งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพรทิพย์    อำนาจเจริญพันธ์
2. นางสาวพิชชากร    ม่วงเขียว
3. นางสาวอัญชสา    ธรรมขันติพงศ์
4. นางสาวพรนภา    ถมยา
5. นางสาวเด่นสุดา    ป้องเรือ
6. นางสาวกมลวรรณ    โกมลทัต
7. นางสาวพิณญาพร    วิเชียร
8. นางสาวชาลิสา    สุนทรารักษ์
1. ดร.กรชนก    สุตะพาหะ
2. นางทิพยวรรณ    พันธ์พงษ์
3. นางสาวพัทธ์ธิดา    ลัดดากลม
4. นางลัคนา    ลิ้มระหงษ์
2 2 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวภารวี    ประสพวิริยะ
2. นางสาวกฤษนี    มาศหิรัญ
3. นางสาวสิริกานต์    อรุณรัตน์
4. นางสาวธนิตา    เดชตระกูล
5. นางสาวชรีรัตน์    รัตนโรจน์
6. นางสาวนงลักษณ์    ศิริพันธ์
7. นางสาวอินธุอร    เรือนสุข
8. นางสาวศุภรัตน์    ดาราพงษ์
1. นางสาวนุชรี    มีแก้ว
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวอาทิมา    สมท่า
2. นางสาวสมิตานัน    จินพละ
3. นางสาวสุกัญญา    พรมจันทร์
4. นางสาวเจนจิรา    สอนสมนึก
5. นางสาวเยาวมาลย์    สุดสงสาร
6. นางสาววันชนนี    รสทอง
7. นางสาวเพชรพนัส    พ่วงพันธ์
8. เด็กหญิงกำไรทอง    เสมา
9. นางสาววชิราภรณ์    พรหมเจริญ
1. นางสาวพิมพ์วดี    จันทรโกศล
2. นางสาววรรณา    ยงพฤกษา
3. นายวีระศักดิ์    หม่อมฤทธิ์
4 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวไพลิน    ลิ้มประเสริฐ
2. นางสาวปพิชญา    ภูษณะพงษ์
3. นางสาวณัฐฐา    กำแพงแก้ว
4. นางสาวสุพิชชา    เห็นประเสริฐ
5. นางสาวนิศารัตน์    มูสิกะชาติ
1. นางสาวจิตรมนัส    เนียมเนตร
2. นางณปภัช    สนธิสว่าง
3. นายณรินทร์    ชำนาญดู
4. นางสาวธัญวรัตน์    ชินวงศ์
5 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปาริชาติ    อินทร์ใจดี
2. นางสาวกัญชลิการ์    ปัญญา
3. นางสาวนัทริกา    มณีเมือง
4. นางสาววัลธรี    ภักผสม
5. นางสาวสิริลักษณ์    เอี่ยมสะอาด
6. นางสาวนิรชา    สุขภิญโญ
1. นางสาวกนกวรรณ    เพ็ชรบูรณ์
2. นางกฤษณา    สุรวัตร
3. นางสาวชนัดดา    พราหมสนธิ์
6 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฬาลักษณ์    พิทักษ์พูลศิลป์
2. นางสาวปาริมาธนันท์    รฐาโชคนิธิธนากุล
3. นางสาวศิริพิชชาภัค    รฐาโชคนิธิธนากุล
4. นางสาวอรทัย    ศรีจันทร์
5. นางสาวกรณิการ์    ชุมวรฐายี
6. นางสาวปภัสสรา    รุ่งเรือง
7. นางสาวธนัชชา    ปทุมรัตน์
8. นางสาวศรินยา    ตันติปิธรรม
9. นางสาวศศิภรณ์    ตันติปิธรรม
1. นางกฤษณา    อารีย์ชน
2. นายภัทรพล    จิตตรานนท์
7 8 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑาภา    บุญศิริชัย
2. นางสาวรุจิรัฎฐ์    เพชรแสงใสสกุล
3. นางสาวสริญญ์    นิธิกุลตานนท์
4. นางสาวณัฐกานต์    สุทธิสอาด
5. นางสาวเมษินีย์    มั่นอาจหาญ
6. นางสาวพรพนารัตน์    ส้มฉุน
7. นางสาวธนิษฐา    สุกกล่ำ
8. นางสาวสินีภัคฐ์    พรหมชัยวัฒนา
1. นางสาวจุฑามาส    ก่อสุวรรณ
2. นายยุทธนา    แซ่พั่ว
3. นางเบญญลักษมิ์    ตุลยสุวรรณ
8 9 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิประภา    งาหอม
2. นางสาวกัลยาณี    สาครสุขกิจ
3. นางสาวปรางค์วลัย    บุญส่ง
4. นางสาวแคทรียา    หอมใสย
5. นางสาวสิริรักษ์    แดนทอง
6. นางสาวกฤติกา    มาปัด
7. นางสาวพรพิมล    ดุลยพิจารณ์
8. นางสาวดวงฤดี    ไตรยสุทธิ์
1. นางสาววันวิสา    แสนคำ
2. นายสหรัฐ    หลวงเมือง
9 10 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาววราภรณ์    สังข์อนันต์
2. นางสาวเกษศิณี    เกตุบุญลือ
3. นางสาวชนาพร    ถิ่นนุช
4. นางสาวนฤมล    ยื้อเผ่าพันธ์
5. นางสาวสุพิชญา    มรรคทรัพย์
6. นางสาวจาริณี    เทียนทอง
7. นางสาวคุณัชย์มณี    ประกิจสังข์
8. นางสาวพรสุดา    พันธ์ทอง
1. นางสาวนารีรัตน์    สุวรรณวัฒน์
2. นางมยุรี    ผลมุข
10 11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุรภา    เล้าพานิชวัฒนา
2. นางสาวเกศกนก    กลมกล่อม
3. นางสาวศิวพร    สัมมาวรรณ
4. นางสาวจิราวรรณ    เทจอหอ
5. นางสาวชลธาร    พัสดุ
6. นางสาววราภรณ์    เหล็กสีขาว
1. นางกันต์ฤทัย    พันธุ์สวัสดิ์
2. นางนงลักษณ์    พันธุ์สวัสดิ์
3. นางสุดาพร    ยิ้มสิน
11 12 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราวรรณ    ปัญญา
2. นางสาวณัฐชา    เชียงทอง
3. นางสาวญารัชนี    พืชผักหวาน
4. นางสาวบัณฑิตา    ภู่สุข
5. นางสาวกีรัตยา    มาลาพุด
6. นางสาววิลาวัณย์    หล่อปรีชากุล
1. นางสาวนิติญาภรณ์    ศรีไพร
12 13 โรงเรียนศรีมหาโพธิ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุณิสา    เปี่ยมปลื้ม
2. นางสาวขวัญสุดา    ดวงศรี
3. นางสาวนีรภา    วังเย็น
4. นางสาวนีรชา    วังเย็น
5. นางสาวมนภรณ์    ดอนมอญ
6. นางสาวจันทรา    สร้อยระย้า
1. นางสาวคำกรอง    พลเรียบ
2. นางเอื้อมพร    ใจชื้น
13 14 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวศันสนีย์    แซ่ลิ้ม
2. นางสาวณัฏฐา    จุ้ยหมื่นไว
3. นางสาวสิรินทิพย์    ศาลารักษ์
4. นางสาวปุณยาพร    สนประเสริฐ
5. นางสาวมนัสนันท์    เซี่ยงว่อง
6. นางสาวอรทิพา    มิ่งสงค์
1. นายรณกฤต    เอี่ยมเจริญ
2. นางอาภารัตน์    แป้นเขียว
14 15 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุธิดา    บุญครอง
2. นางสาวกุสุมา    ศรีนาคเรือง
3. นางสาวรุ่งทิวา    วัชวงษ์
4. นางสาวกาญจนา    ศรีนาคเรือง
5. นางสาวพิยดา    แสงเกตุ
6. นางสาวกมลชนก    ดอกไม้
1. นางสาวสาวิตรี    เย็นสนิท
15 16 โรงเรียนบางละมุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาววราภรณ์    ทองโสม
2. นางสาวชุติมากรณ์    ยอดยศ
3. นางสาวธนวรรณ    จ้อยมณี
4. นางสาวอภิญญา    อยู่สบาย
5. นางสาวชนัญญา    ตุลาธร
6. นางสาวรัตนาภรณ์    ยี่สุ่นน้อย
7. นางสาวกัญญาภัทร    แสไพศาล
8. นางสาวพีรนุช    ทองรอด
1. นางสาวขวัญฤทัย    ประสิ่งชอบ
2. นางสาวรัตติมากร    คำเสียง
16 17 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐณิชา    จิตร์สมบูรณ์
2. นางสาวอมราวดี    สายสุวรรณ
3. นางสาวเนตรชนก    แซ่คู
4. นางสาววิไลลักษณ์    สิ้วอินทร์
5. นางสาวญาณิศา    ศรีสุวัฒน์
6. นางสาวนิติยาภรณ์    ปานพรม
7. นางสาวปริยาภัทร    อนันทสุข
1. นางกชนิกา    พลจันทึก
2. นางสาวขวัญฤทัย    ประสิ่งชอบ
3. นางสาวสมฤทัย    เขียวขำ
4. นางอินทิรา    บำรุงตน
17 18 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวนุชจณี    วงศ์ใส
2. นางสาวทักษิณา    ยางสุด
3. นางสาวจินตนา    สว่างศรี
4. นางสาวพัชรี    ประวรรณกร
5. นางสาวศิริลักษณ์    พิมสา
6. นางสาวชู    ไม่มีนามสกุล
1. นางศิรินารถ    เหลืองสด
2. นางสาวอาริสา    คล้ายขำ
18 19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดารัตน์    ทรงลักษณ์
2. นางสาวกรกรต    พวงสุวรรณ์
3. นางสาวภัณฑิรา    มาบรรดิษฐ
4. นางสาวบุญญิสา    ภาชโร
5. นางสาวณพิชา    โรจนธนธร
6. นางสาวเจนจิรา    สายเนตร
7. นางสาวธมลวรรณ    นาคแท้
8. นางสาวณิชา    พงษ์ธนาคม
9. นางสาวธนพร    แก่นจันทร์
10. นางสาวปรีดาพร    เกิดสวัสดิ์
1. นางสาวพัชรวลัย    เพ็งสุริยา
2. นางพัชรา    หุนเจริญ
19 20 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวธรรมสรณ์    วงศ์สิงห์
2. นางสาวอรยา    กุมุทชาติ
3. เด็กหญิงกัญญาภัค    วัชระ
4. นางสาวมิ่งขวัญ    แสงเพชร
5. เด็กหญิงมัชฌิมาภรณ์    วีระปรีชา
6. เด็กหญิงเจนจิรา    แก้วลอย
1. นางสาวชมพูนุท    มากกำเหนิด
2. นางสาวโชติกา    ยั่งยืน
20 21 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณิษา    ใจดี
2. นางสาวสิริกร    วีทอง
3. นางสาววรัญเรศ    หีบแก้ว
4. นางสาวธิติภรณ์    บุญมี
5. นางสาวกานต์ธิดา    บุญมาพล
6. นางสาวสุมิตตานันท์    คงแสนสุข
7. นางสาวศิริพร    มีมาเจริญดี
1. นายอนันท์    วงษ์แสง
2. นายเสกสรร    ฉลาดดี
21 23 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวภาวิณี    ศิริชัยนาคร
2. นางสาวธนภรณ์    ต๊ะวงค์วาน
3. นางสาวอมลกานต์    ฮะทะโชติ
4. นางสาววรรษมน    สุนประชา
5. นางสาวชนิสรา    ชิวปรีชา
1. นางสาวปวันพัสตร์    ปรียาจิตต์
2. นางสาวพจนีย์    ศรีดี
22 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุวนันท์    บุญวัน
2. นางสาวสโรชา    เอี่ยมคำ
3. นางสาวพิศชยกานต์    เงินเจือ
4. นางสาวจันทกานต์    บัวจันทร์
5. นางสาวนพรัตน์    ทองมี
6. นางสาวชมพูนิกข์    ผาดศรี
7. นางสาวพิมพ์นารา    เจริญชาตรี
1. นางณิชชา    ชันแสง
2. นางนวลละออง    ไชยสมนึก
3. นางศรัญญา    เดชมาก
23 25 โรงเรียนกบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑาทิพย์    วงสุริยัน
2. นางสาวทิพวรรณ    มิ่งพา
3. นางสาวลัดดาวัลย์    นาธงชัย
4. นางสาวสุดารัตน์    แก้วเคน
5. นางสาวนิติพร    สีเนียม
6. นางสาวสิดาพร    คำผง
7. นางสาวนิภาพร    วรรณกิจ
1. นางจิดาภา    พอดี
2. นายพิศิษฐ    สิทธิสาร
3. นางสาววัฒนประภา    อุ่นใจ
4. นางสาวเบญจวรรณ    ดุลนีย์
24 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวการเกต    โตโพธิ์
2. นางสาวแคทลียา    แสงสุขดี
3. นางสาวอภิสรา    แสงสุขดี
4. นางสาวพิจิตรา    ข้าวเข็มทอง
5. นางสาวเกวลิน    จิตรโรจนรักษ์
1. นางวันเพ็ญ    กิติชัยชาญ
2. นางสาวเสาวรส    พันธ์พืช
25 27 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวทรรศวรรณ    แซ่จึง
2. นางสาวกุลนัฐ    วนกลาง
3. นางสาวณัฐธิดา    โพธิสาร
4. นางสาวศุภรัตน์    ชัชวาลย์
5. นางสาวรัตนาวลี    คงศักดิ์ไพรัช
6. นางสาวกรมิษฐ์    สุทธิโรจน์ธนเดช
1. นายชาคริต    หว่างชูเชื้อ
2. นางสาวนัจกร    ผู้ทรงธรรม
3. นายภานุพงศ์    กระแสศัพท์
26 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาววิริยา    วงศ์เทศ
2. นางสาวธัญญารัตน์    สีหาพงษ์
3. นางสาวปวีณ์ศยา    ยัคลา
4. นางสาววรรณมณี    โอสถานนท์
5. นางสาวมัทนพร    เหมสุวรรณ
6. นางสาวฉัตตรียา    ป้องนบ
7. นางสาวนลินี    ทวีธนวิกัย
8. นางสาวณัฐมน    เดชสอน
1. นางวราภรณ์    กมลรัตนะสมบัติ
27 29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชนัญญา    ศรีกระสินธุ์
2. นางสาวเพชรคัมภรณ์    บุญมั่น
3. นางสาวเจนจินันท์    อ่อนเย็น
4. นางสาวณัฐกาญจน์    โกวิทย์ดำรงค์
5. นางสาวชาลิสา    ธรรมนิยม
6. นางสาวสิรินดา    ศรีใส
7. นางสาวปัณฑิตา    คำมั่น
1. นางสาวกัญญานันท์    วงษ์วิเศษ
2. นางสาวมัลลิการ์    วงศ์ศิรินวรัตน์
3. นางสาวศศิภรณ์    พิบูลย์เพิ่มทรัพย์
4. นางสาวอรรถยา    ทิ้งกรีด
28 30 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวอังคณา    วงค์แปลก
2. นางสาวฆัสรา    คงเจริญ
3. นางสาวนิศามน    บุญเนาว์
4. นางสาวทิวากาล    อินทร์บุญ
5. นางสาวนภาลักษณ์    ทรายหมอ
6. นางสาวนันทินี    สิทธิฤทธิ์
1. นายชัยยุทธ    พูลเจริญ
2. นางสาวฐปนีย์    สังเนตร
3. นายศุภธัช    สุกใส
29 31 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเจริญศิริ    เนียมประเสริฐ
2. นางสาวสุกัญญา    โอนอ่อน
3. นางสาวจิรประภา    ศรีอินทร์
4. นางสาวอรพรรณ    นาคสวัสดิ์
5. นางสาวอรพิณ    นาคสวัสดิ์
6. นางสาวทัศมล    ดีโท
1. นางสมลักษณ์    โตยิ่ง
30 32 โรงเรียนองครักษ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวจารุวรรณ    เสนอใจ
2. นางสาวนพวรรณ    เรืองฤทธิ์
3. นางสาวฐาน์รวี    เพิ่มสุข
4. นางสาวประกายฟ้า    เพิ่มสุข
5. นางสาวศุภัสสร    เอี่ยมยิ่ง
6. นางสาวแก้ว    อินแช่มชื่น
7. นางสาวฉัตรนภา    ทองใบ
1. นายชัยรัตน์    ระรวยทรง
2. นางสาวเขมมิรินทร์    ทุมลา
31 33 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชชาภา    สิริปัญญาไว
2. นางสาวศิรดา    วัฒนศิลป์
3. นางสาวภัทรจาริน    โทนผุย
4. นางสาวศุภาวดี    เสือโภชน์
5. นางสาวพรรณอร    อ่อนศรี
6. นางสาวศรุดา    บุญภา
7. นางสาววรารัตน์    รัตนตรัยวงศ์
1. นางสาวจุฑามาศ    แสนทวีสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีรัชชานนท์    น้อมรับพร
3. นางศุลีพร    ปิ่นนัย
32 34 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวยุพิน    ขำพร้อม
2. นางสาวมัลลิกา    พรมศิริเดช
3. นางสาวกิตติยากร    แก้วศรี
4. นางสาวพรพิมล    แก้วสไล
5. นางสาวมนต์ธิญา    คาวีวงศ์
1. นางสาวกิติวรรณ    กองสุผล
2. นางวรากร    นัยพร
3. นายอาคม    นัยพร
33 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวภัณฑิลา    ติสนธิ
2. นางสาวภาณุมาส    ท้องฟ้า
3. นางสาวแสงเทียน    สุขบาล
4. นางสาวมลฤดี    อุดมทิพย์
5. นางสาวปรียารัตน์    ศรสิทธิ์
6. นางสาวณัฐฐิชา    ศรีศิริ
7. นางสาววรัชยา    ชายวิชัย
8. นางสาวอรณิชา    สวัสดี
1. นางชุติมา    เจริญวงศ์
2. นายวีระยุทธ์    หนูคง
3. นางศิริวรรณ    กอปรเนื่องศิริ
4. นางเสาวภา    ตันติตยาพงษ์
34 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสาธิดา    แสงอุทัย
2. นางสาวธัญญ์นภัส    กิตติ์ธนาเสถียร
3. นางสาวปิยะฎา    กุลากูล
4. นางสาวณัฐกานต์    เต็งผักแว่น
5. นางสาวสุจิตรา    อู่ทอง
6. นางสาวณัฐชา    เผ่าผม
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ    ธนทัตนันทโชติ
2. นางสาวรังสิมา    ไทยวัฒน์
35 38 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวปนัดดา    สิงห์ทอง
2. นางสาววไลลักษณ์    หมื่นเดช
3. นางสาวภัทรวดี    บัวชื่น
4. นางสาวณัชชา    เงินดี
5. นางสาวชุติมา    น่วมโต
6. นางสาวกัญฐิมา    สกุลราช
1. นางสาวนงลักษณ์    ทองสุข
2. นางน้ำฝน    สีเหลือง
3. นางศิริลักษณ์    ช้างพงษ์
36 39 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวกรองกนก    มิสุนา
2. นางสาวญานินทร์    มีนายน
3. นางสาวญาณัจฉรา    ทาศรีภู
4. นางสาววรดา    ถ้วยพุทธมนต์
5. นางสาวมณฑิรา    ฟองเจริญ
6. นางสาวรัตนวลี    สง่าเนตร
1. นายกิตติพิชญ์    พวงภู่
37 42 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาววันวิสาข์    พึ่งน้อย
2. นางสาวโสภณัฐ    กันอ่ำ
3. นางสาวภัทราวดี    ชาตะ
4. นางสาวสุทธิดา    เฉลิมเมือง
5. นางสาวเพ็ญนภา    ถมยา
6. นางสาวธัญญาภรณ์    คุ้มเขตร์
7. นางสาวภูรีภิไล    สุขใย
8. นางสาววรรนิตา    รอดย้อย
1. นางสาวศุถิกา    เชตนุช
2. นายสำเนียง    แจ้งอุบล
38 43 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวเอมวิกา    กัลปนารถ
2. นางสาวเบญญา    ผาดผ่อง
3. นางสาวนิรัญญา    อู่สุวรรณ์
4. นางสาวจุฑามณี    เนตรวงษ์
5. นางสาวโสรยา    ศิวิไลย์
6. นางสาวอภัสรา    สมคิด
7. นางสาวสุจารี    จินดา
8. นางสาวจิตรานุช    อาจประโคน
1. นางสาวปุณยวีร์    กร่ำกระโทก
39 44 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพัณณิตา    บู่สาลี
2. นางสาวสุธาวัลย์    บุนนาค
3. นางสาวณัฐธินี    ปานทอง
4. นางสาวกชพรรณ    ปานทอง
5. นางสาวอรัชพร    สรรพลุน
1. นางบังเอิญ    อินทรักษ์
40 46 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวพิชชาภา    พวงมาลี
2. นางสาวอรอนงค์    เอี่ยมสะอาด
1. นางสาวธนัชชา    กาฬภักดี
2. นางสาวภัทรา    ทรัพย์ส่งเสริม
3. สิบเอกสรยุตต์    จุลปานนท์
41 47 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิชา    สุขสวัสดิ์
2. นางสาวสกุลตา    ใคร่ครวญ
3. นางสาวพลอยนภัส    รักสันติเจริญกุณ
4. นางสาวกนกพร    โสมเขียว
5. นางสาวมาตรา    เบ็ญจพรหม
6. นางสาวอภิชญา    ดู่มาที
7. นางสาวณัฐสิมา    เกิดห้างสูง
1. นางสาวชลธิชา    เฉลิมบุญ
2. นางอัษฎา    จรัญชล
42 48 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวธนาภา    ปริชานิ
2. นางสาวกมลชนก    หนูสี
3. นางสาวนิธิพร    มะโนสิม
4. นางสาวกิติมา    สุขดี
5. นางสาวสโรชา    งามวัน
6. นางสาวนฏกร    เหล่าเล่ง
7. นางสาวเนตรทราย    เขียวเคลือบ
8. นางสาวเจนจิรา    รุนันต๊ะ
9. นางสาวกชพรรณ    ภูผา
10. นางสาวกัญญารัตน์    ภูตะวัน
1. นางสาวอรินทร    ตะโม
43 49 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวเขมิตรา    ระวังภัย
2. นางสาวนฤมล    เดชบุญ
3. นางสาวอภิชญา    หงษา
4. นางสาวรดามณี    วงษ์งอ
5. นางสาวสาวิตรี    ฟักนิล
6. นางสาวดวงมณี    วัฒนากรนิยม
1. นางสาวศิระประภา    มหาชัย
2. นางสาวสมาภา    ชัยจินดา
44 50 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริลักษณ์    สุดเฉลียว
2. นางสาวพิมพ์ใจ    ถนอมกล่อม
3. เด็กหญิงลักษิกา    คำพันธ์
4. นางสาวเยาวลักษณ์    สลีอ่อน
5. นางสาวสมปรารถนา    เปลี่ยนสี
6. นางสาวศมิตานัน    ลิ้มสกุลทิพย์
7. นางสาวนงนภัส    อินต๊ะสาร
1. นางสาวลดาวรรณ    ศรีศักดิ์
2. นางสุมารินทร์    ยามสุข
45 51 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวกฤษณา    กลิ่นผักแว่น
2. นางสาวทิพวรรณ    ทองเปลี่ยน
3. นางสาวเพ็ญนภา    จรดล
4. นางสาวกัลยรัตน์    จันทร์พิษ
5. นางสาวปิยะมาศ    ทองนอก
6. นางสาวนิภาพร    ปราบมาก
7. นางสาววรรณิภา    กอบพิมาย
8. นางสาววิไลภรณ์    เพ็ญสุข
1. นางจันทร์จิรา    เดชประไพ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................