งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนพร    แม้นพ่วง
2. เด็กหญิงกรองกนก    กะการดี
3. เด็กหญิงประภาศิริ    ไทยสงฆ์
4. เด็กหญิงสมฤทัย    ทองล้วน
5. เด็กหญิงสุนิษา    พุฒทกิจ
6. เด็กหญิงวรรณวิษา    พงสวัสดิ์
7. เด็กหญิงพัชรินทร์    นพขำ
1. นางกนกวรรณ    บุญปลูก
2. นางกรกฎ    ธรรมศิริ
3. นายชัยวัฒน์    พุมดวง
4. นางวรรณภา    วสุวัต
2 2 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปานวาด    ขอเจริญ
2. เด็กหญิงมุนินทร์    สุวรรณประเสริฐ
3. เด็กหญิงทิพยศุภางค์    ศิลาอาศน์
4. เด็กหญิงมนัสรัตน์    ถึกสุวรรณ
5. เด็กหญิงวริยา    หรี่คะนอง
6. เด็กหญิงสุทธิดา    แก้วดี
1. นางสาวนุชรี    มีแก้ว
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์    ทองมั่น
2. เด็กหญิงพรรษา    ทองประเสริฐ
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์    โอษฐวิไล
4. เด็กหญิงสุภาวดี    แสงสง่าศรี
5. เด็กหญิงจารุวรรณ    ตุ่มศิริ
6. เด็กหญิงจิตติญา    แปลกสกุลสมบัติ
1. นางรภากัญ    พะนิรัมย์
2. นางสาวรัฐจินันท์    สุนทรวิทย์
4 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ไกรทอง
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์    จิตต์นิยม
3. เด็กหญิงกุลณัฐ    จิณแพทย์
4. เด็กหญิงสุธินีย์    พงษ์ไพบูลย์
5. เด็กหญิงนันทกา    เรืองอุไร
6. เด็กหญิงรวีวรรณ    บุญรอด
1. นางสาวจิตรมนัส    เนียมเนตร
2. นางณปภัช    สนธิสว่าง
3. นายณรินทร์    ชำนาญดู
4. นางสาวธัญวรัตน์    ชินวงศ์
5 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์    ชมสมุทร
2. เด็กหญิงชนม์นิภา    คงดารา
3. เด็กหญิงชยาภรณ์    ชาวกงจักร
4. เด็กหญิงธนภรณ์    นะปินโน
5. เด็กหญิงกรกนก    ศรีโชติช่วง
6. เด็กหญิงกมลวรรณ    ดารา
7. เด็กหญิงวิศรุตา    โพธิ์ระย้า
1. นางสาวกนกวรรณ    วะนุยารักษ์
2. นางพิมลพันธ์    ตุรงค์เรือง
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิ่นมุก    บานเย็น
2. เด็กหญิงวิมลศิริ    สุภากุล
3. เด็กหญิงสุนิสา    แสงพลาย
4. เด็กหญิงศรันยา    มั่นใจ
5. เด็กหญิงสุพิชญา    ประทุมพงษ์
6. เด็กหญิงกัญญานัฐ    พรรคพวก
1. นางทิวทอง    อ่อนบาง
2. นายบุษบง    เอี่ยมอร่าม
3. นางสาวสุนันทณี    อ่วมเกตุ
7 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเพชรรุ่ง    บุญตัน
2. เด็กหญิงนำ้ผึ้ง    โพธิ์ไทย
3. เด็กหญิงฐิดายุ    รอยเรืองพานิช
4. เด็กหญิงวิรัลยุพา    เบี้ยแก้วกระจ่าง
5. เด็กหญิงสายรุ้ง    ผ่องเกษม
6. เด็กหญิงชญาดา    มาเทศ
7. เด็กหญิงวินาที    อินชะนีย์
8. เด็กหญิงพิมลวรรณ    บุญมา
1. นางกฤษณา    อารีย์ชน
2. นายภัทรพล    จิตตรานนท์
8 8 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐฤทัย    ราชแผ้ว
2. เด็กหญิงกุลพรภัสร์    เอกพงษ์อาริยะ
3. เด็กหญิงกมลพร    ศรีแจ่ม
4. เด็กหญิงแก้วกัลยา    ทัศนวิสุทธิ์
5. เด็กหญิงรมิตา    เทวหสกุลทอง
6. เด็กหญิงสรัญพร    หาวารี
7. เด็กหญิงพลอยไพลิน    โค้วตระกูล
8. เด็กหญิงอัญรัตน์    สินธพเรืองชัย
9. เด็กหญิงพธูรัฐ    อยู่พร้อม
10. เด็กหญิงปารดา    รัชพันธุ์
11. เด็กหญิงจินตา    เจนสัจวรรณ์
1. นางสาวจุฑามาส    ก่อสุวรรณ
2. นายยุทธนา    แซ่พั่ว
3. นางเบญญลักษมิ์    ตุลยสุวรรณ
9 9 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอภัทชา    ห้วยนอก
2. เด็กหญิงอารียา    โสภา
3. เด็กหญิงสุชัญญา    ชนแดง
4. เด็กหญิงฐิติชญา    ธรรมา
5. เด็กหญิงอภิญญา    วงษ์วัฒนธรรม
6. เด็กหญิงนารีรัตน์    นวลพงษ์
7. เด็กหญิงกนิษฐา    ห้วยนอก
8. เด็กหญิงหม่วยคำ    -
1. นางรัชนี    อมรินทร์
2. นางสาวเจนจิรา    จันทะสิงห์
10 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    แนงแหยม
2. เด็กหญิงธนัชพร    เกิดนานา
3. เด็กหญิงนริศรา    พลาหก
4. เด็กหญิงเมลดา    จันทรัคคะ
5. เด็กหญิงเมชญา    จันทรัคคะ
6. เด็กหญิงภทรพรรณ    ทองประสิทธิ์
7. เด็กหญิงชนัญดา    เอี่ยมสอาด
8. เด็กหญิงทิวาภรณ์    จิตรดารักษ์
1. นางสาวธนกฤตา    น่วมศิริ
11 11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรญา    ชัยพรหม
2. เด็กหญิงดวงนภา    กลิ่นจำปา
3. เด็กหญิงพีมลดา    เกษสังข์
4. เด็กหญิงพัตรพิมล    ดาบลาอำ
5. เด็กหญิงรุ่งกานต์    สำราญกาย
6. เด็กหญิงณิสรา    ศักดิ์โสภณกุล
7. เด็กหญิงชลธิชา    โชติวัตร
8. เด็กหญิงนิตยา    คาทิพาที
1. นางกันต์ฤทัย    พันธุ์สวัสดิ์
2. นางนงลักษณ์    พันธุ์สวัสดิ์
3. นางสุดาพร    ยิ้มสิน
12 12 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรรณิกา    ด้วงตะกั่ว
2. เด็กหญิงขนิษฐา    ทะสกุล
3. เด็กหญิงอริสา    มังพรมราช
4. เด็กหญิงวราพร    ชาชิต
5. เด็กหญิงศิวะธิดา    ชาวโยธา
6. เด็กหญิงณัฐรินทร์    สุ่มสา
7. เด็กหญิงอำภาพร    บุตรดีงาม
8. เด็กหญิงกนกวรรณ    ศิริมงคล
1. นางสาวณัฐพร    ใจผ่อง
2. นางสาวปัณณรัตน์    ปัญญา
3. นายอภิศักดิ์    ประภาสะวัต
13 13 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสโรชา    ใจบุญ
2. เด็กหญิงภัชร    จุฑาเกตุ
3. เด็กหญิงนริศรา    เอี่ยมสุข
4. เด็กหญิงมนต์นภา    เจริญรุ่ง
5. เด็กหญิงกานต์ทิตา    บุุญบำรุง
6. เด็กหญิงณัฐริกา    คู้ลำพันธุ์
1. นางกาญจนา    ก้อนสันทัด
2. นายบำรุง    เรืองโรจน์
3. นายพิเชษฐ์    ปิ่นเกิด
14 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    คำยวง
2. เด็กหญิงเบญญาภา    วงษ์ทน
3. เด็กหญิงณัฐชยา    จอมเจือ
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ตันตระกูล
5. เด็กหญิงดวงพร    ไชยสถาน
6. เด็กหญิงปณิดา    ชุณหกมลรักษ์
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ    ซ่อนกลิ่น
8. เด็กหญิงธิภาพร    บารมี
1. นางสาววิภาวัน    จานทอง
2. นางสาวสิริพิมพ์    พุ่มไสว
3. นางสุเนตรา    เทศทอง
15 15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลิตา    สุโขทัย
2. เด็กหญิงอริสา    ดีคำ
3. เด็กหญิงกัลยาณวัตร    ทองหอม
4. เด็กหญิงมนัสวรรณ    กรรณศร
5. เด็กหญิงนงลักษณ์    ลีสุขสาม
6. เด็กหญิงปิยพร    ผิวศรีสุข
1. นางกรวรรณ    แตงทองแท้
2. นางภารตี    เพิ่มพูน
16 16 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ถมยา
2. เด็กหญิงพิริยาภรณ์    อุทธวัง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ    จับชิ้น
4. เด็กหญิงแพรวพรรณ    ใยกะมุข
5. เด็กหญิงธนิตชม    สุขสมเสรี
6. เด็กหญิงวรรลยา    เจียมตน
7. เด็กหญิงชนาภา    ใจเย็น
8. เด็กหญิงสุณิษา    แก้วใส
9. เด็กหญิงอรอินทุ์    เอมอิ่ม
10. เด็กหญิงพิจิตรา    สุดสังข์
11. เด็กหญิงวรกานต์    หว่างรัศมี
12. เด็กหญิงจารุภา    ประพลรัตนัง
1. นางสาวหนึ่งฤทัย    เข็มทิศ
2. นางสาวเกศินี    อยู่สถิตย์
17 17 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนากานต์    พานิชวัฒน์
2. เด็กหญิงนิธิพร    นันทนิธิกุล
3. เด็กหญิงชนะสุกานต์    สุทธิชาติ
4. เด็กหญิงศิวมล    ตั้งบุญสุข
5. เด็กหญิงฐิติยา    ปฐมกุลวัฒน์
6. เด็กหญิงชนัญธิดา    งามพิรุณตระกูล
7. เด็กหญิงพาณิภัค    วิสัย
8. เด็กหญิงภวรัญชน์ญา    อิศรางกูร ณ อยุธยา
1. นางสาวกฤตติยา    สุวรรณชล
2. นางเสาวณืย์    เพียซ้าย
18 18 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสาธินี    แสวงทอง
2. เด็กหญิงโม    ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงวันดี    ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงพม่า    ไม่มีนามสกุล
5. เด็กหญิงเกตุกะริน    คำทุม
6. เด็กหญิงภาวินี    กุมรัมย์
1. นางศิรินารถ    เหลืองสด
2. นางสาวอาริสา    คล้ายขำ
19 19 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    คำฉิ่ง
2. เด็กหญิงธนพร    แก้วเกตุ
3. เด็กหญิงนฤมล    แสนคำ
4. เด็กหญิงอาทิตยา    ท้าวจันทร์
5. เด็กหญิงปริญญา    ศรีเสริม
6. เด็กหญิงยูญ่า   
1. นางสาวกาญจนา    กะบังตน
20 20 โรงเรียนเมืองปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกพร    คำทอง
2. เด็กหญิงรัตติกาล    อบเชย
3. เด็กหญิงยอดหญิง    แตงเจริญ
4. เด็กหญิงกันธิชา    พูลเสม
5. เด็กหญิงเมสินี    จันทยงค์
6. เด็กหญิงนภสร    ทองแท้
7. เด็กหญิงปิยธิดา    บุญประสม
8. เด็กหญิงนรีกานต์    มีล้อม
1. นางนัฏฉลี    กานิวาสน์
2. นางสาวรพัทรดา    ผลเอนก
3. นางสาววัณภาสิณี    ยิ้มประเสริฐ
21 21 โรงเรียนหินกองวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์    นิลงาม
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    พนมมา
3. เด็กหญิงจิรัชญา    อนุจร
4. เด็กหญิงกฤษณา    ประเสริฐ
5. เด็กหญิงพิชญานิน    บุญปุ๋ย
6. เด็กหญิงณัฐณิชา    โพทอง
7. เด็กหญิงชนันทิดา    เอี่ยมศิริ
1. นางชลิตตา    เถกิงศรี
22 22 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐริกา    โมเล็ก
2. เด็กหญิงตวิษา    อารีย์
3. เด็กหญิงธนิดา    ศิริสม
4. เด็กหญิงวรรณวิภา    ฉิมพาลี
5. เด็กหญิงวรานุช    แก้วหอม
1. นางอุบล    ลิมทโรภาส
2. นางเรียงสา    ทองสมนึก
23 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิรันญา    แก้วดวงเทียน
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    ดาวลอย
3. เด็กหญิงสุพัตรา    น้อยนารถ
4. เด็กหญิงธัญจิรา    ผึ่งผาย
5. เด็กหญิงโชติมณี    ชีวประทานเกียรติ
6. เด็กหญิงสาวิตรี    นาคเรืองศรี
7. เด็กหญิงสุพิชยา    ศรีสุวรรณ
8. เด็กหญิงชเนษฎ์ตรี    สมประสิทธิ์
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
2. นางธมนต์ภัทร    ไชยสีหเสนี
24 24 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนฤมล    กลิ่นอุบล
2. เด็กหญิงณัฐรียา    สระแก้ว
3. เด็กหญิงมัณฑนา    ผิรังคะเปาระ
4. เด็กหญิงศรุตา    พรามคุ้ม
5. เด็กหญิงวรรณพร    ปราสาททิพย์
6. เด็กหญิงมลฤดี    ภิรมย์คล้อย
7. เด็กหญิงนิรชา    จีนทู
8. เด็กหญิงพรพิมล    ผ่องแผ้ว
1. นายชูชัย    เพชรรอด
2. นางธีรา    วิโนทกะ
25 25 โรงเรียนกบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกาญจนา    เลิศวิจิตร
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    เงินเต็ม
3. เด็กหญิงธมนวรรณ    มนทอง
4. เด็กหญิงสิริปรายฟ้า    นาแรมงาม
5. เด็กหญิงกิตติพร    ดอกไม้
6. เด็กหญิงเจษฎาพร    ฤทธิ์ลือเดช
7. เด็กหญิงนิภารัตน์    เอาเจริญยิ่ง
8. เด็กหญิงพรรณณิภา    ลีอุต
1. นางจิดาภา    พอดี
2. นายพิศิษฐ    สิทธิสาร
3. นางสาวภาวิณี    เต็งวีระกุล
4. นางสาววัฒนประภา    อุ่นใจ
26 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุษรา    พวงสมบัติ
2. เด็กหญิงรชนีกร    พ่วงพร้อม
3. เด็กหญิงวรรษกร    วงษ์จันทร์ดี
4. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์    ยอดอานนท์
5. เด็กหญิงปรียากร    ชวนานนท์
6. เด็กหญิงวรรณภา    เปียบุญมี
1. นางสาวชนัญชิดา    เมฆคลี
2. นางสาวพจนา    บัวกระสินธุ์
3. นางเพียงแข    พลายบุญ
27 27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเมธาวี    วานิตย์
2. เด็กหญิงอารยา    มหาจิตต์กุล
3. เด็กหญิงพลอย    บุ้งทอง
4. เด็กหญิงจิรดา    กาดำ
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ชัยพรมงคล
6. เด็กหญิงชนิดา    สุริบาล
7. เด็กหญิงดวงหทัย    ยาใจ
8. เด็กหญิงพวงทอง    ดิษฐเจริญ
9. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ลำพุทธา
10. เด็กหญิงปาณิศรา    พุทธรักษ์
1. นางสาวจารุนิภา    ภู่สวัสดิ์
2. นางสาวณัฏฐณิชา    ราชกิจกำธร
3. นางยุพดี    บุญบงการ
4. นายเกษม    ศรีสมบูรณ์
28 28 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงขนิษฐา    สุวรรณไตรย์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    สะกระโทก
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ขุมเงิน
4. เด็กหญิงธนพร    สายคำ
5. นางสาวสุธิมา    ปิงเมือง
1. นายทิวาทัศกรณ์    อันพิมพ์
2. นางสาวปัณณพร    ศุกระสร
3. นางวลัยพรรณ    จารุทรัพย์สดใส
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ    เรืองฤทธิ์
29 29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอังศญา    สัตบุศย์
2. เด็กหญิงแพรวา    สุริวรรณ
3. เด็กหญิงปวีร์กร    จวนสันเทียะ
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    กาญจนรัตน์
5. เด็กหญิงเสาวณีย์    อินทร์ประเสริฐ
6. เด็กหญิงณัฐณิชา    ธรรมนิตยกุล
7. เด็กหญิงสุพรรณิกา    สิงห์วี
8. เด็กหญิงอรณิชา    มีศิริ
9. เด็กหญิงวรนุช    ลิยี่เก
1. นายกฤษณะ    ละออเหล่า
2. นางสาวแก้วกาญจน์    เกาะแก้ว
30 31 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงคณภรณ์    เกษมสุข
2. เด็กหญิงนัฐมล    สันติพันธ์
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    ปี่แก้ว
4. เด็กหญิงมนรดา    ภูมิรัตน์
5. เด็กหญิงรุ้งธิดา    พูลเพิ่มบุญกุศล
6. เด็กหญิงแคทริน    ทองแก้ว
1. นางจุฬา    ชนิตร์วัฒน์
2. นางสาวอัญชลี    สุนทรวงษ์
31 32 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงประภาศิริ    เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงวรรณวิษา    ทองมี
3. เด็กหญิงวิมลวรรณ    สีชมภู
4. เด็กหญิงอัยลดา    จำปาโอ้ก
5. เด็กหญิงชุลีรัตน์    มณีมาตร์
6. เด็กหญิงจิรชยา    เรืองศรี
7. เด็กหญิงรุ่งนภา    นารี
8. เด็กหญิงสุนิสา    พัฒนวีนากุล
1. นางทับทิม    ศุภศิริ
2. นางพรอุมา    อดิเทพสถิตย์
32 33 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา    ศรีอาภัย
2. เด็กหญิงอนุธิดา    เย็นเสมอ
3. เด็กหญิงศิลาวรินทร์    เชขุนทด
4. เด็กหญิงกมลชนก    แก้ววิเศษ
5. เด็กหญิงจิดาภา    เทศอภิวงศ์
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ศิริมนูญพันธ์
7. เด็กหญิงวิลาสินี    ไหมพรม
8. เด็กหญิงช่อผกา    กระจายแก้ว
9. เด็กหญิงกานต์ธิดา    จันทร์พฤกษา
10. เด็กหญิงกชามาศ    สีสมุทร
1. นายนิรันดร์    วงศ์ศรีแก้ว
2. นางศิริวรรณ    อุทัยสาร์
3. นายอดิศักดิ์    สิงห์กล้า
4. นายอาทร    น้อยบุญญะ
33 34 โรงเรียนไผ่วงวิทยา สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    มลิวงษ์
2. เด็กหญิงอรกัญญา    พิมพ์พันธุ์ดี
3. เด็กหญิงชุลีพร    นุชนารถ
4. เด็กหญิงสุมิตรา    สีดาแก้ว
5. เด็กหญิงอาทิตยา    เทียนหอม
6. เด็กหญิงอัญชลี    สรภู
1. นางประชุม    อ้วนแก้ว
2. นายอรรจกร    จันทร์ประดิษฐ์
3. นางอริญญา    แช่มช้อย
4. นายเติมศักดิ์    อ้วนแก้ว
34 35 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัลยา    สุกานนท์
2. เด็กหญิงศศิธร    ศรีทองอินทร์
3. เด็กหญิงศิริพร    ห้วยชะนาง
4. เด็กหญิงหทัยชนก    ยงเมืองน้อย
5. เด็กหญิงธัญชนก    วงษ์ทองคำ
6. เด็กหญิงรัตนากร    เพชรเเอง
1. นางสาวจุฑามาศ    วรรณฟัก
2. นางสาวดวงกมล    ศิลปนารายณ์
3. นายสถาปนิก    ศิริทรัพย์
35 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์    ไกวัลวิศรุต
2. เด็กหญิงชลธิชา    พูลพร
3. เด็กหญิงณภัทร    พลเภา
4. เด็กหญิงณัฐธยาน์    เฉลิมวงษ์
5. เด็กหญิงสิรีธร    อุดรเสถียร
6. เด็กหญิงพิสชา    พรหมเศียร์
7. เด็กหญิงอังคณา    ลำเจียก
8. เด็กหญิงกนกวรรณ    โสภณา
1. นางชุติมา    เจริญวงศ์
2. นายวีระยุทธ์    หนูคง
3. นางศิริวรรณ    กอปรเนื่องศิริ
4. นางเสาวภา    ตันติตยาพงษ์
36 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิชา    แสงทอง
2. เด็กหญิงนิสา    แสงทอง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    ผ่องทิพย์
4. เด็กหญิงหทัยกาญจน์    กาญจนโลบล
5. เด็กหญิงสุชานาถ    สุภา
6. เด็กหญิงณิชาภัทร    หนูฉิม
7. เด็กหญิงทัชชนา    สีนวน
8. เด็กหญิงภัทรนันท์    แป้งทา
9. เด็กหญิงสุธิตา    จันทริก
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ    ธนทัตนันทโชติ
2. นางสาวรังสิมา    ไทยวัฒน์
37 38 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนุสรา    ใบนี
2. นางสาวศิริภักดิ์    เพ็งเขียว
3. นางสาวมณฑิรา    น้อยสำแดง
4. เด็กหญิงสุชานาถ    แป้นเหมือน
5. นางสาวเกวรินทร์    อินตา
6. เด็กหญิงกรรณิกา    ยอดบุรุษ
1. นายนฏกร    บุญล้อม
2. นางสาวบุณยหนุน    ประสมสุข
3. นางสาวภัทิรา    สอาด
38 39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสินีนาถ    กักจัตุรัส
2. เด็กหญิงธัญวรักษ์    สามารถ
3. เด็กหญิงสุนิสา    คำสอน
4. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์    ส้มสุด
5. เด็กหญิงวราภรณ์    สัมพันธ์
6. เด็กหญิงอรวรรณ    วงษ์แสน
1. นางสาวปนิตา    เชื้อทอง
2. นายวชิระ    สุ่ยวงษ์
3. นางสาวหทัยรัตน์    บุญมา
39 40 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอธิชา    วิจารย์
2. เด็กหญิงจริยา    คงกลั่น
3. เด็กหญิงยุพารัตน์    นวมเขียน
4. เด็กหญิงวรรณวิษา    บุญที
5. เด็กหญิงสุกัญญา    ซอเสียง
6. เด็กหญิงอ้อ    สีดารักษ์
7. เด็กหญิงสิโรธร    บุญมา
8. เด็กหญิงภูมิรัตน์    เมืองเล็ก
1. นางอรัญญาณี    สมศรี
40 42 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติมา    แจ้งอุบล
2. เด็กหญิงฐนิชา    งามวงษ์
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์    เที่ยงธรรมโม
4. เด็กหญิงอารียา    บรรลือศิลป์
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์    มั่นจันทร์
6. เด็กหญิงนิธิกร    เทศขำ
7. เด็กหญิงรสสุคนธ์    เทพศรี
8. เด็กหญิงศิริวัลย์    เอี่ยมพันธ์
1. นางสาวศุถิกา    เชตนุช
2. นายสำเนียง    แจ้งอุบล
41 43 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุกัญญา    สุวรรณวงษ์
2. เด็กหญิงศิรประภา    ชนะหวังโชคชัย
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    เฮี้ยนชาศรี
4. เด็กหญิงธมนวรรณ    ยั่งยืน
5. เด็กหญิงรจนา    ศรีทอง
6. เด็กหญิงทิพวรรณ    ทิพย์ประเสริฐ
7. เด็กหญิงปณิดา    ดีประเสริฐ
1. นางปวริศา    คำแหง
2. นายสกนธ์    รอดใส
3. นายโปลิศ    ดวงคำสวัสดิ์
42 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชฎาพร    หว่านพืช
2. เด็กหญิงประภัสสร    ช่างพานิช
3. เด็กหญิงสรชา    เอกัง
4. เด็กหญิงอัจฉรา    หัสเดชา
5. เด็กหญิงอัมรา    จงดี
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์    เปาวศาสตร์
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา    พุทธบัวงาม
8. เด็กหญิงชนัดดา    คุ้มวงษ์
1. นายศรายุทธ    รัตนภูมิ
2. นางสาวศิริลักษณ์    แก้ววงษ์ล้อม
3. นางอุบล    บุญแต่ง
43 45 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกุลธิดา    คิดโปร่ง
2. เด็กหญิงพรพิมล    พรภักดี
3. เด็กหญิงน้ำฝน    ชายเชิด
4. เด็กหญิงชลธิชา    เวียนตา
5. เด็กหญิงประภาพรรณ    บุญธรรม
6. เด็กหญิงภานรินทร์    สุขโข
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์    สุขโข
1. นางภาวิณี    เกษศิริ
2. นางสาวลักษมี    กิมเต๊ก
44 47 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุวัจนีย์    รัตนบุรี
2. เด็กหญิงจุฬามณี    วงศ์แวว
3. เด็กหญิงรุจิรา    พาลวงษ์
4. เด็กหญิงธาดารัตน์    เดือนดี
5. เด็กหญิงชิดชนก    ประทีป
6. เด็กหญิงกชมน    จันทศร
7. เด็กหญิงอรดา    โกมล
8. เด็กหญิงปวรินทร์    สุขแสง
1. นางชนพิชา    พุทธรักษา
45 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนารีรัตน์    ชัยศักดิ์
2. เด็กหญิงฐิลดา    แสนซิว
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    ติระรณกรกุล
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ    นิลสม
5. เด็กหญิงปิยนันท์    ช่วยชูเชิด
6. เด็กหญิงรัชตวรรณ    กรรไกร
1. นางกันต์กนิษฐ์    เฮงภู่เจริญ
2. นางสาววรรณพร    สุขสมสังข์
3. นางสาววีรวัลย์    สัมพันธ์
46 49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนิกานต์    สว่างวงษ์
2. เด็กหญิงพิมพิศา    รักษ์ศรีทอง
3. เด็กหญิงรัชชประภา    เสน่ห์สังคม
4. เด็กหญิงญาณิศา    เฉิดโฉม
5. เด็กหญิงอัยย์    เจริญประกอบ
6. เด็กหญิงกชกร    วาจรัต
7. เด็กหญิงรัญธิชา    ชุมรา
8. เด็กหญิงชวัลนุช    พงศ์เลิศสกุล
1. นางสาวฐิตาภรณ์    เติมเกียรติเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวรรณา    บุญวิก
47 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอสมาภรณ์    สุจริต
2. เด็กหญิงนฤมน    หนูแก้ว
3. เด็กหญิงทิพย์พญา    สุวรรณวงศ์
4. เด็กหญิงธนัญชนก    บุตรศรี
5. เด็กหญิงปัณฑิตา    ศรีทอง
6. เด็กหญิงศศิกานต์    จันทร์อารักษ์
7. เด็กหญิงวรินทิรา    ทองปรุง
8. เด็กหญิงพิชญ์สินี    สะทิ
1. นางสาวชัญญารักษ์    นาคปั้น
2. นางสาวมลฤดี    สวนดี
3. นางสาวเบญจมาศ    วงษ์พิทักษ์
48 51 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    พันไธสง
2. เด็กหญิงอวัสดา    สิทธิผล
3. เด็กหญิงธนิดา    หอมกลิ่น
4. เด็กหญิงวิภาดา    กันหา
5. เด็กหญิงอภิญญา    จิตรพล
6. เด็กหญิงสุธาทิพย์    บัวคำ
7. เด็กหญิงพรกัญญา    จันทร์แดง
8. เด็กหญิงพรชนก    จิตรพล
9. เด็กหญิงสุภาภรณ์    แสนแก้ว
10. เด็กหญิงวัลลภา    สมหวัง
11. เด็กหญิงพิมลแข    พระราช
1. นางจุรี    จรรัตน์
2. นางชุติกาญจน์    สิทธิศร
3. นายนฏกร    ปั้นพุ่มโพธิ์
4. นางสาวศิริพร    พูลหวัง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................