งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 115
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนา    บัวพิมาย
2. นายพชรพงษ์    พรหมชัย
3. นายพันธ์ทิพย์    สุดาทิพย์
1. นางสาวหทัยภัทร    จีนสุทธิ์
2 2 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวรุ่งวิวาห์    อิงชมพู
2. นางสาวลูกน้ำ    พันธุ์ใหญ่
3. นางสาวมัทนา    อานามนารถ
1. นางธนาภรณ์    ถัดหลาย
2. นางสวรส    รอดน้อย
3 3 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาววราภรณ์    มะลิรักษ์
2. นางสาวปวริศา    นิยมไพศาลสุข
3. นางสาวกนกรส    ใยสุ่น
1. นางพรพิมล    ทรงศิริ
2. นางสาวรัชตา    บุญเจริญ
4 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจอมขวัญ    สีวังราช
2. นางสาวส้มลิ้ม    พุมเรียง
3. นางสาวอรพรรณ    แซ่จัน
1. นางผ่องรัตน์    เพ็งประเดิม
2. นายมนัส    นิลน้ำเพ็ชร
5 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวขวัญตา    พูลมา
2. นางสาวชลิตา    วาดไธสง
3. นางสาวเบญญาภา    แก้วตุมตา
1. นางสาวเบญจวรรณ    ฟักน่วม
2. นางเยาวเรช    จิตต์ผูก
6 6 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายวุฒิพันธ์    ปานบุญ
2. นางสาวอรวรรณ    บัวคลี่
3. นางสาวสุวนันท์    โพธิ์ยิ้ม
1. นางสาวคณิตา    จันทวงษ์
2. นางวราภรณ์    ชนะกุล
7 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายธนกร    จงประเสริฐ
2. นางสาวณัฐณิชา    แก้วใสย์
3. นางสาวณัฐกมล    ศรีจันทร์รัตน์
1. นางอุทัยวรรณ    ตีรณเวคิน
2. นางสาวไพเราะ    กาฬภักดี
8 8 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวรัตนาภรณ์    แสร์ภู่
2. นายนิตินัย    ภูดี
3. นางสาวเบญจมาศ    พรมภักดี
1. นางนวลจันทร์    ศรีโสธร
9 9 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลวรรณ    อินทะมาลี
2. นางสาวจินตนา    สุนาวงศ์
3. นางสาวณัฐวรรณ    บุญชู
1. นางนุศรา    แสงจันทร์
2. นายสุปราเวช    ใบเงิน
10 11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวพรวรินทร์    วิไลสมสกุล
2. นางสาวรพีพร    จิตต์โสภา
3. นางสาวโสภาวดี    นาคประสิทธิ์ศักดิ์
1. นางสาวชาลินี    ฉาบเพชร
2. นางสาวอัญชลี    กลิ่นชื่น
11 12 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวสาวิตรี    ศรีสง่า
2. นางสาวจินตนา    นรดี
3. นางสาวอนุธิดา    ศรีทา
1. นางสาวรัชต์ฎารินทร์    อินทรวิเศษ
2. นางสมศรี    วันสมบัติเจริญ
12 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญจรัตน์    ประกอบกิจ
2. นางสาวขวัญฤดี    ศิริรินโท
3. นายวรวุฒิ    ใหญ่ลา
1. นางสุมาลี    บุญเคลิ้ม
13 14 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลเนตร    นาวานุเคราะห์
2. นางสาวดลดา    นิลเปลี่ยน
3. นางสาวสุรีวรรณ์    รุ่งสว่าง
1. นางสาวนีรนา    แซ่เตียว
2. นางสมร    ฉายอรุณ
14 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเรวดี    หอมไม่หาย
2. นางสาววิศณีย์    ดอกไม้เทศ
3. นางสาวณัฐมล    มาตรวิจิตร
1. นางสาวละออง    องค์วิมลการ
2. นางสมศรี    ชินสุวรรณ
15 16 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายพนากร    มาลัย
2. นางสาววิภารัตน์    ศรีดาแก้ว
3. นางสาวกชพร    จานทอง
1. นางนัฐภรณ์    ภามาศ
16 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวเกศิณี    ลิ้มตระกูล
2. นางสาวชวัลญา    ยะคะเรศ
3. นางสาวธนภร    วิชัยดิษฐ์
1. นางอนงค์    มีปัญญา
2. นางอินธุกาญ    แสงสุริโยทัย
17 18 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวสุฬาลี    นวมผักแว่น
2. นางสาวอลิษา    บรรจบปี
3. นางสาวนอดะเซ    -
1. นางสาวนิตยา    ละสะวันตา
18 19 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดารัตน์    เขียวโพธิ์
2. นางสาวธัญญาลักษณ์    นามแสง
3. นางสาววรัญญา    คงชาตรี
1. นางสาวพัชรินทร์    ปิ่นทอง
2. นางมัณฑนา    เกิดแก้ว
19 20 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวฉันทิกา    ฮั่วเฮง
2. นางสาวเบญจมาศ    กล้าหาญ
3. นางสาวสายพิณ    เรียนวิชา
1. นางชนัญกาญจน์    หอมกลิ่น
2. นายทศพร    ครุฑเสม
20 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกรกช    สุขถนอม
2. นางสาวธารารัตน์    เกิดโมฬี
3. นางสาวมลิวัลย์    สีนวน
1. นางมยุรา    หัสดินรัตน์
2. นางสุรีรัตน์    ไพรสารี
21 22 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอรลิษา    จันทร์บำรุง
2. นางสาวนฤมล    นวลสุมา
3. นางสาววิภาดา    ศิริเวช
1. นางยินดี    วิสารทะ
22 23 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวนันท์นภัส    พิสิษฐ์อาภาภัค
2. นางสาววรพรรณ    ขวัญบุญ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ    ไล้บางยาง
1. นายอดิเทพ    เรืองสม
23 24 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชนิตา    คล้ำสี
2. นางสาวนันทวัน    มรกฎ
3. นางสาวธัญภา    อุตสาหะ
1. นางสาวฉันทพิชญา    พุ่มพวง
2. นางอ้อยอุมา    วิจารณ์
24 25 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวปวีณา    แนวคำ
2. นางสาวสร้อยแสงเพชร    โพธิ์ศรีเมือง
3. นางสาวธัญพัชร    สอนสวัสดิ์
1. นางจำนงค์    ศรีวิศาล
2. นางศิริลักษณ์    ศรีสิทธิมงคล
25 26 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณทิพย์    ม่วงน้อย
2. นางสาวนภัสรา    ประเสริฐศรี
3. นางสาวฐิติมา    ทุ่งวงค์
1. นางปราณี    ชัยวิรัตน์
2. นางอรุณี    พุ่มวงษ์
26 27 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวปริ่ณเพชร    ฤกษ์รุจี
2. นางสาวศรสวรรค์    ดีนาง
3. นางสาวอภิญญา    จอมมาลัย
1. นางสาวพีรวรรณ    แก้วสุกแสง
2. นายศรรธรรศ    กุลวงค์
27 28 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวรสสุคนธ์    งาเกษม
2. นางสาวสาวิตรี    หอมหวล
3. นางสาวนฤมล    บรรดาศักดิ์
1. นางสาวนงลักษณ์    แสงโสดา
2. นายสุทธิศักดิ์    แสงเหลา
28 29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนัสฐมล    ปลอบชม
2. นางสาวศิริลักษณ์    เพ็ชร์เรือง
3. นางสาวเอมิกา    กาลรักษา
1. นางปรียา    ยุวนะเตมีย์
2. นางสาวสุธาทิพย์    บุญเทียม
29 30 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณศิริ    ฉายสิริวรรณ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์    จันทร์งาม
3. นางสาวชนินาถ    โพธิ์เอี่ยม
1. นางชัยพร    อมรากุล
2. นางสาวอารีย์    เฮงสมบูรณ์
30 31 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววิภา    พงษ์เพิ่ม
2. นางสาวชลทิพย์    พัฒนจันทรีกุล
3. นางสาวอัญชลี    จุนเหลา
1. นางรุจา    จันทร์เทวี
31 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวไอรดา    เหล่าพิเชียรพงษ์
2. นางสาวสุทธิดา    ยังประโยชน์
3. นางสาวธรัญญา    ทองไพ
1. นางพรรณี    สืบจากศรี
32 33 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวรตนกมล    พรชีวทิพย์
2. นางสาวรุวัยดา    พิลา
3. นางสาวพิชชาภรณ์    เจริญวงศ์
1. นายฤทธิกร    โยธสิงห์
2. นางสมศรี    ด่านตระกูล
33 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวปณิดา    ขุมทอง
2. นางสาวพิชญานิน    เยื้อนแย้ม
3. นางสาวสุปราณี    งามอักษร
1. นายธิติ    พันธุ์ศุภผล
2. นางสาวศศิกาญจน์    ทองประจวบ
34 35 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวชนกานต์    ไกรษรวงค์
2. นางสาวอริสรา    ฤทธิ์เดช
3. นางสาวกานต์มณี    คูหา
1. นางสาวสญามล    ศักดี
2. นางสาวสุธาสินี    สิรินวรัตน์
35 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวมินตรา    มาลารักษ์
2. นางสาวนิศา    อกนิษฐ์พรหม
3. นางสาววรรณกานต์    ชุติกานนท์
1. นางนิภา    คำถวาย
2. นางวิจิตรา    รักษาสุข
36 37 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวกิ่งกาญจน์    เฟื่องทอง
2. นางสาวกาญจนา    แจ่มใจหาญ
3. นางสาวญาติกา    ผอบทอง
1. นางชุติกาญจน์    ไหลกูล
2. นางธัญยธรณ์    ศรีวรมัยธนากุล
37 38 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววัลยา    ศิริ
2. นางสาววรวรรณ    สายทอง
3. นางสาวจรรยพร    เกณฑ์พล
1. นางทัศน์วรรณ    พูลเพิ่ม
38 39 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์พลอย    ไทยชน
2. นางสาวฉัตรลดา    บุญสมภพพันธ์
3. นางสาวณัฐชยา    ศรีคูณ
1. นางสุมณฑา    ปางลิลาศ
39 40 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑาทิพย์    พิมพ์สุวรรณ
2. นางสาวโชษิตา    ชลภาพ
3. นางสาวสุภาพันธ์ุ    ปันนวล
1. นางสาววรุณ    อิ่มใจ
40 41 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกรกนก    นิลเถื่อน
2. นางสาวมัทนา    รักษาราช
3. นางสาวกฤษญา    เนตรประไพ
1. นางสาวจิราวรรณ    หอมเพียร
2. นางยุพา    แดงฉ่ำ
41 42 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทิมา    เมฆอินทร์
2. นายพงศ์นรินทร์    เจริญมังสัง
3. นางสาวลัลนา    จูเที่ยง
1. นางทิพภา    บุญชยศิริ
2. นางพรสวรรค์    กล่ำรักษ์
42 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยะดา    ยินดี
2. นางสาวบุณฑริกา    หมอยา
3. นางสาวศุภิสรา    พลชัย
1. นางสาวจุฑารัตน์    เบญจามฤต
2. นางสาวดุจดาว    ลาภเจริญทรัพย์
43 44 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพัตรา    จันทร์เพ็ชร
2. นางสาวกนกอร    อาจสัญจร
3. นางสาวธัญญรัตน์    จวงเจิม
1. นางสาวปิยะวดี    ประยูรเทพ
44 45 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นายรุ่งโรจน์    นาคศรีสุข
2. นางสาวณัทธมลกาญจน์    จันทร์อำไพ
3. นางสาวศิริภิวา    ล้ามี
1. นายโอภาวิทย์    จั่นพา
45 46 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวจุฑามาศ    เครือแขม
2. นางสาวศิริลักษณ์    อินสว่าง
3. นางสาวสุทธิดา    เพ็ชรวงค์
1. นางจิตต์มนัส    สารสุวรรณ
2. นางสาวอัมพร    วรรชะนะ
46 47 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกฎชกร    ชั้นเชิง
2. นางสาวอาทิตยา    อาจหาญ
3. นางสาวอนุสรา    ไพรเถื่อน
1. นางจิรอร    มงคลกรชัย
2. นางสาวปัทมพร    คณะศาสน์
47 48 โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวปทิตตา    กลิ่นบุญ
2. นางสาวกิจติญา    แก้วธรรม
3. นางสาวกาญจนา    ไล่เลย
1. นางกัญชลีย์    พุทธวงศ์
2. นายอาทิตย์    เรียงสาทร
48 49 โรงเรียนสิริรัตนาธร สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิรัญญา    ขวาของ
2. นางสาวเมธกา    เกิดภู่
3. นางสาวศศิศธาร    โชคปลอดเคราะห์
1. นางมาริสา    ปึงหลั่งสิน
2. นางสาวอารียา    นุชอนงค์
49 50 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวอุไลพร    สอนภักดี
2. นางสาวกิตติมา    มะลาด
3. นางสาวอภิรดี    คำมา
1. นางสาวนิภาภรณ์    พิชิต
50 51 โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายธนากร    คะเชนเนียม
2. นางสาวศศิธร    ปรังประโคน
3. นายชัยวัฒน์    ยศ
1. นางสาวเฉลิมพันธ์    เย็นจิต
2. นายแก้วนิมิต    ธนะพันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................