งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวขนิษฐา    ขำเนย
2. นางสาวขวัญรภัสร์    กันยาบุตร
3. นางสาวพรรษชล    โพธิ์ทอง
4. นางสาวจุฑามาศ    ชำนาญพูด
5. นางสาวสรัญญา    มีมา
6. นางสาวกัลยกร    คมวิภาค
1. นางจารุกิตติ์    ชินนะประภา
2. นายธนาภรณ์    เข็มกลัด
3. นายธีระพล    สร้อยศิลา
2 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์49 สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวสกุณา    ครองสินทรัพย์
2. นางสาวมัทนี    ทุนเหลือ
3. นางสาววัชรี    ยั่งยืน
4. นางสาวสุดารัตน์    อำพร
5. นางสาวสุภัชชา    แซ่เอี่ยว
6. นางสาวทิภาพร    ไก่แก้ว
1. นายแมนพงศ์    กิจจานนท์
3 3 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวจารุณี    อยู่เจริญ
2. นางสาวสุภาวรรณ    เหรียญพี้
3. นางสาวสุภิตา    รังกุล
4. นางสาวปานไพลิน    ไชยงาม
5. นางสาวณัฏฐา    แซ่กิม
6. นางสาวกิ่งกาญจน์    จันทร์ศิริ
1. นางสาวกรองจิต    โรจนพันธ์
2. นายก้อง    มักสัมพันธุ์
3. นางณัฐณิชาช์    วรรณนภาลัย
4. นางสาวพัชรินทร์    สุวรรณศร
4 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติมา    ม่วงบังยุง
2. นางสาวมาธวี    เปียสนิท
3. นางสาวณัฐนันท์    ชำนาญ
4. นางสาววริยา    ช้างเพชร
5. นายทศพล    ฤกษ์สำเร็จ
6. นายปรัชญา    สงวนศักดิ์
7. นายพิทยากร    รัตนวรรณ
8. นางสาวสุวนันท์    วัลลา
1. นางจันทร์วดี    รักษ์อาจ
2. นางจิตรลดา    ประชานิยม
3. นางสาวพิชานันท์    จันทมัด
4. นางสาวสุภาพร    ศรีพุทธา
5 5 โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายวุฒิชัย    ทองจันทร์
2. นายธนพล    วงษ์เดือน
3. นายชัชวาลย์    สำราญจริง
4. นางสาวเพ็ญนภาพร    ดาบศรี
5. นางสาวกรรณิการ์    พิชัยเชิด
6. นางสาวโชติกา    เปลี่ยนเพ็ง
1. นางสาวสุพัตรา    คชฤทธิ์
6 8 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวณฐมณฑ์    งามกนก
2. นางสาวกานต์พิชชา    แหวนวงศ์
3. นางสาวสุชัญญา    ชื่นตา
4. นางสาวณัฐกฤตา    เลิศพงษ์อารยะ
5. นางสาวณัฐชานันท์    จารุอัครพัฒน์
6. นางสาวเมษินีย์    มั่นอาจหาญ
1. นางสาวจุฑามาส    ก่อสุวรรณ
2. นายยุทธนา    แซ่พั่ว
3. นางเบญญลักษมิ์    ตุลยสุวรรณ
7 9 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวญาณิศา    ธนปณิชยกุล
2. นางสาวศิลาภรณ์    คนคล่อง
3. นางสาวเนตรชนก    รื่นรมย์
4. นางสาวณัฐวรรณ    ลิขิตนนท์
5. นางสาวปิยวรรณ    แสนนาใต้
6. นางสาวอชิตา    คำรังศรี
7. นางสาววิลาวัลย์    แสงสว่าง
8. นางสาวอรุณวรรณ    จ้อยลี
1. นายกิติศักดิ์    อุฬุมปานนท์
2. นางสาววันวิสา    แสนคำ
3. นายสหรัฐ    หลวงเมือง
4. นายอนุพงษ์    บุญหลำ
8 12 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายอมรศักดิ์    ใจเอื้อ
2. นายธวัฒน์ชัย    ชัยขันต์
3. นางสาววาสนา    ศรีหาดวง
4. เด็กหญิงอารียา    ด่านประจำ
5. เด็กหญิงธิญาดา    เวียงสิมา
6. เด็กหญิงรุจิรา    รักเกษม
1. นางสาวศิริโชค    นาคคลิก
2. นางเตือนใจ    ดอกบุญนาค
9 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวสุชาดา    สีเหลี่ยม
2. นางสาวนริชา    ศรยิงไกล
3. นางสาวบุณยกร    โพธิลักษณ์
4. นางสาวสุรัตน์ดา    ตระกูลเชี่ยวชาญ
5. นางสาวกุลณัฐ    ปิ่นทอง
6. นางสาวดลญา    ห่อทอง
1. นางสาววิภาวัน    จานทอง
2. นางสุเนตรา    เทศทอง
10 15 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพลอยแก้ว    ผิวอ่อนดี
2. นางสาวอังคณา    แย้มมั่นคง
3. นางสาวสุธีกานต์    พรหมจรรย์
4. นางสาวอำพร    ภูฆัง
5. นางสาวแพรวพรรณราย    เทพเทียน
6. นางสาวอชิรญา    เจียกสูงเนิน
1. นางอุดม    พรหมจรรย์
11 16 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวศิริพร    สุดสาคร
2. นางสาววิลาวรรณ    พุ่มจันทร์
3. นางสาวภัทราภรณ์    ผมประทุม
4. นางสาวชุลีพร    ร่วมรักษ์
5. นางสาวนิสา    เอี่ยมสอาด
6. นางสาวกัณฐิกา    เมืองเดช
1. นางสาวหนึ่งฤทัย    เข็มทิศ
2. นางสาวเกศินี    อยู่สถิตย์
12 20 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวจริยาพร    อยู่ยั่งยืน
2. นางสาวเอเชีย    ตรีวิเศษ
3. นางสาวสุภาณี    อินอากร
4. นางสาวมิ่งขวัญ    แสงเพชร
5. นางสาวณัฐมน    โสประโทน
6. เด็กหญิงกัญญาภัค    วัชระ
1. นางสาวชมพูนุท    มากกำเหนิด
2. นางสาวโชติกา    ยั่งยืน
13 21 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวโซเกีย    เซ็ท
2. นางสาวณัฐญาภรณ์    วันทา
3. นางสาวพัชรินทร์    ขำแป้ง
4. นางสาวรัตนาภรณ์    ปาลา
5. นางสาวสุนิภา    อุดมเวชภัณฑ์
6. นางสาวศิริลักษณ์    นามสง่า
1. นายกิตติศักดิ์    ฉายรัตน์
2. นางภัทรพร    ฉายรัตน์
14 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวรวิสรากรณ์    นุตยางกูรธนิน
2. นางสาววรรณพร    กุศลส่ง
3. นางสาวสุดารัตน์    ลาธุลี
4. นางสาวคณิศร    เพิ่มวงค์
5. นางสาวกิตติกาญจน์    จิระชัยธนธรณ์
6. นางสาวธัญญรัตน์    ธรรมรักษ์วงศ์
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
2. นางธมนต์ภัทร    ไชยสีหเสนี
15 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธีวรา    วิโนทกะ
2. นางสาวกมลชนก    พูลผิว
3. นางสาวกัญญ์ณพัชร์    เสริมสุข
4. นางสาวคณัสนันท์    ทองอยู่
5. นางสาวศุภิสรา    เพชรลูก
6. นางสาวนฤชล    สินเดิม
1. นางณิชชา    ชันแสง
2. นางนวลละออง    ไชยสมนึก
3. นางศรัญญา    เดชมาก
16 27 โรงเรียนราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์กาญจน์    ศรีสุวรรณ
2. นางสาวอรวรรณ    หมั่นดี
3. นางสาวอัญชลี    สังปริเมน
4. นางสาววรรณพร    ขอสินกลาง
5. นางสาวฉัตรปวีณ์    สหพงศ์โกสิน
6. นางสาวลักษิกา    บุญมี
1. นางณัฐมน    ฤกษ์สมโภชน์
2. นางวรัญญา    ยอดกระโหม
3. นายสืบตระกูล    เตียประเสริฐ
4. นางสาวอาทิตยา    อาจาร
17 28 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายศักดิ์รินทร์    เกาะกวาง
2. นายฐาปกรณ์    โชคเหมาะ
3. นายสิทธิชัย    เข็มมลฑา
4. นางสาวแพรพลอย    ชื่นหทัย
5. นางสาววรรณภา    เกตุศรี
6. นางสาวอาริยา    ขอนสัก
1. นายทิวาทัศกรณ์    อันพิมพ์
2. นางสาวปัณณพร    ศุกระสร
3. นางวลัยพรรณ    จารุทรัพย์สดใส
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ    เรืองฤทธิ์
18 29 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบัว    คงสอน
2. เด็กหญิงภิชฎาพรรณ    จุมพลเมือง
3. นางสาวดาริน    คร้ามทิม
4. นางสาวศิริรัตน์    มัธยม
5. นางสาวพชรพร    บุญมี
6. นางสาวกวินธิดา    จันทร์แก้ว
1. นางสาวณัฐวีร์    วรศะริน
19 30 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวชยาภรณ์    คงอยู่
2. นางสาวศิริพร    สายพรหม
3. นางสาววาสินี    ศรีสมบัติ
4. นางสาววรรณาลักษณ์    เพ็ชรล้อมทอง
5. นางสาวอาทิตยา    มาตุ้ม
6. นางสาวณัฐณิชา    จินตทิพย์วรรณ
1. นายธีระพร    ไวยครุฑธี
2. นางสาวประภาศรี    พงษ์สุชล
3. นายสุเมธ    ลุ้งใหญ่
4. นายเอนก    แจ่มคล้าย
20 31 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชนิกานต์    ชาตรี
2. นางสาวบงกช    สงวนงาม
3. นางสาวเฟรม    กลั่นผล
4. นายสยามรัฐ    สาดอนแพง
5. นางสาวพุทธิมา    ฝากกิจ
6. นางสาวมณีรัตน์    ศิริมณฑา
1. นางนงค์เยาว์    บุตรศรี
21 32 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวธนาพร    ปราบพาล
2. นางสาวมินตรา    คำวัจนัง
3. นางสาวพัตราภรณ์    แดนไธสง
4. นางสาวชนิสรา    มั่งคั่ง
5. นางสาวอภิณญา    สุวรรณ
6. นางสาวจิณห์จุฑา    จุลเสวก
1. นายกฤษฎิ์สุธี    เกอะประสิทธิ์
2. นางสาวนวลรัตน์    ผิวอ่อน
22 33 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑาทิพย์    ทองแก้ว
2. นางสาวสุประวีณ์    จีนสุทธิ์
3. นางสาวจรรยา    นพศิริ
4. นางสาวรินรดา    รัตนมณีศิลป์
5. นางสาวนุษรา    เส็นหลำ
6. นางสาวไอรินทร์    พิพัฒนราพร
7. นางสาวชุติกานต์    ลอยดารา
8. นางสาวมณฑิรา    อ่อนดี
1. นางสาวเสาวลักษณ์    อุตตรพงษ์
23 34 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลวรรณ    เยื้อนยิ้ม
2. นางสาวภีรดา    ศตสุขกิตต์
3. นางสาวรตะวัน    วราโภค
4. นางสาววันวิสา    ศรีสวัสดิ์
5. นางสาวจิราพร    พงษ์พยัคฆ์
6. นายอนุวัฒ    จิตรประมาณ
1. นายพรพิพัฒน์    นาคประสงค์
2. นางพิมพ์ผกา    เฉลยชีพ
3. นายวิทยา    กุลมาตร์
24 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวภัณฑิลา    ติสนธิ
2. นางสาวอรณิชา    สวัสดี
3. นางสาวแสงเทียน    สุขบาล
4. นางสาวภาณุมาส    ท้องฟ้า
5. นางสาวมลฤดี    อุดมทิพย์
6. เด็กหญิงสิรีธร    อุดรเสถียร
1. นางชุติมา    เจริญวงศ์
2. นายวีระยุทธ์    หนูคง
3. นางศิริวรรณ    กอปรเนื่องศิริ
4. นางเสาวภา    ตันติตยาพงษ์
25 39 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุกัญญา    รัตนวัน
2. นางสาวเอมิกา    กิจเจตนี
3. นางสาวมัลลิกา    ครุฑเทศ
4. นางสาวจิราภรณ์    ผักบัวแก้ว
5. นางสาวจันทร์ภัสสร    แก้วประเสริฐ
6. นางสาวมณฑาทิพย์    สัญญารักษ์
1. นายกิตติพิชญ์    พวงภู่
26 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลชนก    ภู่ชัย
2. นางสาวนพิชญา    ชี้แจง
3. นางสาวปภาพิณท์    สุวรรณปัทม
4. นางสาวเมขลา    หนูแก้ว
5. นางสาวยวิษฐา    พวกมียิ่ง
6. นางสาวปทิตตา    กลิ่นขาว
7. เด็กหญิงเกตนิภา    น้อยระแหง
8. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    โม่ทิม
1. นางสาวกัญญารัตน์    คำมะณี
2. นางนงลักษณ์    งามสูงเนิน
27 48 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวนริสสรา    จันเทา
2. นางสาวอมลวรรณ    เอกโทชุน
3. นางสาวจันแก้ว    ภิรมย์
4. นางสาวจิราภรณ์    วิธีพล
5. นางสาวทิพย์อาภรณ์    สินทรัพย์
6. นางสาวอังคณาภร    ขาวผ่อง
1. นายกฤษดา    วิเศษกสิกรรม
2. นายสาธิต    มณฑาณี
28 49 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวภัสสร    เกิดศิริ
2. นางสาวธนาภรณ์    ซ้อนพิมาย
3. นางสาวเพ็ญพิชญา    วิชาเดช
4. นางสาวสุดใจ    ชินป่า
5. นางสาวพนิตตา    สุทโธศรี
6. นางสาวมนทิณี    ปิติมล
7. นายธนากร    ผึ้งทอง
8. นางสาวอิสริยาภรณ์    คล่องแคล่ว
1. นางนุชรีย์พร    วิชาเดช
2. นางสาววิลัลรุ้ง    ศิริธรรุจสักโก
3. นายสันติ    วิชาเดช
29 51 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวกฤติยาภรณ์    บุญร่ม
2. นางสาวนันทิกานต์    นัยติ๊บ
3. นางสาวนิล    ด่าน
4. นางสาวกนกพรรณ    บุญโต
5. นางสาวสโรชา    นาราช
6. นางสาวปานวดี    สุขอร่าม
1. นางชื่นจิตต์    กมลรัตนพล
2. นางพรรณี    กลสัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................