  ประทุมวี
 
1. นางนันทกานต์  สมันสุข
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 10 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวณัฐริกา  หุ่มขุนทด
 
1. นางนันทกานต์  สมันสุข