งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 154
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายชลิต    วงศ์วิริยะชาติ
1. นางสุชญา    เลี่ยมเจริญ
2 5 โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอัฐพล    ทองเนื้อแปด
1. นางพรรณี    มั่งคั่ง
3 9 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤตนัย    ธนสาสิริกุล
1. นางสาวทองรัตน์    แจ่มไสว
4 12 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรรณะ    สืบสิงห์
1. นางสาวศรินทิพย์    รักชาติ
5 13 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายทิวา    วีระพัสดุ
1. นางสุภาพร    วงษ์ดารา
6 14 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมาริสา    น้อยพะวงษ์
1. นางอัญชลี    สุวรรณวิสัย
7 17 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปารมี    แนบสนิท
1. นางเสาวณีย์    สมบูรณ์ศิโรรัตน์
8 18 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปาริยา    จุ้ยสาย
1. นางอนุกูล    เวชไวกิจ
9 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูวดิษฐ์    ธัญโชติพิสุทธิ์
1. นางสาวจันทิภา    กบิลโรจน์
10 23 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายเอ    ตาใส
1. นางรัชณี    เนาวรัตน์
11 24 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พูนขวัญ
1. นางสาวจรรณภร    คนบุญ
12 27 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักริน    สุเมธา
1. นางพิศมัย    ติ๊บแก้ว
13 29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภธิดา    อึ้งอร่าม
1. นางเพลินใจ    มหาวินิจฉัยมนตรี
14 31 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนิรุฒม์    กลั่นประเสริฐ
1. นางเสาวภา    วิริยะอุดมเสถียร
15 34 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกันยารัตน์    ทองโชติ
1. นางสุพรรณี    อินมะณี
16 37 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพราวดี    ยอดจันทร์
1. นางสาววาสนา    สิงห์เถื่อน
17 38 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวาสนา    เชียงกุล
1. นางสาวสาวิตรี    เจริญมาก
18 39 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษฏา    ภู่อยู่
1. นางสาวสิรณา    อ่ำถนอม
19 40 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสวพล    ดูมหามงคล
1. นางสาวนิภาวรรณ    เทพอยู่
20 42 โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงยอดชีวัน    ยอดพุดซา
1. นางสาววรีวัลย์    สุขขัง
21 49 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภกร    สุขสโมสร
1. นางสาวสุกัญญา    ชาซิโย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................