งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 123
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุชานันท์    อินทรวงศ์
2. นางสาวนภสร    ใจแน่น
3. นางสาวธนาพร    ศรีภูธร
1. นางสาวจิตลดา    ตันธะสินธุ์
2. นางพิมจิตร์    รมยะพันธุ์
2 2 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายทศพร    ศิลาอาสน์
2. นางสาววิภาวดี    วรรณโชติ
3. นางสาวณัฏฐณิชา    ช่อลัดดา
1. นางภัทรพร    อาษาดี
2. นายภาสกร    ศรภักดี
3 3 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายจตุพิธ    คงโชติ
2. นางสาวเบญญารัตน์    นามกระโทก
3. นางสาวปาณาลี    นุชเปลี่ยน
1. นายประจบ    คงสาคร
2. นางสาวโสภา    อุดมสิน
4 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายภูริวัศ    เกียรตินฤยุทธ
2. นางสาวอวัสดา    สุวรรณรังษี
3. นางสาวนันทยา    รักเพียร
1. นางดวงพร    ใจรักษ์
2. นายอนุรักษ์    ศรีไตรรัตน์
5 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพนิดา    คำน้อย
2. นางสาวศรสวรรค์    รอดพิทักษ์
3. นางสาวศศิธร    ตาสี
1. นางจำลอง    โกมารทัต
2. นายธัชธน    ไทยอาจ
6 6 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายสุริยา    ซาอิด
2. นางสาวพิมพ์วรีย์    แย้มกลัด
3. นางสาวกาญจนา    เชื้อปุย
1. นางวราภรณ์    วีระพงษ์
2. ว่าที่ร้อยเอกสมพร    สุวรรณรังค์
7 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเจนจิรา    สุเทพากุล
2. นางสาวแอกอพอใจ    -
3. นางสาวสุพัตรา    นาคทองอินทร์
1. นางสาวพรพิศ    ชนะดวงใจ
2. นางพรสวรรค์    วิษณุวงศ์
8 8 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชมณฑ์    เผือกเอม
2. นางสาวอภิชญา    ตันพิชัย
3. นางสาวทวินันท์    ดั่งดาวดึงส์
1. นายวิทวัส    ปงใฝ่
2. นางสุมาลี    ตัณฑัยย์
9 9 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวฉัตรติยา    ประดิษฐธรรม
2. นางสาวสายฝน    สิงทอง
3. นางสาวกาญจนา    สิงทอง
1. นางสาวญาดา    อมรประดิษฐ์กุล
2. นางพรทิมา    ยิ่งยง
10 11 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายสรายุทธ์    จิตรนิจ
2. นางสาวมะลิวรรณ    อาจอาริ
3. นางสาวอัญชลีพร    ชมโชค
1. นางยุพา    ซื่อสัตย์
2. นางละออง    กุศลส่ง
11 12 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวเพชรลดา    คงทน
2. นางสาวอรัญญา    ฆ้องเกิด
3. นางสาวยุพา    ศรีตระเวร
1. นางสาวพรรณนารา    วิเชียร
2. นางสุรัตน์    อุดแก้ว
12 13 โรงเรียนศรีมหาโพธิ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยะภรณ์    ทุมฝ้าย
2. นางสาวสุกัญญา    มิ่งจิตร
3. นางสาวสุกัญญา    บุญแก้ว
1. นางจินตณัญญา    เมตตา
2. นางสาวดนิตา    บุญทิพย์
13 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลวรรณ    กำมา
2. นางสาวณัฐกานต์    ห้วยหงษ์ทอง
3. นางสาวนรินทร    ทรัพย์บัวหลวง
1. นางจารุณี    ศิริธรรมขันติ
2. นางโฉมสุดา    กลิ่นเมือง
14 15 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนิตยา    เพชรซ้อน
2. นางสาวสุนิสา    หลักเพชร
3. นางสาวณัฐมล    บูรณะสุวรรณ
1. นางพาวิณีย์    ปิยะพันธ์
15 16 โรงเรียนศรีราชา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวชนิตา    สำราญพันธ์
2. นางสาวธิษะณา    ถิ่นทวี
3. นางสาวณัฐณ์ธิดา    วิไลบูรณ์
1. นายพิชัย    ชลสีมัธยา
2. นางสิริณัฏฐ์    ชลสีมัธยา
16 17 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาววิภาภรณ์    ยิ่งยวด
2. นางสาวณัฐนันท์    วิโรจการดำริห์
3. นางสาวศศิตา    เทียนประเทืองชัย
1. นางนาถฤดี    ศิริเพ็ง
2. นางสาวสมบัติ    สังวาลย์สวย
17 18 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวปรารถนา    หอยสังข์
2. นางสาวสังวาลย์    ธาตุวิสัย
3. นางสาวน้ำผึ้ง    -
1. นายนฤชัย    พิมสร
2. นางไพวรรณ    นิมิตรเกาะ
18 19 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวปนิดา    กระเบื้องกลาง
2. นางสาวรสริน    สอนเครือ
3. นายอัฐพล    โตพวง
1. นายศักดิ์ชัย    พันธุ์แตง
2. นางสาวสถิตย์พร    ดีมงคล
19 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายชัยวัฒน์    สุภาเกตุ
2. นางสาวพรพรรณ    กิมเฮง
3. นายสุธี    เสือสง่า
1. นางสาวนวรัตน์    โรจนาคม
2. นางสาวนิภาวัลย์    อินทร์อ่อน
20 23 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวนภาวรรณ    ตรีภพ
2. นางสาวจิราภา    กุลชัยภูมิ
3. นายสิริวัฒน์    บัวประยูร
1. นางออมสิน    สถาพร
21 24 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอรยา    คล้อยดีทวีสิน
2. นางสาวไอลดา    วิเศษโวหาร
3. นายศราวุธ    เรืองทิพย์
1. นางพิมพ์ผกา    บุญมั่น
22 25 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายวรชาติ    ขลากระโทก
2. นางสาวสมคิด    เขียวสอาด
3. นางสาวกรรณิการ์    โกสีย์
1. นางสาวกุลวดี    ใจยืน
2. นางอารมณ์    บุญเกิด
23 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนาถณัฐา    บุญยงค์
2. นางสาววรรณิศา    ยืนวงศ์
3. นางสาวชมพูนุท    ใหญ่ยอด
1. นางวิภานี    พรหมกสิกร
2. นางศิริรัตน์    ศิลปรัตน์
24 27 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายณัฐวัฒน์    โฉมสุข
2. นายณัฐวุฒิ    โฉมสุข
3. นางสาววิภา    เพ็ญอินทร์
1. นางกมลมาศ    มีสุข
2. นางพรรณี    ศรีสยามไพศาล
25 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายกิตติพงศ์    ม่านทอง
2. นางสาวดาวรุ่ง    ทวีการ
3. นายกิตติภพ    นพศิริ
1. นางกลิ่นผกา    วุฒิศักดิ์สถิตย์
2. นางมยุรี    เพิ่มพรศรี
26 29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐริกา    เจริญนันต์
2. เด็กหญิงจิดาภา    สุภามาลา
3. เด็กหญิงปัทมปาณี    สีสุราช
1. นางผกายรัตน์    จันทร์ชู
2. นางเดือนนภา    อุ่นอ่อ่น
27 30 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวรุ่งไพลิน    ศรีสถาน
2. นางสาววิชุดา    วันชื่น
3. นางสาวชัชชนา    ประสงค์จีน
1. นายชุมพล    ศรีเหรา
2. นางสุชัญญา    ปัญญาหลัก
28 31 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายเฉลิมชัย    ชื่นตระกูล
2. นายปรัชญา    สิทธิธรรม
3. นายมโนเสกข์    โท้อยู่
1. นางเนาวรัตน์    ยุติวงษ์
2. นางโศรดา    ทวีคูณ
29 32 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาววีรยา    กองจันทร์
2. นางสาววัชรี    แก้วหัสดี
3. นางสาวสมฤทัย    จันทร์หอม
1. นางอรุณี    ศิริหงษ์ทอง
30 33 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายภาณุวัฒน์    ซื่อตรง
2. นายนที    ชินรัตน์
3. นางสาวอรทัย    ไผ่โสภา
1. นางสาวจารุวรรณ    พงษ์สมบุญ
31 34 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวพรพิมล    บุญเด่น
2. นางสาวกัญยารัตน์    ทองพันชั่ง
3. นางสาวจิตราพร    ทองเปลว
1. นางจงถนอม    แสวงนิล
2. นางเรวดี    ผูกเกษร
32 35 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาววนิดา    พิริยภาพงศ์
2. นางสาวกัญญารัตน์    ทองผาชะช่อง
3. นางสาววลัยรัตน์    บ้านกลางคีรีรัฐ
1. นางสุรีรัตน์    ยอดทอง
33 36 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเยาวลักษณ์    สุวรรณรอด
2. นางสาวฐิติมา    แก้วโสนด
3. นางสาวศุภรดา    พฤกษ์เพิ่มพูล
1. นางปรัชญ์ฐมา    บัวแก้ว
34 37 โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวชมพูนุช    คำเภา
2. นางสาวบุษรินทร์    รื้อยอด
3. นางสาวสาวิตรี    เอี่ยมเมี้ยน
1. นายตรัสสา    ชุมพร
35 38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกฤษณา    วรรณา
2. นางสาวศิรัญญา    ก๋งแก้ว
3. นายอานนท์    นาหลุ้ม
1. นางมนทิกานต์    ฉวีวรรณ
2. นางสาวรัตนา    ศรีสุวรรณ
36 39 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวไอลัดดา    พาชื่น
2. นางสาวฐิติมา    ไชยสาร
3. นางสาวปลายฝน    โคตรชัย
1. นางประภาพร    ขันสุวรรณ
2. นายพีระ    คงเจริญ
37 40 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายศุภกิจ    เหลืองทอง
2. นางสาวปวรรณรัตน์    แพงดี
3. นายจุมพล    ดังสท้าน
1. นายภานุวัฒน์    เกตสุริวงค์
2. นางรุ่งรวี    เกตสุริวงค์
38 41 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวอนัญญา    บัวครื้น
2. นางสาวมณฑกาญ    จินาตง
3. นางสาวพิชญะ    ประจักษ์วิมล
1. นางนัยนา    จันทร์สอน
39 42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวปราณี    แซ่กือ
2. นางสาวจีรณา    กุลวรรรลภย์
3. นายวีรัช    ฤทธิ์ชัยเจริญ
1. นางสาวทิพย์พวัล    สุขสุด
2. นางพัชรี    สุขสบาย
40 43 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐณิชา    สุภาพร
2. นายวิชัย    บุญเหมาะ
3. นายวิธวัช    ดวงใจ
1. นางสาวกรองทิพย์    เพียรพิจิตร
2. นางนันทนา    เพียรพิจิตร
41 44 โรงเรียนดรุณาราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววาสนา    จิตต์ภักดี
2. นางสาวกนกวรรณ    ไชยเดช
3. นางสาวปภัสรา    อวรยาภิชาติ
1. นางสาวนลินี    สำเริง
2. นางสุมารยาท    จันทรวงศ์
42 45 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววาสนา    หว่านพืช
2. นางสาวกวินทิพย์    งามละมัย
3. นางสาวบานชื่น    แปลงโสม
1. นางสาวชัญญ์นิษฐ์    เพ็ชร์กุล
2. นางน้ำค้าง    จงบริบูรณ์
43 46 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวธารินี    พุฒจันทร์
2. นางสาวฐิตสิริ    บุญสนอง
3. นางสาวอธิชา    ทับทอง
1. ดร.กรองทอง    เขียนทอง
44 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวฐานิกา    ชัยกิจ
2. นางสาวมลฤดี    แย้มนิยม
3. นางสาวนภัสสร    ดวงเดช
1. นางสุรีย์วรรณ    นิลทอง
2. นางสุวลักษณ์    บุญยัง
45 48 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุจิตรา    กลับศรี
2. นางสาวภัทรวดี    ฐิติวัชรานนท์
3. นางสาวกนกวรรณ    สุภาพสุนทร
1. นางจำนงค์    กัญญาพันธุ์
2. นางสาวศิริพันธ์    พันธุ์ศิริ
46 49 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวมณฑิกาณ์    จันทคาต
2. นางสาวศศิธร    เปลี่ยนผึ่ง
3. นายอัครเดช    ทิพย์จักร
1. นางสาวนงพร    จู่พิชญ์
2. นางสาวมยุรี    มิ่งมงคล
47 50 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวนพวรรณ    อิสมาแอล
2. นางสาวอินทิรา    บุญช่วยเหลือ
3. นางสาวอสมาภรณ์    มีลาภ
1. นางสาวปาลีรัฐ    มานะเลิศ
2. นางสาววราภรณ์    วงศ์ชโยประสิทธิ์
48 51 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวกิตติยาฉัตร    ภูษาพันธ์
2. นางสาวอารยา    บุญมา
3. นางสาวโยษิตา    สินคำ
1. นางกาญจวรรณ    หงษ์ทอง
2. นางสุภาพร    กลิ่นหวาน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................