งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 152
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจตน์    เต็มอนุภาพกูล
1. นางสุวรรณา    คุ้มได้อยู่
2 12 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ทองทวี
1. นางสุดารัตน์    อ้นใจ
3 27 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาภิสมัย    จันทนวงษ์
1. นางบุญหยาด    พื้นทอง
4 29 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิเนตตรา    อัษฎรัตน์
1. นางชาลินี    เกษรพิกุล
5 33 โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายมณฑล    เอี่ยมอำไพ
1. นายสุทธิพงษ์    คงสว่าง
6 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภกร    เนย์มี
1. นางสาววรีย์    สืบสมุท
7 46 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวรรณี    คุ้มสมบัติ
1. นางธิดารัตน์    ศรีทอง
8 49 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัชชา    เนียมคำ
1. นายทินกร    พานจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................