งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 148
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีระพง    ลามอ
1. นางวิภาวดี    วงศ์คำ
2 8 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายศราวุฒิ    ชูยศ
1. นางณสิริ    คุ้มพร
3 21 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภโชค    บัวเงิน
1. นางกัญญาวีร์    อภิรักษพงศ์
4 24 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโศจิรัตน์    แก้วดี
1. นางอัจฉราภรณ์    หรั่งวัตร
5 29 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายศุภศักดิ์    กองวิมาน
1. นางสาวธนัตติยา    จาตุรนต์
6 37 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนากร    มิตรประชา
1. นางสาวรัตนา    ภาะกุล
7 38 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    กิ่งกลางดอน
1. นางสาวรุ่งนภา    ชัยภา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................