งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 187
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 11 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายพัสนัย    กำแพงจันทร์
2. นายนัฐวุฒิ    วิเศษสุวรรณ
3. นายสิทธิพงษ์    เรือนทอง
1. นางผจงมาศ    คล้ายเพชร
2. นางรุ้งรัตน์    ชำนิปั้น
2 12 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวจินตนา    แสงจันทร์
2. นางสาวขวัญจิรา    ขันแก้ว
3. นางสาวเจนจิรา    นิวาท
1. นางสาวศศิรภรณ์    วงษาเวียง
2. นางสุดารัตน์    อ้นใจ
3 13 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายชุดชนะ    อินทแพทย์
2. นายบุญทวี    ดารักษ์
3. นางสาวรวินท์นิภา    ไชยพานิชย์
1. นางนงเยาว์    รักษาถ้อย
2. นางสุภาพร    วงษ์ดารา
4 14 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายอาทิตย์    สะอาดแก้ว
2. นายสุนทร    ยุ่นเพ็ญ
3. นายโสภณ    โชตชื่น
1. นางขวัญจิตร    เดชเดชะสุนันท์
2. นางสาวมนกานต์    ทองศุภผล
5 15 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายประเสริฐชัย    ล้ำเลิศ
2. นางสาวสุภาวดี    เสือขำ
3. นางสาวสุวิมล    ศรีดาวเรือง
1. นางสาวจรุงจิต    จำปานิล
2. นางสาวดุสิตา    แดงประเสริฐ
6 21 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายสุพศิน    ธรรมจิตสกุล
2. นายรพีวิทย์    ซ้ายจันทึก
3. นายนทีเทพ    นารถเมธี
1. นางสาวรัตน์ดา    สีแสด
2. นางไฉไล    หมื่นมี
7 28 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวอาภานันท์    วรรณพิรุณ
2. นางสาวจิตรทิวา    ลิ้มสุขศิริ
3. นายเมษ    ฉันทะโกโส
1. นางวรรณชุรีย์    เกิดมงคล
2. นางสาวอรพิน    ประเสริฐผล
8 39 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายปิยพนธ์    มินา
2. นายปิยพัทธ์    มินา
3. นายศรัณญ์    กนกพีรวุฒิ
1. นางสาวนิตยา    ฮวดนาง
9 40 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายชลสมุทร    สวัสดี
2. นายศานิต    ทิมสำราญ
3. นายภิพัตพงษ์    แก้วนวม
1. นางสาวศิริวรรณ    เปียรักใคร่
2. นางสาวสุนันทา    ศรีจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................