สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 45.88 เข้าร่วม 29 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ป๊อกตัง
2. เด็กหญิงขวัญเรือน  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวทิพย์วัล  อุปวงษา
2. นางสาวธนวรรณ  ลิ้มพงษ์สวัสดิ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 59.03 เข้าร่วม 19 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวพิมพ์นิภา  กกกลาง
 
1. นายเกษมกิตติ์  กูดซ้าย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 58.93 เข้าร่วม 20 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชายเชิด
2. เด็กชายมนต์ชัย  เที่ยงประเทศ
 
1. นางสาวจิรัฏฐิกานต์  จันทร์แทน
2. นางพจมาลย์  วิเศษโวหาร
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 45.66 เข้าร่วม 25 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวทิพย์รัตน์  ชูสุวรรณ
 
1. นางสาวจิรัฏฐิกานต์  จันทร์แทน
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 49.92 เข้าร่วม 20 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายธนาธร  แข้โส
2. เด็กชายมกร  โคตรรักษา
 
1. นางสาวเชษินีร์  แสวงสุข
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 60.55 ทองแดง 12 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวพุธิตา  เกษมโอภาส
 
1. นางสาวเชษินีร์  แสวงสุข
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 29 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เนินหาด
 
1. นางสาวจิรัฏฐิกานต์  จันทร์แทน
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 12 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นายคฑาพร  อธิบาย
 
1. นางสาวจิรัฏฐิกานต์  จันทร์แทน