งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 186
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเยมีมาร์    ย่านสากล
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    ภูมิเกียรติขจร
3. เด็กชายสุรชัย    ชิรัมย์
1. นางสาวกรภัทร    วันแก้ว
2 3 โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรพงศ์    ทรัพย์แก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร์    ทรัพย์แก้ว
3. เด็กชายอาทิตย์    วุฒิชัยชาญกุล
1. นางสาวเบ็ญจมาศ    เจริญปาละ
2. นางสาวเสาวลักษณ์    แก้วมน
3 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติมา    หิรัญทัศน์
2. เด็กหญิงลลิตวดี    ศิริพูล
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    ชั้นสุวรรณ
1. นางจารุณี    เบ้าสุด
2. นางสาวธิดารัตน์    สัมพันธ์อภัย
4 6 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายสมพร    พุฒิเผือก
2. เด็กชายณัฐพงษ์    อ่อนสำอาง
3. เด็กชายอนุพงษ์    สังวรสุด
1. นางอัมพร    ฉาบแก้ว
5 9 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤตนัย    ธนสาสิริกุล
2. เด็กหญิงปิยะวดี    นามวงษ์
3. เด็กชายยุทธนา    นิตยกุล
1. นางสาวตันหยง    พุทธชนม์
2. นางระเบียบ    จินตอารี
6 11 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปวิชญา    สาระทวย
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร    รอดสม
3. เด็กชายเอกลักษณ์    คำหรรษา
1. นางผจงมาศ    คล้ายเพชร
2. นางรุ้งรัตน์    ชำนิปั้น
7 12 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายปริญญา    ภูวงศ์ผา
2. เด็กหญิงมัทนา    เฉียบสูงเนิน
3. เด็กหญิงพุฒินันท์    โสดามุข
1. นางสาวปราณี    ตรีรัตน์
2. นางสาวปาริชาติ    ถิตย์ประเดิม
8 14 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กชายสตางค์    เกตุสม
2. เด็กชายน้ำเพชร    แฟบประโคน
3. เด็กชายภูชิต    เพียแก้ว
1. นางขวัญจิตร    เดชเดชะสุนันท์
2. นางสาวมนกานต์    ทองศุภผล
9 15 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภาพร    ทองเชื้อ
2. เด็กชายณัฐคมน์    ใจกล้า
3. เด็กชายรุจนโรจน์    เหลืองวัฒนวิไล
1. นางสาวจรุงจิต    จำปานิล
2. นางสาวดุสิตา    แดงประเสริฐ
10 24 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนุสรณ์    ภิญโญ
2. เด็กชายจิรพงษ์    แตงเกษ
3. เด็กชายสมบูรณ์    ประเสริฐศักดิ์
1. นางสาวรุ่งทิวา    สิงห์เทียน
2. นายสุชา    ชื่นเพชร
11 27 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงษ์ศิริ    พงษ์ศักดิ์ชาติ
2. เด็กหญิงสุจิตรา    ศิลาล่อง
3. เด็กชายจีรศักดิ์    แจ่มประเสริฐ
1. นางพิศมัย    ติ๊บแก้ว
12 31 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจารุณี    เพ็ชรไทย
2. เด็กหญิงมีนา    สว่างศรี
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    พงษ์อุบล
1. นางปราณี    ปาลวัฒน์
2. นางสาวเบญจมาศ    ปัญญายงค์
13 33 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรินทร์    สีม่วง
2. เด็กชายภคพล    เต็มเจริญสุข
3. นายธนาธิป    วิริยะเกียรติอมร
1. นางสาวจุฑามาศ    เทียนมงคล
2. นางบุษบา    วรเดช
14 34 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอพัดชา    แถมกลาง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    จำปาซ่อนกลิ่น
3. เด็กหญิงวณิศรา    ธูปสุวรรณ์
1. นางสมศรี    ศรีโชติ
2. นางสิรินาถ    ดาวดวงน้อย
15 37 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีระพัฒน์    สุขแสง
2. เด็กหญิงชลธิชา    อภัยโส
3. เด็กชายอานุภาพ    พรหมมาศ
1. นางจรุณี    รักษาจิตร์
2. นางปิยาภรณ์    สุขโชติ
16 38 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุนีย์    หนูคำ
2. เด็กหญิงธนพร    งามเลิศ
3. เด็กหญิงขวัญข้าว    อบปิ่น
1. นางสาวกัมพุวัณ    บุญสาธร
2. นางสาวสาวิตรี    เจริญมาก
17 40 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสรศักดิ์    สงคราม
2. เด็กชายณัฐยศ    จันทร
3. เด็กชายศุภกิตติ์    นามเทศ
1. นางสาวระยอง    เมฆา
2. นางวีรัตน์    บุศย์จันทร์
18 42 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กชายไชยวัฒน์    สุทธิ
2. เด็กชายวรวุฒิ    งามโพธิ์
3. เด็กชายพงศธร    แมลงภู่
1. นางสาวศิริพร    พวงสมบัติ
2. นางสาวเนตรนภา    นพชัย
19 46 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายนิวัฒน์    ขาวขวัญ
2. เด็กชายพรพิพัฒน์    ยอดเพชร
3. เด็กชายอรรถพล    กล่อมอารมย์
1. นางสาวเอมอร    ลายคราม
20 47 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติทัศน์    ประดับ
2. เด็กชายวันเฉลิม    ไกลบาป
3. เด็กชายอนุรักษ์    จารุจันทร์
1. นางสาวจิราพร    สุตตะนนท์
2. นางสาวสุนันทา    เสนาะศัพท์
21 51 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กชายพัฒนากร    ปรอยกระโทก
2. เด็กชายเพิ่มพล    พันมหา
3. เด็กชายเอกชัย    คำโส
1. นางกมลนัทธ์    เสน่หา
2. นางสาวนภัสวรรณ    เข็มมะรัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................