งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 100
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายสิทธิชัย    ทิพนัด
2. นางสาวณัฐพร    จั่นทอง
3. นางสาวนุชจรี    สมตุล
1. นางสาวบุศบง    เมืองโพธิ์
2 2 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวมลธิชา    ศิลาขาว
2. นางสาวอมรินทร์    แก้วสัมฤทธิ์
3. นางสาวจณิสตา    ทองนุเคราะห์
1. นายภาคิน    กุดแถลง
2. นางสาวสาวิตรี    วงษ์สวรรค์
3 3 โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวกรรณิกา    ศรีเจริญ
2. นางสาวกรรธิมา    เนติ
3. นางสาวธนพร    น้ำเหนือ
1. นางนิตยา    มังวอ
2. นางสาวสุธิษา    ศรพรหม
4 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอรทัย    น้อมแนบ
2. นางสาวประกายกาญจน์    กอฟัก
3. นางสาวประภัสสร    รอดภัย
1. นางศรีไว    มหาพรหม
2. นางอัญชัน    สุวรรณชูโต
5 6 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายนุติพงษ์    ดวงหิรัญ
2. นางสาวจุฑาทิพย์    ศรีเเจ่มดี
3. นายโชติวุฒิ    ดาทวี
1. นางประทุมมิพย์    ทองสะอาด
2. นางลิขิต    มามีเจริญ
6 8 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายกฤตเมธ    ลิมปิวัฒนาภรณ์
2. นายชยมงคล    วิจิตรไพศาล
3. นางสาวจุฑารัตน์    ศรีกันชัย
1. นางสาววิภาดา    ไหมทอง
2. นางสาวสว่างจิต    โค้วบุญงาม
7 9 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนุชนาถ    ทองสาร
2. นางสาวนงนุช    ทองหยิบ
3. นางสาวสุวรรณา    จันทร์มีศรี
1. นางสุวิกรานต์    เจียมจันทร์
8 10 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวปวีนุช    วอทอง
2. นางสาวอรวรรณ    สมทอง
3. นางสาวไพลิน    เพ็ญศรี
1. นางนิยม    มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางพัชรี    มูฮำหมัด
9 11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจนา    กรานพิกุล
2. นางสาวรัตนาพร    อาลัยดี
3. นางสาวยศวดี    แจ่มจำรัส
1. นางสาวชาลินี    ฉาบเพชร
2. นางสาวอัญชลี    กลิ่นชื่น
10 12 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพิกา    เก่งกล้า
2. นางสาวกาญจนา    อุ่นสอน
3. นางสาวสุจิตรา    บุญมานาง
1. นางปุณณภา    เจนธนยุทธ์
2. นางสารภี    อุ่นเรือน
11 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายธวัชชัย    รอดจากทุกข์
2. นางสาวชุลีภรณ์    พงษ์ดี
3. นางสาวปทุมวัน    กันสุภาพ
1. นางชาตรี    สุดใจ
2. นางภาวนา    รอดพันธ์
12 15 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวบุษยา    น้อยเลิศ
2. นางสาวรัตติกาล    ทรัพย์เฉลิม
3. นางสาวพรทิพย์    ขวัญเนตร
1. นายธนกร    ใยบุญสวัสดิ์
2. นางประคอง    เทศทอง
13 16 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวอภิชญา    มากเกย
2. นางสาววโรชา    วิทยศักดิ์พันธุ์
3. นางสาวภาวิณี    ศิริสิทธิ์สวัสดิ์
1. นางธนภรณ์    ขันผง
14 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวนัฐพร    รักธรรม
2. นางสาวอภิญญา    วงค์งาม
3. นางสาวกนกพร    บุญผง
1. นางสุชญา    ควรพันธุ์
2. นางอนงค์    มีปัญญา
15 18 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภา    -
2. นางสาวศิริพร    เจนคีรี
3. นางสาวน้ำฝน    ดุมสูงเนิน
1. นางยอดขวัญ    ธีรโชคดี
2. นางสาวรัตนาภรณ์    ทองจิตร์
16 19 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราวรรณ    แสงศิลา
2. นางสาวทัดดาว    แสงฉาย
3. นายนันทวัฒน์    ห้อยทับ
1. นางสาวกมลทิพย์    ขาวมัน
2. นางสาววิภา    จันทร์เจริญกิจ
17 20 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวเพชรา    แย้มศรวล
2. นายทัศน์พล    ชูนพรัตน์
3. นายสนธยา    เพชรสุกานต์
1. นางประภัสสร    พิมพ์ทอง
2. นายมนตรี    พิมพ์ทอง
18 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววิภาวรรณ    ปักษี
2. นางสาววิชญาพร    ปัญญายงค์
3. นายภควัฒน์    เพิ่มชีลอง
1. นางสาวนลินรัตน์    จันทร์น้อย
2. นางมยุรา    หัสดินรัตน์
19 22 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนัฐริฎา    แสนบาล
2. นางสาวพรพิมล    ทรัพย์เทศ
3. นางสาวมาชิตา    เชาว์เฉียบ
1. นางสาวทักษญา    เณรตาก้อง
2. นางรัตนา    เศรษฐธรรม
20 23 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวชโลทร    พงษ์อุดมปัญญา
2. นางสาวนันทพร    ทองแดงสี
3. นางสาวอัญชลี    ไชยปัญหา
1. นางสาวสายฝน    ศรีระนำ
2. นางเสาวนี    ร่มโพธิ์
21 24 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวฟ้ารุ่ง    ช่วยพูล
2. นางสาวมัลลิกา    วิริยะมานะมั่น
3. นางสาวกชกร    อนุชน้อย
1. นางสาววิจิตพร    มากมูล
2. นางสาวสัตติยา    แสงเดือน
22 25 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดารัตน์    อุทิศรัมย์
2. นางสาวอรวรรณ    ชวนขุนทด
3. นางสาวจิราภรณ์    บุญธรรม
1. นางนาฏยา    สูงเนิน
2. นางสาวเอมิกา    เภาคำ
23 26 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑามณี    แก้วกียูร
2. นางสาวณัฏฐิกานต์    ยืนยง
3. นางสาวบุษยา    ผาทอง
1. นางปราณี    สวยรูป
2. นางสมจิต    ลาวัง
24 27 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวนันท์นลิน    โพธิ์ศรี
2. นางสาวฤทัยชนกน์    โพธิ์เอี่ยม
3. นางสาวรุจิรา    เถื่อนถาด
1. นางสาวพีรวรรณ    แก้วสุกแสง
2. นางสาวราตรี    มหาศิริ
25 28 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาววรกมล    โทสีทา
2. นางสาวศิริวิมล    บรรยงค์
3. นางสาวปานตะวัน    พันธ์ศรีสุข
1. นางลำไพร    นาคสุข
2. นางวาสนา    พิมพ์ยงยาง
26 29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวปนัสยา    ค่าภูเขียว
2. นางสาวชุติกาญจน์    วงศ์วิทิต
3. นางสาวศิริพรรณ    ไตรพงษ์
1. นางสาวรักชนก    ถาวรพล
2. นางสุรีย์พร    ปานศรี
27 30 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวปริยาภัทร    อุบลบาน
2. นางสาวปริยากร    อุบลบาน
3. นางสาวณัฐวดี    ธรรมวรรณ
1. นางกัญญาภัศ    ทะนันชัย
2. นางธมนณัฏฐ์    พรเจริญ
28 32 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวขวัญฤดี    นวลโฉม
2. นางสาวภาวดี    อาษาคง
3. นายสุรพัศ    ผ่องผิว
1. นางวัลภา    อุ่นเรือน
29 33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายถิรวุฒิ    เนียมสุวรรณ
2. นายนัณทวัช    แก้วบรรดิษฐ์
3. นางสาวณัฐชา    โสตติสถาพรชัย
1. นางสาวพรรษภรณ์    สุขผล
2. นางศรีสุรีย์    มณฑา
30 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑารัตน์    กลัดแก้ว
2. นางสาวกนิษฐนันท์    ทรัพย์ศฤงฆรา
3. นางสาวอโรชา    ชื่นเชี่ยวยนต์
1. นางนันทพร    วงษาวดี
31 35 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวจันทิมา    ชีพนุรัตน์
2. นางสาวสุภาวดี    ทนเถื่อน
3. นางสาวปราณี    จันทร์สวยดี
1. นางสาวฉันทนา    สมบัติ
2. นางสาวสุธาสินี    สิรินวรัตน์
32 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนัยน์ภัค    สุวรรณมัจฉา
2. นางสาวภัทราภรณ์    พรหมแสง
3. นางสาวณัฐธิดา    เหล็กกล้า
1. นางนิภา    คำถวาย
2. นางวิจิตรา    รักษาสุข
33 37 โรงเรียนบางปะหัน สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชราภรณ์    เอี่ยมพ่อค้า
2. นางสาวปวรตี    เงินแจ่ม
3. นางสาวอรยา    เกตุอุบล
1. นางเสาวลักษณ์    นวมสำลี
34 38 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณฐิณี    พูลสิทธิ์
2. นางสาวกุลจิรา    นาคนวม
3. นางสาวสุวัจนี    จากโคกสูง
1. นางนวพร    เดือนเที่ยง
2. นางเบญจมาศ    บัวนวล
35 39 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายจอมพล    อิ่มซิว
2. นางสาวกุลยา    เนตรธารธร
3. นางสาวณัฐชา    หมีเงิน
1. นางภัณฑิลา    เจียงวรีวงศ์
2. นางรัตนา    เกิดมงคล
36 41 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุวิภา    คชชู
2. นางสาวอรนุช    เติมโพก
3. นางสาวณัฐริสา    บุญหนัก
1. นางยุพา    แดงฉ่ำ
2. นางสาวเรวดี    นิลดำ
37 42 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวนัชชา    เอมอุทัย
2. นายธานินทร์    เพ็งโต
3. นางสาววริศรา    คำพา
1. นางจุฑาทิพย์    พงษ์พิทักษ์
2. นางเจือจันทร์    คำขาว
38 43 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวพรธิตา    รุ่งเรือง
2. นางสาวนิตยา    จินตะนา
3. นางสาวสุทัตตา    เกิดศิริ
1. นางชบา    เมืองคำ
2. นางสาวใจภักดิ์    ไชยวัฒน์
39 44 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอารยา    แสงอรุณ
2. นางสาวสุนิสา    เต๋งจงดี
3. นางสาวเมทินี    ศิริปะกะ
1. นางกรกฎ    กลิ่นอุบล
40 46 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวอรนุช    จันทร์เทียน
2. นางสาวพัชรี    รองภักดิ์
3. นางสาวสุพัตรา    สว่างศรี
1. นางสาวทิวากร    ดวงแก้ว
2. นางสาวโชติกา    ขาวผ่อง
41 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวศิรินทิพย์    สมศรี
2. นางสาวปุณยวีร์    ตั้งตน
3. นางสาวธัญลักษณ์    ศักดิ์ชัยศรี
1. นางบุณย์เรือง    เกตุอุไรพัชร์
42 49 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิธร    สีทาคุณ
2. นางสาวกาญจนา    วรรณแก้ว
3. นางสาวจันจิรา    แสนสุข
1. นางสาววนฤดี    แสงอันประเสริฐ
2. นางเสริมสุข    เปลียนเดชา
43 50 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวนฤมล    ไชยพันธ์
2. นางสาวสุภาพร    ภูแช่มโชติ
3. นางสาวรัชฎา    จำปานัด
1. นางสาวศิวพร    สีหาแสน
2. นางสาวเพชรรัตน์    ไชยชาญรมย์
44 51 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาววราพร    ชูเชิด
2. นางสาววิจิตรา    ชากระโทก
3. นางสาวสุนทรียา    จอมผักแว่น
1. นางดวงแก้ว    เฉยเจริญ
2. นางสาวศิรินทิพย์    ตันเฮง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................