งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 261
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอรอุมา    แจ่มฟ้า
2. นางสาวณัฐภา    พจมานวิมล
3. นางสาวเจนจิรา    ตรีสิทธิ์
4. นางสาวนันทนัช    เลียะจู
5. นางสาวภัสรา    นรชาญ
6. นายสรภัส    นวลเกษร
7. นายธรรมนูญ    ขำทอง
8. นายศุภณัฐ    ยินดีพจน์
9. นายชัชภณ    วงค์พิพันธ์
10. นายชาคริส    กลิ่นช้าง
1. นางกนกวรรณ    บุญปลูก
2. นางกรกฎ    ธรรมศิริ
3. นายชัยวัฒน์    พุมดวง
ชนะเลิศ
2 2 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายวัฒนา    จินดา
2. นายรัฐศาสตร์    บุญมี
3. นายสหรัฐ    ไกรยสวน
4. นายชยภพ    ทวีคูณ
5. นายอัฐพล    พลอินทร์
6. นางสาวน้ำเพชร    แหยมศิริ
7. นางสาวอันนิตา    ตั้งปู่
8. นางสาวอรช    ศรีพิทักษ์
9. นางสาวจิราพัชร    ขวนขวาย
10. นางสาวสัจจมาศ    หิรัญ
1. นางสาวผุสดี    ช่อลัดดา
2. นางสาวศศิประภา    อาจคำพัน
3. นายอรรถพล    ศรีสถานนท์
11
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายรัชฎากร    พรหมนา
2. นายณัฐพล    อินฉาย
3. นายตติพล    กลั่นดาวลอย
4. นางสาวเมริกา    เจริญรัตน์
5. นางสาวชลิตา    คำศิริ
6. นางสาวอภิญญา    รุ่งเรืองทรัพย์อนันต์
7. นางสาวพิมพ์ประภา    สังข์ทอง
8. นายศุภกฤต    ปั้นเทียม
1. นางสาวพิมพ์วดี    จันทรโกศล
2. นางสาววรรณา    ยงพฤกษา
3. นายวีระศักดิ์    หม่อมฤทธิ์
11
4 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววริยา    ช้างเพชร
2. นางสาวชุติมา    ม่วงบังยุง
3. นางสาวณัฐนันท์    ชำนาญ
4. นางสาวมาธวี    เปียสนิท
5. นายปรัชญา    สงวนศักดิ์
6. นายทศพล    ฤกษ์สำเร็จ
7. นายพิทยากร    รัตนวรรณ
8. นายมาวิน    เอี่ยมอาจ
1. นางจันทร์วดี    รักษ์อาจ
2. นางจิตรลดา    ประชานิยม
3. นางสาวพิชานันท์    จันทมัด
14
5 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญจิรา    ชั้นสุวรรณ
2. นางสาวเบญจมาศ    คำสุข
3. นางสาวพิชญานิน    รอดแย้ม
4. นางสาวฐิติมา    สังข์ขาว
5. นางสาวเบญญา    มุขแจ้ง
6. นายสิงหนาท    ไพฑูรย์
7. นายพงศธร    หงษ์ทอง
8. นายอนุชา    วงษ์วาลย์
9. นายศิริมงคล    ช่างสลัก
10. นายรุจติ    ผลภาพ
1. นางสาวภัคพิชา    อุ่นอ่อน
2. นางอมรรัตน์    เกตุมณี
34
6 6 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายศรัณการ    ฟักนาค
2. นายนิรันด์    จันต๊ะนาเขต
3. นายวรวิน    อรัญญาภูมิ
4. นายจตุพร    อ่อนแสง
5. นางสาวธิมาพร    ขวัญจิต
6. นางสาวชลธิชา    รีพลี
7. นางสาวธารีรัตน์    โรจน์อรุณ
8. นางสาวประภาพรรณ    ชะวาลา
1. นายจิระพงษ์    โตงาม
2. นางสาวณิชาภา    หอมกรุ่น
3. นางปทุมมาศ    สุทธิสวัสดิ์
42
7 7 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายณฐพงศ์    พานทอง
2. นายสุพจน์    ศรีนวล
3. นายอาทิตย์    ติเยาว์
4. นายเพ็ชรดนัย    ผิวผ่อง
5. นางสาวอุ้มบุญ    ทายา
6. นางสาวจันทกานต์    พิมพ์พิรัตน์
7. นางสาวชัญญานุช    ทองดี
8. นายภาณุเดช    สังข์ประเสริฐ
9. นางสาววีรยา    นาทรา
10. นางสาวณฤมล    บุหงาวิลาสินี
1. นางอรทัย    ว่องแก้ว
22
8 8 โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายวศิน    นิ้มเจริญโรจน์
2. นายวรายุทธ    รักพงษ์
3. นายฑิฏิพันธ์    หงษ์ดำ
4. นายคณิน    สินธพเรืองชัย
5. นางสาวปรียานุช    นุ่มมีศรี
6. นางสาวจันทราทิพย์    พงษ์เฉลียว
7. นางสาวจณิสตา    กลับทับลัง
8. นางสาวนิธิมาศ    นิธิวัฒนา
1. นางสาวอารีวัลย์    บุญยัง
26
9 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายศุภณัฐ    ศิริประกอบ
2. นายชัยวัฒน์    เวชชิรารัตน์
3. นายธนาธิป    โคกเพลาะ
4. นายศุภกิจ    นูแป
5. นายกฤติน    ชัยมงคล
6. นางสาวปรางค์ทิพย์    ยอดสร้อย
7. นางสาวดวงกมล    พิมพ์พิทยานันท์
8. นางสาวพลอยไพลิน    คลี่บาน
9. นางสาวยุภาพร    แสวงดี
10. นางสาวอริสา    ยิ่งยง
1. นายธวัชชัย    แสนดวง
2. นางอัญชนา    พงษ์จันโอ
34
10 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมภัสสร    วาณิชย์มานะกุล
2. นางสาวชนนิกานต์    ลักคนาศิริ
3. นางสาวฐิติรัตน์    เพ็ญสุข
4. นางสาวจิราภัค    หงส์หาญ
5. นายเก้ากิตติชัย    กิตติธนานุรักษ์
6. นายนพพล    เต็มเปี่ยม
7. นายปิยวัฒน์    ศรีนวลนัด
8. นายเจริญ    จรูญรุ่ง
1. นางสาวธนกฤตา    น่วมศิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 11 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวประภาศิริ    ปลอดโปร่ง
2. นางสาววรนันทร์    หอมรื่น
3. นางสาวสุภาพร    กิจฉัย
4. นางสาวรักชนก    เสมามอญ
5. นายณัฐวุฒิ    มาตราเงิน
6. นายเจนภพ    พรหมจันทร์
7. นายวุฒิโรจน์    ฟ้ากลาง
8. นายกิตติชัย    เกตุสุวรรณพร
1. นางนงนุช    กำแพงจันทร์
2. นางสาวนิภาวรรณ    ปรีเปรม
3. นางรัชนี    ญาณคง
6
12 12 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายอภิรักษ์    ไกรญาติ
2. นายธนเพชร    เชื้อนิล
3. นายพงษ์ศักดิ์    หวังกุลกลาง
4. นายอัษฎา    จันทกล
5. นางสาวนฤมล    สมดี
6. นางสาวจิราพร    ชัยดิษฐ์
7. นางสาวศศิธร    ลอยทะยาน
8. นางสาวนงนภัส    หกขุนทด
1. นายจิตติภัส    ขวัญส่ง
22
13 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริรัตนา    เกตุแก้ว
2. นายธนพล    แสงทอง
3. นายศุุภกิตติ์    ทองหล่อ
4. นายณฐพรรษ    สุขศรี
5. นายสรณัฐ    ดีสวัสดิ์
6. นายภานุวัฒน์    งามเจริญ
7. นางสาวพรญาณี    พลอยศิริ
8. นางสาวลัดดาวรรณ    แซ่คู
9. นางสาวชลิตา    น้อยสุภาพ
10. นางสาวพฤกษา    บุญชด
1. นางขวัญตา    พิมพ์ดีด
2. นายปรีชญา    แสงอุทัย
3. นางสุจิตรา    วันทะนะ
14
14 14 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณกานต์    ภัทรมงคลกุล
2. นางสาวณัฐริกา    ยิดชัง
3. นางสาวบุปผา    มุ่งใฝ่ดี
4. นางสาวดวงกมล    แย้มสำรวล
5. นางสาวพนิดา    เหล่ากรุงเก่า
6. นายชยุตม์    หัสชู
7. นายอุดมศักดิ์    พรมจารี
8. นายเทิดศักดิ์    สามศรีโพธิ์แก้ว
9. นายกำธร    พุ่มเพ็ชร์
10. นายธนพล    คูณสุวรรณ
1. นางชวัลกร    เกตุประเสริฐ
2. นางสาวสุภาพร    เทพสวัสดิ์
3. นายเดชา    ศรัทธาผล
22
15 15 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายวุฒิชัย    ตันน้อย
2. นายลิขิต    กลั่นจรัส
3. นายพัสกร    รักสี
4. นายธนาวุฒิ    ใจกล้า
5. นายอภิวัฒน์    ปรากฏผล
6. นางสาวนภัสสร    คงใจดี
7. นางสาวรุ่งอรุณ    ทองตื้อ
8. นางสาวรุจิพร    หมื่นศรี
9. นางสาวจรัญพร    ทองชำนาญ
10. นางสาวเกวลิน    โพธิ์พงษ์
1. นางอุดม    พรหมจรรย์
43
16 16 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายเกียรติศักดิ์    หวานระรื่น
2. นายบวรทัต    คงเจริญ
3. นายเมธา    จงภักดี
4. นางสาวสาธิตา    โรจนนิล
5. นางสาวสุขชีวี    ชมพัฒนา
6. นางสาวสุชาดา    คชนิล
7. นางสาวตรีภารัตน์    ขันรักษา
8. นายพชรพล    พูลปาน
9. นายฉลองชัย    มีสง่า
10. นางสาวญาณัจฉรา    จันทวิเศษ
1. นางฤดีการ    หอมสุวรรณ
5
17 17 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายสหภพ    โพธิ์ทอง
2. นายประจักษ์    บุญเปี่ยม
3. นายจีระพล    แซ่ตั้ง
4. นายปฏิพาน    มุขไทสง
5. นางสาวสุนิตา    ชื่นแดง
6. นางสาวรุจิเรข    คงดี
7. นางสาวปิยธิดา    สุพานิช
8. นางสาวรวิภา    เกษสาคร
9. นางสาวหทัยรัตน์    กุดจอมศรี
10. นายชัยมงคล    ดงอนนท์
1. นางกชนิกา    พลจันทึก
2. นางสาวสมฤทัย    เขียวขำ
3. นางอินทิรา    บำรุงตน
14
18 18 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นายชัชวาล    คำพิระ
2. นายวรพัฒน์    ไม่มีนามสกุล
3. นายสมพงษ์    ไร่เจริญทรัพย์
4. นายมงคล    วงศ์ตา
5. นางสาวนุชจณี    วงศ์ใส
6. นางสาวทักษิณา    ยางสุด
7. นางสาวจินตนา    สว่างศรี
8. นางสาวชู    ไม่มีนามสกุล
1. นางศิรินารถ    เหลืองสด
2. นางสาวอาริสา    คล้ายขำ
14
19 19 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายจิรายุ    ธนาศิริธนวัชน์
2. นายกลยุทธ    ปักษีสิงห์
3. นายสรศักดิ์    แป้นงาม
4. นายพีรพล    ไทยอาจ
5. นายนทีกานต์    แจงบำรุง
6. นางสาวจารุมน    เหลือกลาง
7. นางสาวสุพรรณี    สุทธะชัย
8. นางสาววรกมล    เปรมปรีดิ์
9. นางสาวธัญญารัตน์    เชิมชัยภูมิ
10. นางสาวสุชาดา    วิชัยผิน
1. นายณัฏฐดนัย    ห้องสวัสดิ์
2. นางสาวรัฐศิลป์    หุ่นดี
3. นางสาวรัตนาวดี    โกสินทร์
14
20 20 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจนา    อินทร์นวล
2. นางสาว้เอเซีย    ตรีวิเศษ
3. นางสาวณัฐมน    โสประโคน
4. นางสาวสุภาณี    อินอากร
5. นายนิรวิทธ์    อินทร์อ่อน
6. นายภควัต    แจ้งสุวรรณ์
7. นายณัฐภูมิ    ขำสำลี
8. นายธนากร    โง้วสกุล
1. นางสาวชมพูนุท    มากกำเหนิด
2. นางสาวโชติกา    ยั่งยืน
26
21 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายอัฐยา    มีสิทธิ์
2. นางสาววรดา    คำจันทร์
3. นางสาวจุฑามณี    บุญเศษ
4. นายเอกลักษณ์    ศรีธรรมา
5. นายเจษฎา    จอดกลาง
6. นางสาวทิพย์สุดา    ศิริชาติ
7. นางสาวขวัญจิรา    สิงหภาพ
8. นายเดชาธร    น้อยนาดี
9. นายกฤติรักษ์    วรวัฒน์
10. นางสาวปพิชญา    สุวรรณโชติ
1. นายนพพล    มีสง่า
2. นางภิญญาพัชญ์    เอี่ยมกมล
8
22 23 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายพิชิต    กัญยะคำ
2. นายจิณณวัตร    อ่วมสายศรี
3. นายอธิวัฒน์    สีสุข
4. นายเอกสิทธิ์    จ้อยสองศรี
5. นายญาณวุฒิ    ศรีหาราช
6. นางสาวกุลณัฐ    โคบราญ
7. นางสาวเบญญาภา    สวัสดิ์พุก
8. นางสาวปวะริศา    กลิ่นมัคผล
9. นางสาวณัฐณิชา    เงี้ยวเกิด
10. นางสาวนทีราภรณ์    จ่างแสง
1. นายนัธวินทร์    คมขำ
2. นายประยูร    ทองสุทธิ์
3. นางสาวเจริญศรี    โตอุ่นทิพย์
9
23 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายธุวรัชต์    อาศิรเมธี
2. นายธฤต    วิโนทกะ
3. นายสรรเสริญ    อินทร์ศิริ
4. นายเมธวินทร์    เอมรื่น
5. นางสาวอรอุษา    สำเภาทอง
6. นางสาวสาคเรศ    เอมหลำ
7. นางสาวมยุรี    ศรีอินทร์
8. นางสาวสุมิตรตา    โพธิ์ศรี
9. นายวันชนะ    เฟื้อนพันธ์
10. นางสาวปาจรียา    สังวาลย์เพ็ชร
1. นางณิชชา    ชันแสง
2. นางนวลละออง    ไชยสมนึก
3. นางศรัญญา    เดชมาก
7
24 25 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวลายเนา    แก้วคูณ
2. นางสาวชญานิศ    ทะโทน
3. นางสาวสุนิสา    คำเรืองศรี
4. นางสาวดวงหทัย    ทองเจริญ
5. นายจีรวัฒน์    ฉิมหัต
6. นายชัยวัฒน์    เบ้าโชติ
7. นายวุฒิชัย    อุตคุต
8. นายเฉลิมพันธ์    บุญช่วย
1. นางนารีรัตน์    สมโภช
34
25 26 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนุชจารีย์    บุญวุฒิ
2. นางสาววาสนา    พันธุ์มุข
3. เด็กหญิงสุรีพร    แป้นแก้ว
4. เด็กหญิงเกศรา    แก้วดี
5. เด็กหญิงกรรณิการ์    ไชยคูณ
6. เด็กหญิงเพชรรัตน์    อัสสรัตนกร
7. เด็กหญิงสุกัญญา    พิกุลทอง
8. เด็กหญิงวันวิสา    คณฑา
9. นางสาวสิริกร    ศรีทองดี
10. นางสาววิกานดา    พันธุ์แตง
1. นายนเรศ    จันทร์ขำ
2. นายสุรเดช    อนันตสวัสดิ์
3. นางอมรรัตน์    จำปาเงิน
26 27 โรงเรียนราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายคณิสร    ว่องธนวณิช
2. นายชนากานต์    พรงาม
3. นายตริน    คงธน
4. นายเจษฎา    คงสองเมือง
5. นางสาวสาวิตรี    เกษหอม
6. นางสาววณิษา    วรรณประสิทธิ์
7. นางสาวภัณฑิรา    จันทะเกตุ
8. นางสาวณัฐจงกล    เปียดี
1. นางณัฐมน    ฤกษ์สมโภชน์
2. นางวรัญญา    ยอดกระโหม
3. นายสืบตระกูล    เตียประเสริฐ
26
27 28 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายทองเทพ    กองสุวรรณ
2. นายนัชรินทร์    อาจหาญ
3. นายนพรัตน์    สุปะวา
4. นายนพกร    บุญตา
5. นางสาวสุรางค์    นามขันธ์
6. นางสาวนันทวัน    เมยมงคล
7. นางสาวนิสารัตน์    สาราวงษ์
8. นางสาวกนกวรรณ    นพรัตน์
1. นายทิวาทัศกรณ์    อันพิมพ์
2. นางวลัยพรรณ    จารุทรัพย์สดใส
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ    เรืองฤทธิ์
40
28 29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายศุภวิชญ์    ว่องสินไพบูลย์
2. นายกรกต    ช่วยแสง
3. นายฐิติกร    ด่านเกษม
4. นายคณิศร    สามูล
5. นายพชร    วรพุทธานนท์
6. นางสาวสุรสิริ    ศรีวิลัย
7. นางสาวเกศกนก    แสนจันทร์
8. นางสาวสิรีทอน    หลักคำ
9. นางสาวอาทิตยาภรณ์    แก้ววิเศษ
10. นางสาวกิตติยา    เลาหสุวัฒน์กุล
1. นางสาวมัทวัน    โอศิริ
2. นางสาวศศิกานตร์    วีระวัฒน์โยธิน
3. นางเมตตา    เรืองวังสรรค์
14
29 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุวิชญา    บำรุงรัตน์
2. นายจิรภัทร    สุขกาย
3. นางสาวฉัตรสุดา    กลิ่นสันเที๊ยะ
4. นายธนบดี    ธนสารพิพัฒน์
5. นางสาวธัญวรัตม์    อชิโนบุญญวัฒน์
6. นายปภพ    คงกำเหนิด
7. นางสาวปิยวรรณ    อัศวสินทรัพย์
8. นายภิเษก    จันทรัตน์
9. นายณัฐพงศ์    กมลเลิด
10. นางสาวพันไหม    ขุนทอง
1. นางสาวขวัญรัตน์    ปัญญาใส
2. นายพิศิทธิ์ศักดิ์    ดิลกโศภณ
3. นายพิสิษฐ    เลี้ยงอนันต์
40
30 31 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายภีศเดช    แก้วกัญญา
2. นายณัฐพงษ์    ดีแก้ว
3. นายทศพร    ขันตี
4. นายบุญสม    นาสม
5. นายพลวัต    คล่องสั่งสอน
6. นางสาวประภัสรา    โชคบัณฑิต
7. นางสาวปภาดา    ปานขวัญ
8. นางสาวกวินดา    พิรุณโปรย
9. นางสาวณัฐณิชา    ศรีสอาด
10. นางสาวจันทนีย์    เจือทอง
1. นางสาวสิรินภา    วิงวอน
9
31 32 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายอัครวินท์    กุศลส่ง
2. นายสราวุธ    ใหญ่ยิ่ง
3. นายชญานนท์    จรัสทอง
4. นายพงศธร    ชำนาญกิจ
5. นางสาววรรณกานต์    สุวรรณกล่อม
6. นางสาวอัญมณี    บรรดา
7. นางสาวพิชญดา    ใจทอง
8. นางสาววนิดา    จำปาศรี
1. นางนัยนา    จำเริญศักดิ์ศรี
26
32 33 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวธิดารัตน์    บุญโพธิ์
2. นางสาวศรุตา    จันทะดวง
3. นางสาวศุภรัตน์    ชินวประภา
4. นางสาวภาวิณี    จิตรเจษฎาพันธุ์
5. นายรัชพล    กุลสะโมรินทร์
6. นายนิวัฒน์    นาคนวล
7. นายชาญชัย    ซื่อตรงเกียรติ
8. นายจิรานนท์    ชอบใหญ่
1. นางสาวกิตติมา    กรุดอ่ำ
2. นายนพรัตน์    สรรพาวุธ
3. นางสาวศริณดา    บุญถูก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
33 34 โรงเรียนไผ่วงวิทยา สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวสุุพรรษา    ขุ่มด้วง
2. นางสาวชนกสุดา    ชนชนะกุล
3. นางสาวดาวประกาย    ทรงความเจริญ
4. นางสาวรักษ์ขวัญ    ละออเอี่ยม
5. นางสาวกรรณิการ์    พึ่งแก้ว
6. นายวิชาญ    พึ่งแก้ว
7. นายขวัญชัย    นวลสง่า
8. นายณัฐพล    วงษ์เสงี่ยม
9. นายฉัตรชัย    เยื่อใย
10. นายวสันต์    งามลมัย
1. นางประชุม    อ้วนแก้ว
2. นายอรรจกร    จันทร์ประดิษฐ์
3. นายเติมศักดิ์    อ้วนแก้ว
34
34 35 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นายชัยรัตน์    หวานจริง
2. นายอนุสรณ์    ปั้นงาม
3. นายบุญฤทธิ์    อู่อรุณ
4. นายพงศ์พัทธ์    หริ่มฉ่ำ
5. นางสาวรัตติกาล    เยาวโรจน์
6. นางสาวเบญรัตน์    ศิลปพงษ์
7. นางสาวขณิฐฐา    เปี่ยมสะอาด
8. นางสาวรุ่งอรุณ    ประดับกลอน
1. นายชาคริส    มาตรสุริวงษ์
2. นางสาวดวงรัตน์    รัตนพงษ์
3. นายไพรัตน์    จันทร์หอม
26
35 36 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายชนินทร์    เมืองทอง
2. นายภานุวัฒน์    ชิณศรี
3. นายทศพร    บุญชู
4. นายเพชรกำแพง    แสงอ่วม
5. นายศุภวิชญ์    ตาสื่อ
6. นางสาวกัญญาณัฐ    สมุทรเสน
7. นางสาวณัฐนิชา    ละมัยวรรณ
8. นางสาวกัญญาภัค    โตชัยภูมิ
9. นางสาวนทวรรณ    ขุนศรี
10. นางสาวกมลวัทน์    วงษ์เกตุ
1. นายชาตรี    ถนอมวงษ์
2. นางสาวสุภารัตน์    ศรีคง
3. นางสาวเมษาศิลป์    เนื่องจำนงค์
14
36 37 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายจักรกฤษณ์    แก่นแก้ว
2. นายธนายุทธ    จันทวาท
3. นายทรงกลด    เอี่ยมสะอาด
4. นายพันธพงศ์    ชานกัน
5. นายศักดินันท์    ณัฐพรลาภิสรา
6. นางสาววิลาศิณี    เรไร
7. นางสาววัชราภรณ์    เยี่ยงนา
8. นางสาวฑิฆัมพร    กองสาร์
9. นางสาวทิภาพร    แพร่ภิญโญ
10. นางสาวดวงใจ    แซ่ลี
1. นางสาวกุลธิดา    ศรีสุข
2. นายรัตน์ตพงษ์    เจริญงามสกุล
3. นางอาริยา    เต๊ะวงค์
14
37 39 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายสิทธิกร    หลักคำ
2. นายจตุรงค์    เอี่ยมภักดี
3. นายชัยวัฒน์    เวียงนาค
4. นายปฏิภาณ    หงษ์มานพ
5. นายสุภชัย    ยอดจะโปะ
6. นางสาวรัญชิตา    สิขเรศ
7. นางสาววิภาพรรณ    เอี่ยมสอาด
8. นางสาวปรียาพร    วรรณวิโรจน์
9. นางสาวกัญญารัตน์    โฮชิน
10. นางสาวกฤชรัตน์    แข่งขัน
1. นางกฤษณา    สุขศิริสวัสดิกุล
2. นางอมลณัฐ    นคร
3. นายเรวัตร    ใบแก้ว
26
38 43 โรงเรียนห้วยยางศึกษา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายอรรถชัย    ดีหมั่น
2. นายศุภณัฐ    เขมนันต์
3. เด็กชายมงคล    หลวงปัน
4. นายสุธี    หนาแน่น
5. นางสาวรุ่งทิพย์    คำสิงโห
6. นางสาวเสาวลักษณ์    พรมจักร
7. นางสาวอรญา    ทองปลิว
8. เด็กหญิงจันทร์ธิดา    ประทุมหวล
1. นายพรอินทร์    บุรารัตนวงศ์
2. นายพิภพ    นามสนิท
3. นายสรศักดิ์    บัวแย้ม
26
39 46 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายติณณภพ    พสุธาสถิตย์
2. นายธนกร    แก้วเณร
3. นายวัชรินทร์    คชภูมิ
4. นายธนศิริ    คาดบัว
5. นางสาวกมลทิพย์    ปิ่นทอง
6. นางสาวอัจฉราภรณ์    เจริญธรรม
7. นางสาวรัตดารักษ์    ประจวบสาย
8. นางสาวเนตรนภา    รอดประเสริฐ
1. นางสาวณญาดา    กฤษณา
2. นางสาวดาราณี    ระงับทุกข์
3. นายนันทพงศ์พันธ์    ผลวารินทร์
34
40 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายชยพล    ประพันธเสน
2. นางสาวพิชญ์ศิณี    เจนการ
3. นายก้องภพ    กิจพงษ์
4. นายพิชิต    แหวนทองสุข
5. นายกันตพงศ์    มีสิงห์
6. นายกิจมงคล    เอี่ยมประเสริฐสุข
7. นางสาวปาริฉัตร์    ดอกไม้
8. นางสาวภัทราภรณ์    บัวเผื่อน
9. นางสาวกนกรัตน์    บุดทะสุ
10. นางสาวพัฒน์ชญากัญ    ขอบรูป
1. ม.ล.วิสุทธิพงษ์    วิไลวงศ์
2. นางอาภาพร    บุญญาธิการ
34
41 48 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายธีระศักดิ์    มรรคผลสมบัติ
2. นายพิชิตพล    ทองก้อน
3. นายศาสตรา    ปัดตาทะสา
4. นายวีรชน    พื้นผา
5. นางสาวอจลญา    กิจสันติภาพ
6. นางสาวนดาพร    อัศวะคูชัย
7. นางสาวเจนจิรา    วงษา
8. นางสาววรรณรัตน์    เยาวสังข์
9. นายจักรี    จำปาศรี
10. นางสาวชัชฎาพร    แซ่คู
1. นางสาวนุชนรา    ละหุ่งเพ็ชร
2. นายมนัญชยา    เพชรูจี
3. นางสาวเมธิกานต์    นนทะสร
22
42 49 โรงเรียนศรีพฤฒา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายวิทิต    ปัญญาดี
2. นางสาวรพีพรรณ    พรรณา
3. นางสาวธวัลรัตน์    พันธมุย
4. นางสาวศศิวรรณ    เทพหัสดิน ณ อยุธยา
5. นางสาวมนัสวี    อยู่สังข์ดี
6. นายอัษฎาวุฒิ    ทองเล็ก
7. นายกฤษณะ    ติรักษา
8. นายสุทธิศักดิ์    บู่ทอง
9. นายศิวกร    ศิริบูรณ์
10. นางสาวสุนิสา    เลิศมาลัยภรณ์
1. นางสาวนารี    สาธุกาญ
2. นางสาวรจเรจ    ภู่ธราภรณ์
3. นางสาวสุณัฐชา    พิมสารี
11
43 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายทัตตเดช    ป้อมสูง
2. นายจิรภัทร    หงษ์กลาย
3. นายทศพล    เหลี่ยมคีรี
4. นายจิตริน    วันมีชัย
5. นายวรธน    เมตตา
6. นางสาวเมธาวี    แก้วสะอาด
7. นางสาวรุ่งศิรา    พิสนาท
8. นางสาวมุขครินทร์    อารีบี
9. นางสาวศรสวรรค์    นิลบรรจง
10. นางสาวนันทิยา    แนวตัน
1. นางสาวชัญญารักษ์    นาคปั้น
2. นางสาวมลฤดี    สวนดี
3. นางสาวเบญจมาศ    วงษ์พิทักษ์
4
44 51 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายศตพรรษ    หอมทอง
2. นางสาวนันทิกานต์    นัยติ๊บ
3. นางสาวแคทรียา    เชื้อสาร
4. นางสาวทัศนีย์    จันทร์ภูมิ
5. นายชาญณรงค์    บุญมี
6. นางสาวกฤติยาภรณ์    บุญร่ม
7. นางสาวนิล    ด่าน
8. นายอัชฌา    จันดา
9. นายวิทวัส    สนามชัยสกุล
10. นายทรงชัย    ทรงเจริญ
1. นางชื่นจิตต์    กมลรัตนพล
2. นางพรรณี    กลสัน
26
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................