งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลฉัตร์    อ่ำมี
2. เด็กหญิงจันทปภา    ประจิม
3. เด็กหญิงเจนนิสา    จันทะเวหา
4. เด็กหญิงพรชรินทร์    สุขสมทิพย์
5. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    ต้นจันทร์
6. เด็กหญิงปวีณ์สุดา    ต้นจันทร์
1. นายวสะ    ภูวงศ์
2. นางศิริพร    เนตรนำเกตุ
3. นางอรวัลย์    ชัยขันธ์
2 2 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรสา    ชูศรีทอง
2. เด็กหญิงนูดา    นุ่มสุข
3. เด็กหญิงอโรชา    โพธิสาร
4. เด็กหญิงวราศิริ    พรรณนิกร
5. เด็กหญิงสุภาณี    ใสสอาด
6. เด็กหญิงภัศรา    พงษ์พานิช
1. นางสาวกิตติยา    มโนรัตน์
2. นางฤทัย    สุดสาคร
3 3 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอนันตญา    เทียนชัย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พึ่งแสวงผล
3. เด็กหญิงพาขวัญ    ชัชวาลย์
4. เด็กหญิงจิรัติกานต์    ไพรจิตร
5. เด็กหญิงนันท์นภัส    ตรัยเธียรเลิศ
6. เด็กหญิงอุษา    แซ่เจี่ย
1. นางสาวกรองจิต    โรจนพันธ์
2. นายก้อง    มักสัมพันธุ์
3. นางณัฐณิชาช์    วรรณนภาลัย
4. นางสาวพัชรินทร์    สุวรรณศร
4 4 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรรณกานต์    แก้วแกมทอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    อยู่ปาน
3. เด็กหญิงอรอุมา    ทองสุข
4. เด็กหญิงชนาภา    แพ่งยัง
5. เด็กหญิงจงลักษณ์    ประยูรไทย
6. เด็กหญิงรุจจิรา    พงษ์ประเสริฐ
1. นางสาวธานี    มังกะโรทัย
2. นางสาวสุกานดา    บัวระภา
5 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    ผ่องศรี
2. เด็กหญิงพรรณพัสสา    กุมภาพันธ์
3. เด็กหญิงพรรคพร    พรหมรักษา
4. เด็กหญิงปวิชญา    ทองพรม
5. เด็กหญิงวริศรา    ทัศนบริบูรณ์
6. เด็กหญิงณัฐริการ์    นรภาร
1. นางสาวจุฑาทิพย์    ทวีสุข
2. นายธนาพงษ์    พรหมทัศน์
3. นางมัทธิกา    ชิดชอบ
4. นายสมภูมิ    ปริยานานนท์
6 8 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจามีกร    เรือนคง
2. เด็กหญิงนก    ชุ่มสิงห์
3. เด็กหญิงอภิญญา    บุญวิเศษ
4. เด็กหญิงสุพัตรา    มาปัน
5. เด็กชายนัฐพล    ก่อเกื้อสืบสาย
6. เด็กชายราชันย์    ขจรสมบัติ
7. เด็กชายนภสินธุ์    มานิล
8. เด็กหญิงวีรดา    พีชสิงห์
9. เด็กหญิงกัลยรัตน์    บุญราศรี
10. เด็กหญิงณิชากร    สถิตพรบรรพต
11. เด็กหญิงธนาภา    งานดี
1. นางสาวขวัญจิตร    ชำนาญกุล
2. นายธวัชชัย    สุขสวัสดิ์
3. นางสุดใจ    สาครอร่ามเรือง
4. นางสาวอัญชนา    ผลอุดม
7 12 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเมริสา    ภูมิทา
2. เด็กหญิงพรชนิตย์    ในถิ่น
3. เด็กหญิงพรชนก    ไวว่อง
4. เด็กหญิงไพรินทร์    พงษ์พันธ์
5. เด็กหญิงวนิดา    สุทธิโน
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์    รบไพรี
7. เด็กหญิงสุวนันท์    หีบไธสง
8. เด็กหญิงพาฝัน    พุ่มพวง
1. นางสาวนิติญาภรณ์    ศรีไพร
8 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวินัฏฐา    เศรษฐสุข
2. เด็กหญิงณัฐชา    จอมเจือ
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    พันธุลาภ
4. เด็กหญิงจตุพร    ทิพย์สุมณฑา
5. เด็กหญิงจิดาภา    สันติพนากุล
6. เด็กหญิงพิชยา    สินอ่วม
1. นางสาววิภาวัน    จานทอง
2. นางสุเนตรา    เทศทอง
9 15 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวภาวิณี    โพธิ์นอก
2. นางสาวปภัสรา    โชคศรีวิจิตร
3. เด็กหญิงลักษณ์สิกานต์    กันอาทา
4. เด็กหญิงญานิกา    สะพังเงิน
5. เด็กหญิงศิริรัตน์    ภู่โสภา
6. นางสาวปิยพร    ฟ้าแจ่ม
1. นางสาวสุภาวดี    สุวรรณวิจิตร
10 16 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเด็กหญิงเอมิกา    ผมประทุม
2. เด็กหญิงเด็กหญิงสุรีย์วรรณ    ราชสูงเนิน
3. เด็กหญิงอรณิชา    ผังลักษณ์
4. เด็กหญิงธมลวรรณ    จันทร์หอม
5. เด็กหญิงธัญวรัตน์    บัวเกิด
6. เด็กหญิงณัฐวดี    บุญเลิศ
1. นางสาวหนึ่งฤทัย    เข็มทิศ
2. นางสาวเกศินี    อยู่สถิตย์
11 17 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกชวรรณ    ศรีสร้อย
2. เด็กหญิงประติมากร    คงรอด
3. เด็กหญิงพรพิมล    จุนอุทัย
4. เด็กหญิงภัศรา    หาวิเชียร
5. เด็กหญิงรินรดา    เฑียรบุญเลิศรัตน์
6. เด็กหญิงสุจิตรา    มุทนาเวช
7. เด็กหญิงสิรีธร    กลิ่นจำปา
8. เด็กหญิงอภิสรา    สงฆ์โต
1. นายขจรศิษฐ์    ชุมพร
2. นางชุติมา    ลินิฐฎา
3. นางสาวฐนชม    พันธ์บุญมี
4. นางสาวลักษิกา    อรชุน
12 21 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    บุญมา
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ไกยสวน
3. เด็กชายศิลา    พรสกุลเลิศชัย
4. เด็กหญิงนภัสกร    จันเจริญ
5. เด็กหญิงบุษราพร    วงค์สวัสดิ์
6. เด็กหญิงปิยะนุช    อุุโต
1. นายอนันท์    วงษ์แสง
2. นายเสกสรร    ฉลาดดี
13 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิรีธร    สงหนู
2. เด็กหญิงพิชญามัย    กิจพิบูลย์
3. เด็กหญิงสโรชา    วงศ์ราษฎร์
4. เด็กหญิงแพรวา    แก้วเงิน
5. เด็กหญิงอินทิรา    วงษ์ชาลี
6. เด็กหญิงนพมาศ    ยศเรศ
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
2. นางธมนต์ภัทร    ไชยสีหเสนี
14 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    กอนปิ่น
2. เด็กหญิงชนิสรา    พลยมมา
3. เด็กหญิงปรียา    ชูลาภ
4. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ยิ้มแย้ม
5. เด็กหญิงธันยารัตน์    วัชราศรม
6. เด็กหญิงภิญญดา    พูลสุข
1. นางณิชชา    ชันแสง
2. นางนวลละออง    ไชยสมนึก
15 27 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัณณา    บุนนาค
2. เด็กหญิงบุณยนุช    เกตุถิน
3. เด็กหญิงณัฐสุวีร์    สมหา
4. เด็กหญิงชลลดา    อภิบาล
5. เด็กหญิงจิราภา    อินทบุหรั่น
6. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ขาวงาม
7. เด็กหญิงวริศรา    บุตรศรีภูมิ
8. เด็กหญิงอจลญา    เนตรทัศน์
1. นางสาวธนพร    อินยา
2. นางสาวนันทิญา    อุทธรักษ์
3. นางพจธนา    วิภาวิน
4. นางสาววิภาวรรณ    รักษา
16 29 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัณณิดา    เทียนทอง
2. เด็กหญิงอรนุช    คงคล้าย
3. เด็กหญิงนภาภรณ์    ด้วงอินทร์
4. เด็กหญิงวณิดา    คงแก้ว
5. เด็กหญิงรัตน์ตรีญา    กำลังวัย
6. เด็กหญิงณัฐนรี    แก้วเรือง
1. นางสาวณัฐวีร์    วรศะริน
17 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมณีสวย    สุรักษ์กิตติกุล
2. เด็กหญิงอิศราพร    แก้วตระกูลโชติ
3. เด็กหญิงมัชฌิมาย์    คงเหล่
4. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์    อนันทะรัตน์
5. เด็กหญิงประภาพรรณ    พัตบุญมา
6. เด็กหญิงณัฐชลิดา    นาคงาม
1. นางสาวขวัญรัตน์    ปัญญาใส
2. นายพิศิทธิ์ศักดิ์    ดิลกโศภณ
3. นายพิสิษฐ    เลี้ยงอนันต์
4. นายมิ่งขวัญ    คงเหล็ก
18 32 โรงเรียนองครักษ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนฤมล    แก้วสุก
2. เด็กหญิงกิตติยา    ไพโรจน์
3. เด็กหญิงสุธิศา    เอี่ยมไชย
4. เด็กหญิงวาสินี    ตู้แก้ว
5. เด็กหญิงอารียา    มณีวงศ์
6. เด็กหญิงณัฐพร    กล่องแก้ว
1. นายชัยรัตน์    ระรวยทรง
2. นางสาวเขมมิรินทร์    ทุมลา
19 33 โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุรีลักษณ์    โกมุติบาล
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ศิรินุพงศ์
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ศิรินุพงศ์
4. เด็กหญิงชิณานันท์    ไชยสีหา
5. เด็กหญิงปนัดดา    แอะรัมย์
6. เด็กหญิงศิรดา    เหมวรรณานุกุล
1. นางสาวชลดา    โกสวัสดิ์
2. นางสุุขุมาลย์    มณฑปใหญ่
20 34 โรงเรียนไผ่วงวิทยา สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรกัญญา    พิมพ์พันธุ์ดี
2. เด็กหญิงอาทิตยา    เทียนหอม
3. เด็กหญิงอัญชลี    สรภู
4. เด็กหญิงสุมิตรา    สีดาแก้ว
5. เด็กหญิงชุลีพร    นุชนารถ
6. เด็กชายอภินันน์    ภาคีโชค
1. นางประชุม    อ้วนแก้ว
2. นายอรรจกร    จันทร์ประดิษฐ์
3. นางอริญญา    แช่มช้อย
4. นายเติมศักดิ์    อ้วนแก้ว
21 38 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ประโสตัง
2. เด็กหญิงพัชรี    หล้าคำภา
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    มณี
4. เด็กหญิงดรุณี    ตั้งพิมาย
5. เด็กหญิงพิตราภรณ์    น่วมโต
6. เด็กหญิงอุมาพร    นิ่มนวล
1. นางขวัญนาค    แสงประชุม
2. นางน้ำฝน    สีเหลือง
3. นางสาวสุชาวดี    โสพรม
22 39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุนิสา    คำสอน
2. เด็กหญิงสุมนา    กิตติกูลไพศาล
3. เด็กหญิงพินษ์ธวรา    กล่ำเจริญ
4. เด็กหญิงอรญา    ชาญธนู
5. เด็กหญิงสินีนาถ    กักจัตุรัส
6. เด็กหญิงอรญา    มาเอี่ยม
1. นางสาวปนิตา    เชื้อทอง
2. นายวชิระ    สุ่ยวงษ์
3. นางสาวหทัยรัตน์    บุญมา
23 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญสินี    เกตุดี
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    ปานสุข
3. เด็กหญิงกิติมา    ศรีชัย
4. เด็กหญิงบัณฑิตา    จินดารักษ์
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ชี้แจง
6. เด็กหญิงสุพิชญา    สุรินทร์
1. นางสาวกัญญารัตน์    คำมะณี
2. นางนงลักษณ์    งามสูงเนิน
24 43 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรพงษ์    ศรีไพร
2. เด็กชายคธาศักดิ์    อ้วนล่ำ
3. เด็กชายธนโชติ    เขียวบ้านใหม่
4. เด็กหญิงมลธิรา    วงศ์จา
5. เด็กหญิงวิจิตรา    ทองดี
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์    อินกะมนต์
1. นายประเสริฐศักดิ์    เกตุแก้ว
25 44 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปณิตา    มีล้อม
2. เด็กหญิงสุพรรษา    หลวงบุญมา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์    โกยทรัพย์
4. เด็กหญิงสุภิญญา    คำเขียว
5. เด็กหญิงพิชญธิดา    จิตร์ใจ
6. เด็กหญิงสุธาสินี    ช่วยเนื่อง
1. นางสาวบังอร    ช่วยชู
26 47 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ประจงใจ
2. เด็กชายสิรวิชญ์    ภิบาล
3. เด็กชายศิวกร    แซ่อุ่น
4. เด็กหญิงหทัยภัทร    ธนะมูล
5. เด็กหญิงนพเก้า    แก้วกอง
6. เด็กหญิงรัตติกาล    สุทธิสาคร
1. นางวัชรวลี    ภิบาล
2. นายสุธิศักดิ์    โพธิ์แก้ว
27 49 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราพร    จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงภัณฑิลา    ทองประดับ
3. เด็กหญิงณัชนก    สีหาบุตร
4. เด็กหญิงบุษบา    พลอยสำลี
5. เด็กหญิงวิลาสินี    ม่วงเจริญ
6. เด็กหญิงวิฬาวรรณ    กิ่วแก้ว
1. นางนุชรีย์พร    วิชาเดช
2. นางสาววิลัลรุ้ง    ศิริธรรุจสักโก
3. นายสันติ    วิชาเดช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................