งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 266
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรดา    แสงสมบัติ
2. เด็กหญิงรินรดา    แสงสมบัติ
3. เด็กหญิงเกวลี    ญาณจรูญ
4. เด็กหญิงสุปรีญา    เล้ารัตนอารีย์
5. เด็กหญิงปิยาพร    สาถิยะบูรณะพงศ์
6. เด็กหญิงนันท์นภัส    จี้เพชร
7. เด็กหญิงวิภาพร    คำพันธ์
8. เด็กหญิงญานิดา    เก่งธนคุณ
9. เด็กหญิงมัชฌิมา    สีโสภนสิริ
10. เด็กหญิงศิริกานต์    วิกรมาภรณ์
11. เด็กหญิงสิรินทรา    เปรมไสย
12. เด็กหญิงสุธาวัลย์    สระทองโดย
13. เด็กหญิงชลธิชา    สินทรา
14. เด็กหญิงวัชราภรณ์    พิมพา
15. เด็กหญิงภัทรภร    ศรีสุกใส
1. นางจารุวรรณ    พึ่งฉิม
2. นางสาวรัฐพร    ทิพย์มณฑา
3. นายอนุวัฒน์    วัฒนาเมธี
2 2 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายสหฤทธิ์    โรจนมนต์
2. เด็กชายฤทธิ์มณฑล    สวัสดิ์วารี
3. เด็กหญิงเกษณี    ศรีเพชร
4. เด็กหญิงขวัญจิรา    ผลงาม
5. เด็กหญิงณัฐมล    บัวบก
6. เด็กหญิงตรีสุคนธ์    บุญเจริญ
7. เด็กหญิงสโรชา    ภิบาลจันทร์
8. เด็กหญิงสุภาวดี    สายสิงทอง
9. เด็กหญิงมินตรา    สังขวรรณ
10. เด็กหญิงแอนนา    วงศ์อยู่
1. นางสาวกิตติยา    มโนรัตน์
2. นางฤทัย    สุดสาคร
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิชญา    ลายวิเศษกุล
2. เด็กหญิงนพวรรณ    ป้อมถาวร
3. เด็กหญิงภัทราวดี    กรเกษม
4. เด็กหญิงลลิดา    จันทร์สุกรี
5. เด็กหญิงฉันชนก    เชื้อสกล
6. เด็กหญิงอุไรวรรณ    ยิ้มเจริญ
7. เด็กหญิงภาณิกา    ยงศิริ
8. เด็กหญิงพรรณพิจิตร    เตียงหงษากุล
9. เด็กหญิงสุปรียา    แย้มเกษร
10. เด็กหญิงภาณิศา    ยงศิริ
11. เด็กหญิงชฎารัตน์    บุญเฉลิมชัย
1. นางสาวพิมพ์วดี    จันทรโกศล
2. นางสาววรรณา    ยงพฤกษา
3. นายวีระศักดิ์    หม่อมฤทธิ์
4 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์    หมื่นมี
2. เด็กหญิงชฎาภา    ทุมพร
3. เด็กหญิงภควดี    เวียงชัย
4. เด็กหญิงณัฐริกา    รอดรักษา
5. เด็กหญิงมาลินี    นาคีสังข์
6. เด็กหญิงสุริษา    ภักดีศรี
7. เด็กหญิงศิริยาภรณ์    แสนหาญ
8. เด็กชายไชยา    เห็มกอง
9. เด็กชายธนบดินทร์    บุญประเสริฐ
10. เด็กชายพิมาน    คล้ายสาร
11. เด็กชายภานุพงษ์    รักษา
12. เด็กหญิงเรณู    เลิศมงคลไทย
13. เด็กหญิงเพชรลดา    ขาวเจริญ
1. นางสาวจุฑาทิพย์    ทวีสุข
2. นายทนงศักดิ์    พันธุ์ชุม
3. นายธนาพงษ์    พรหมทัศน์
4. นางมัทธิกา    ชิดชอบ
5. นายสมภูมิ    ปริยานานนท์
5 6 โรงเรียนอินทโมลีประทาน สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวันทณา    สอนเอี่ยม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    พลศิริ
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์    ไตรยวงค์
4. เด็กหญิงกชกร    บุตรศรี
5. เด็กหญิงเขมจิรา    ฉายชูวงศ์
6. เด็กหญิงวันทณี    สอนเอี่ยม
7. เด็กหญิงภัทรชฎาพร    โอชา
8. เด็กหญิงอรณิชา    เถาวัลย์
9. เด็กหญิงสิริจันทร์    เนียมสำราญ
1. นางวรรณพร    มั่นกลิ่น
2. นางสาวเพ็ญศิริ    จอเจริญ
6 8 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวีรินทร์    ภัทรพิทักษ์
2. เด็กหญิงภัณฑิรา    พลยะศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงชนัญชิดา    รักพงษ์
4. เด็กหญิงคณสมน    อภิการสกุลชัย
5. เด็กหญิงกนกพร    หันทำเล
6. เด็กหญิงพรพรรณ    วัชชวัลคุ
7. เด็กหญิงจิดาภา    แสงอังคนาวิน
8. เด็กหญิงจินต์จุฑา    กลิ่นหอม
9. เด็กหญิงธมนวรรณ    บุญหาญ
10. เด็กหญิงชวัลญา    ภวังคนันท์
1. นางสาวจุฑามาส    ก่อสุวรรณ
2. นายยุทธนา    แซ่พั่ว
3. นางเบญญลักษมิ์    ตุลยสุวรรณ
7 9 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรรณา    ปานประเสริฐ
2. เด็กหญิงวรรณธิดา    พันพี
3. เด็กหญิงลักษิกา    จำนงค์ผล
4. เด็กหญิงสุภัสสรา    ศักดิ์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงธัญรดี    แก้วแดง
6. เด็กหญิงจริยา    จิตต์บรรยงค์
7. เด็กหญิงพิชญาภัค    แจ้งจำรัส
8. เด็กหญิงพรชิตา    แจ้งจำรัส
9. เด็กหญิงภัทรพร    จิตรสาคร
10. เด็กหญิงนิภาพร    วงษ์แก้ว
11. เด็กหญิงสุทธิชา    บรรไพร
12. เด็กหญิงผ่องมนัส    หันยัง
13. เด็กหญิงสริดา    ธรรมโร
14. เด็กหญิงปัณฑิตา    ศิริทองวัฒนา
15. เด็กชายธีรภาพ    กระจ่างโพธิ์
16. เด็กชายภานุ    ลี้กุล
1. นายดุจฉัตร    ด้วงศิริ
2. นางสาวอุทุมพร    หรุ่นเจริญ
8 12 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรอินทร์    กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงกมลวัทน์    ปั่นกลาง
3. เด็กหญิงวรันธร    รัมณีย์
4. เด็กหญิงฐิติมา    นักทำนา
5. เด็กหญิงอารยา    คิดค้า
6. เด็กชายธนกร    ชอบสวย
7. เด็กชายตะวัน    สวัสดิ์วงค์
8. เด็กหญิงอรพิมษ์    มากอยู่เงิน
9. เด็กหญิงชนิดา    เสม็ดดี
10. เด็กหญิงสิรินทิพย์    จำปาทิพย์
11. เด็กหญิงชลธิชา    มนต์ชัยภูมิ
12. เด็กชายวีรพงศ์    สมบูรณ์
13. เด็กชายอลงกรณ์    ศรีภิรมย์
1. นางสาวณัฐพร    ใจผ่อง
2. นางสาวปัณณรัตน์    ปัญญา
3. นายวิชาญ    ศิลาทะเล
4. นายอภิศักดิ์    ประภาสะวัต
9 13 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายทนงศักดิ์    ขุนทอง
2. เด็กชายกนกชัย    เกาะมะไฟ
3. เด็กชายธีระวัฒน์    ศรีพุทธา
4. เด็กชายณัฐพงษ์    สุราฤทธิ์
5. เด็กชายอนุรักษ์    เคยอาษา
6. เด็กหญิงตะวันฉาย    แสนมุง
7. เด็กหญิงนรมน    สมสุข
8. เด็กหญิงวิสสุตา    เดชสุภา
9. เด็กหญิงจันทร์รุ่ง    เรืองทอง
10. เด็กหญิงกัลยา    หนูเข็ม
11. เด็กหญิงภัทราภรณ์    พุทธรักษา
12. เด็กหญิงจิราพร    ไพรสันเทียะ
13. เด็กหญิงวนิชา    พิมพ์แก้ว
14. เด็กหญิงเพชรไพลิน    น้ำทรัพย์
15. เด็กหญิงรจนา    สุมรรคา
16. เด็กหญิงสุพรรษา    กางวิถี
1. นางกาญจนา    ก้อนสันทัด
2. นายบำรุง    เรืองโรจน์
3. นายพิเชษฐ์    ปิ่นเกิด
10 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤตติญา    พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงอรทัย    ราโท
3. เด็กหญิงวนิดา    ทิศกระโทก
4. เด็กหญิงสุนิลชา    จิตตวิสุทธิกุล
5. เด็กหญิงชาลินี    มหาปราบ
6. เด็กหญิงปิยธิดา    คงศรี
7. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    แฝงคด
1. นางสาวสร้อยสกุล    จันทร์จรูญ
11 16 โรงเรียนบางพระวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ    คงมั่น
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    ม่วงทอง
3. เด็กหญิงบุษกร    สุขใส
4. เด็กหญิงณัฐณิชา    จันทร์ประดิษฐ์
5. เด็กหญิงศิรินภา    สถิตย์เสถียร
6. เด็กหญิงวิสา    นาคสุวรรณ์
7. เด็กหญิงชลดา    คานกลาง
8. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ช่อดารา
9. เด็กหญิงรัชนี    อวยเจริญ
10. เด็กชายจักรินทร์    อาษา
11. เด็กชายพัฒนพงษ์    วงศ์ประเสริฐ
12. เด็กชายศุภกร    อิ่มอารมย์
13. เด็กชายชินทัช    สินทร
14. เด็กชายปรเมษฐ์    แก้วยศ
15. เด็กชายณัฐวุฒิ    เสนใส
16. เด็กหญิงกมลวัลย์    วรนุชกุล
1. นางนฤธดา    ชูวิวัฒน์กุล
2. นายวรพงศ์    พรมแตง
12 18 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฟองฝน    ด้วงเสน
2. เด็กหญิงจิรัชยา    มะเจียกจร
3. เด็กหญิงสิริญญา    พวงร้อย
4. เด็กหญิงวิภา    -
5. เด็กหญิงอภิญญา    วุฒิสาร
6. เด็กหญิงวาสินี    เวชไวกิจ
7. เด็กหญิงทิพวรรณ    เหลากลม
8. เด็กหญิงญาดา    สายรถ
1. นางสุดทัย    ลอยเมฆ
2. นายเสกศักดิ์    สุยสุทธิ์
13 19 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปัฐมาวดี    สายแจ้ง
2. เด็กหญิงสกุณา    หมื่นนะรา
3. เด็กหญิงธนพร    จันทร์คณาโชค
4. เด็กหญิงศรสวรรค์    รวยรื่น
5. เด็กหญิงโสรยา    นอบน้อม
6. เด็กหญิงจิดาภา    สังข์ทอง
7. เด็กหญิงฐิติรัตน์    คงวิจิตร
8. เด็กหญิงปัทมา    ทับไกร
9. เด็กหญิงชนิกานต์    แก้วสมนึก
10. เด็กหญิงกุลปรียา    คล้ายจินดา
1. นางจารีย์    คลังสิน
14 21 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยะพร    บำรุงตา
2. เด็กหญิงทองสีรุ้ง    โลหะสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอารยา    เอสันเทียะ
4. เด็กหญิงภัทราวดี    ทีนาค
5. เด็กหญิงนันทิยา    ตรีรัตนกุลพร
6. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ    ศิริบุตร
7. เด็กหญิงศรุตา    กุศลสร้าง
8. เด็กหญิงคคนางค์    นุ่มยองใย
1. นายกำธร    มุ่งแฝงกลาง
2. นางสาวปาจรีย์    คำฟองเครือ
3. นางรัตนา    ชื่นชอบ
4. นายวสันต์    อินอ่อน
5. นายสุทธิรักษ์    คำนุ
15 23 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอนัญญา    ไร่เหนือ
2. เด็กหญิงอิงอร    ด้วงเจริญ
3. เด็กหญิงปพิชญา    แย้มสำรวย
4. เด็กหญิงณัฐชา    พันชาตรี
5. เด็กหญิงสินีนาฎ    เชียงกา
6. เด็กหญิงณัฐธญาน์    วะน้ำค้าง
7. เด็กหญิงเจนจิรา    สมรูป
8. เด็กหญิงวิษณีย์    แซ่เฮา
9. เด็กหญิงรุ่งนภา    คงมณี
10. เด็กหญิงกานต์ชนก    เหล่างาม
11. เด็กหญิงเกวลิน    แก้วสุขแท้
12. เด็กหญิงศิรภัสสร    ลิ้มสุวรรณ
13. เด็กหญิงรัตนากร    เนี่ยระสะ
14. เด็กหญิงอรนุช    นรินทร์นอก
1. นายจิรายุทธ์    จงใจ
2. นางทัศนีย์    จันทร์เรือง
3. นางสาวปุณณ์นิษฐา    ทองธาวินสิน
4. นายรัตนโชติ    ศรีแปลก
5. นางสาวไพรินทร์    ทองดอนพุ่ม
16 25 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    หมวดดี
2. เด็กหญิงฑิติวลักษณ์    ยาขันทิพย์
3. เด็กหญิงภัทรวดี    พรมมา
4. เด็กหญิงพราวพิมล    พรมยาบล
5. เด็กหญิงพัชรี    โพธิกุล
6. เด็กชายธีระศักดิ์    สูนตา
7. เด็กหญิงกนกวรรณ    จันทร์วิสัย
8. เด็กชายพงศกร    วิสุมา
9. เด็กชายภูชิต    แซ่โง้ว
10. เด็กชายธนากร    รีเบี้ยว
11. เด็กชายศิขรินทร์    วันทุ
12. เด็กหญิงชลิตดา    ขนแดง
13. เด็กหญิงทิชาดา    เอี่ยมกั๊ก
1. นายชนณพัฒน์    มีแสง
2. นางนรีรัตน์    สมโภช
3. นางสาวพนารัตน์    สิงข์นคร
17 27 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภาณิดา    ขวาของ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    เรืองเขียว
3. เด็กหญิงธัญชนก    ชูทุ่ง
4. เด็กหญิงรัตนากร    ใบนิล
5. เด็กหญิงจารุภา    ใจยาว
6. เด็กหญิงสกุลหญิง    เฝ้ากระโทก
7. เด็กหญิงอารียา    พันทกัน
8. เด็กหญิงณิชา    ธนาสนธิราช
9. เด็กหญิงศิริวิมล    ต่ายแสง
10. นายเกริกชัย    เอกจำนงค์
11. เด็กชายกษิดิษ    วงศ์สมุทร
12. เด็กชายปุรเชษฐ์    ณ วงศ์
13. เด็กชายกิตติธัช    วิทยาเดชขจร
14. นายคุณานนท์    โชติมิตร
15. นายจิรายุ    ว่องวิชัย
1. นายตปนิธิ    ทองนาคทอง
2. นายประเวช    ผสมงาม
18 28 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร    วัฒนา
2. เด็กหญิงนฤมล    ธรรมะ
3. เด็กหญิงจิรัชญา    สายคำ
4. เด็กหญิงรักษิตา    มณีทูล
5. เด็กหญิงจินต์จุฑา    วันทะนะ
6. เด็กหญิงธิวารัตน์    วงค์เงิน
7. เด็กหญิงพรไพลิน    ลี่เส็ง
8. เด็กหญิงธัญจิรา    สุดชาวงศ์
9. เด็กหญิงเสาวภา    มณฑศก
10. เด็กหญิงธนัชพร    พันธุปัท
11. เด็กหญิงชลธิชา    เบ็ญพาด
12. นายปฏิภาณ    เสากระโชก
13. เด็กชายพรศักดิ์    แซ่กง
14. เด็กชายศราวุฒิ    โพธิ์หมุด
15. นายนิติ    สนใจ
1. นางสมคิด    ภูมิพล
2. นางอมรรัตน์    บ้งชมโพธิ์
19 30 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    เหล่าประชา
2. เด็กหญิงอารยา    พยัคคง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ    เหลาสิงห์
4. เด็กหญิงธนันดา    สาโท
5. เด็กหญิงธนัญญา    ปิ่นเจริญ
6. เด็กหญิงวรรณิษา    ประสพแก้ว
7. เด็กหญิงพรวิภา    ไวว่อง
8. เด็กหญิงอภิสรา    ทนันชัย
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ดวงปุ๊ด
10. เด็กหญิงธยาพร    สุขคะโต
11. เด็กหญิงชลดา    อุทรังษ์
12. เด็กหญิงวารุณีย์    สารเทพ
13. เด็กหญิงโสมวรรณ    ทะรุณรัมย์
14. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ประสพแก้ว
15. เด็กหญิงอนุธิดา    อธิษฐานรัตน์
16. เด็กหญิงสันศนีย์    สารเทพ
1. นางสาวขัตติยากร    สุขได้พึ่ง
2. นางสาวณัฏฐกานต์    น้ำค้าง
3. นางสาวรัชวรรณ    พรมลี
4. นางอรริสา    ศรีคำดี
5. นางสาวเพ็ญพักตร์    สุดศรี
20 31 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายประดิษฐ์    น้ำนวน
2. เด็กชายสมบูรณ์    ทองจ้อย
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์    แดงทอง
4. เด็กชายธนายุทธ    นนทะวงษ์
5. เด็กชายอานนท์    ปัญญามัง
6. เด็กหญิงสิรินาถ    กลั่นหุุ่น
7. เด็กหญิงชลกานต์    สอนสุข
8. เด็กหญิงณัจฉริญา    วงษ์จันทร์นา
9. เด็กหญิงภาทิณี    นามบุญศรี
10. เด็กหญิงพิมพ์พิมล    บุุญธรรม
1. นางสาวจุฑาทิพย์    สิงหาเวช
2. นางวรรณธินี    สมชนะ
21 33 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนิตสิรี    อนันทสุข
2. เด็กหญิงภานิดา    สีมะลุน
3. เด็กหญิงณิชกมล    จงเจริญ
4. เด็กหญิงธิศวรรณ    นุ่มน้อย
5. เด็กหญิงรัชนก    ต่างสกุล
6. เด็กหญิงณภัทร    สมานไพศาล
7. เด็กหญิงประวินนา    ประดิษฐ์
8. เด็กหญิงภัณฑิรา    กิจวาส
1. นางสาวจุไรวรรณ    วงศ์สุนทร
2. นางธนิตา    รัตนพันธ์
3. นางสาวมนจันทร์    พรหมกูล
4. นางสาวอัถติยา    แสนสุดใจ
22 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรรณภา    มีสิบป์สม
2. เด็กหญิงอภิญญา    มีสิบป์สม
3. เด็กหญิงเพชรไพลิน    ตู้พิจิตร
4. เด็กหญิงธัญญารัฐ    กิติสุรกุลชัย
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์    จันทร์เรือง
6. เด็กหญิงแคทรียา    เที่ยงจิต
7. เด็กหญิงวรนุช    วิเศษสุวรรณ
8. เด็กหญิงภานุมาศ    บุญอิ่ม
9. เด็กหญิงจุฑารัตน์    คุณเผือก
10. เด็กชายจักรพันธ์    สว่างโชติ
11. เด็กชายภัทรเทพ    หงษาคำ
12. เด็กชายธวัชชัย    ผิวแตง
1. นางสาวชัญญาพัชร์    ร่มโพธิ์ชี
2. นางสาวนัทธมน    แก้วหนองยาง
3. นางเบ็ญจวรรณ    สีงาม
23 36 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เงินจาง
2. เด็กหญิงวราภรณ์    ไกยสิทธิ์
3. เด็กหญิงฐีติกมล    จิตสุวรรณ์
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ช้างแย้ม
5. เด็กหญิงหทัยภัทร    ถนอมสัตย์
6. เด็กหญิงมนฤทัย    ปิ่นทองคำ
1. นายธนรัตน์    ปริชาติรุ่งเรือง
2. นางสาวอังคณา    ค้าสุวรรณ
24 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกันติศา    สินธุสุวรรณ
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา    แก้วประสิทธิ์
3. เด็กหญิงกษมา    ดีพันธ์
4. เด็กหญิงวันวิสาข์    สินสืบผล
5. เด็กหญิงชนัฐตา    หิรัญญปรีชา
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    สำรวล
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ    ธนทัตนันทโชติ
2. นางสาวรังสิมา    ไทยวัฒน์
25 38 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    ทองนิล
2. เด็กหญิงธนภรณ์    แสนธานี
3. เด็กหญิงสุภาพร    พุฒซ้อน
4. เด็กหญิงจารวี    มณี
5. เด็กหญิงวรรธกา    ทาเภา
6. เด็กหญิงวนิดา    คำสอง
7. เด็กหญิงพัชรี    สุ่มน้อย
8. เด็กหญิงศศิกานต์    น่วมโต
1. นางขวัญนาค    แสงประทุม
2. นางฐิติมา    งามขำ
3. นางน้ำฝน    สีเหลือง
26 39 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุษกร    สัญสำราญ
2. เด็กหญิงอรพรรณ    ใต้เมืองปาก
3. เด็กหญิงอัยรฎา    ฤกษ์เมือง
4. เด็กหญิงภิราวรรณ    ใบเนียม
5. เด็กหญิงวิชญาพร    วุฒิวงศ์กาญจน์
6. เด็กหญิงสุดารัตน์    ยอดพยุ
7. เด็กหญิงอินทิรา    ดำพทิก
8. เด็กหญิงคุณิตา    สูงขันเขตร
9. เด็กหญิงชัชฎา    โชติปัญโญ
10. เด็กหญิงศิริโสภา    ตาปัน
11. เด็กหญิงอารียา    ยิงรัมย์
12. เด็กหญิงไอทิพย์    เครือแก้ว
1. นายปราโมทย์    คชเสนีย์
2. นายพนม    ทองสุ่ม
3. นางสาวรติรัตน์    วรวงษ์วุฒิไกร
4. นางสาววรัญญา    สารัตน์
5. นางสาวสายฝน    ชัยกาศ
27 42 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ม่วงคำ
2. เด็กหญิงอรัญญา    บัวบาน
3. เด็กหญิงวลิกา    บาลี
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์    ปานทองคำ
5. เด็กหญิงชลธิชา    หุ่นดี
6. เด็กหญิงไกวัลวลัย    เดชพจน์
7. เด็กหญิงอัจจิมา    บุญงาม
8. เด็กหญิงอังสุมากร    ไข่กลิ่น
1. นางสาวศุถิกา    เชตนุช
2. นายสำเนียง    แจ้งอุบล
28 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงประภัสสร    ช่างพานิช
2. เด็กหญิงสโรชา    พรหมน้อย
3. เด็กหญิงอัจฉรา    หัสเดชา
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์    เปาวศาสตร์
5. เด็กหญิงอัมรา    จงดี
6. เด็กหญิงชฎาพร    หว่านพืช
7. เด็กหญิงชลธิชา    เหลือล้น
8. เด็กหญิงอนรรฆพร    ชื่นอุ่ทรัพย์
1. นายศรายุทธ    รัตนภูมิ
2. นางสาวศิริลักษณ์    แก้ววงษ์ล้อม
3. นางอุบล    บุญแต่ง
29 46 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงช่อผกา    ธัญญเจริญ
2. เด็กหญิงธนภรณ์    สว่างศรี
3. เด็กหญิงพนิดา    โอฬารสุวรรณชัย
4. เด็กหญิงเพชรไพลิน    ศรีทับทิม
5. เด็กหญิงธรรมพร    ไพบูลย์วิทย์
6. เด็กหญิงทัตติยา    เอกผักนาก
7. เด็กหญิงปฐมพร    พิศวง
8. เด็กหญิงฉัตรชนก    ศรีโมรา
9. เด็กหญิงนรกมล    นาคทอง
10. เด็กหญิงจินต์จุฑา    อู่อรุณ
11. เด็กหญิงขวัญชนก    ปล้องพฤกษา
12. เด็กหญิงพรศิริ    นุชนารถ
13. เด็กชายเอนก    ศรีชลวงษ์
14. เด็กหญิงวรัญญารักษ์    ธนพรนิธิวงษ์
15. เด็กหญิงสุธินี    สว่างศรี
16. เด็กหญิงพัชราภา    ปานสุวรรณ
1. นางวราพร    เนตรสว่าง
2. นางเบ็ญจมาศ    ชื่นด้วง
3. นายไพบูลย์    สายแก้วลาด
30 47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนัญญา    ตั้งธรรมธิติ
2. เด็กหญิงนนทวร    สถาพรพิทักษ์
3. เด็กหญิงชนิษฐา    อิ่มอุไร
4. เด็กหญิงพิภัทรา    จิตราทิตยกุล
5. เด็กหญิงยาหยื    พูลสวัสดิ์
6. เด็กหญิงวรินทร    เทียนทอง
1. นายกฤตธัช    โยมญาติ
2. นางกิตติมา    สุวรรณธาดา
31 48 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจันทิมา    โจซิ้ม
2. เด็กหญิงปราถนา    กองม่วง
3. เด็กหญิงกรกนก    สร้อยสีคำ
4. เด็กหญิงนริศรา    มะแสน
5. เด็กหญิงวิจิตตรา    บูรณะเสรี
6. เด็กหญิงต้นน้ำ    จิตรเอื้อ
7. เด็กหญิงศิริยากร    หล่อโสภาลักษณ์
8. เด็กชายพัฒนศักดิ์    ทรัพย์วิลัย
9. เด็กหญิงภรณิภัทร    สนสาขา
10. เด็กหญิงปิยะฉัตร    โคตรกา
11. เด็กหญิงหฤทัย    แขมคำ
12. เด็กหญิงปรียาภรณ์    แสงอาทิตย์
1. นางสาวนุชนรา    ละหุ่งเพ็ชร
2. นายภูมิภพ    อนันตรักษ์
3. นายมนตรี    เฉยดี
4. นายมนัญชยา    เพชรูจี
5. นางสาวเมธิกานต์    นนทะสร
32 49 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหทัยชก    พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงภัสรา    ต่อเติม
3. เด็กหญิงทิพย์พาพร    จูไหล
4. เด็กหญิงจิดาภา    สร้อยจิต
5. เด็กหญิงกนกร    เทพคุณ
6. เด็กหญิงณัฐติยา    ทาหาญ
7. เด็กหญิงดุสิตา    ต่ายหลี
8. เด็กหญิงอรุณี    กวนสันเทียะ
9. เด็กหญิงสันต์ธนาพร    บุญสืบ
1. นางสาวมณีกานต์    บุญมี
33 50 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนริสา    พินิจมนตรี
2. เด็กหญิงกาญจนา    หนองนงค์
3. เด็กหญิงกิตติพร    พึ่งขุนทด
4. เด็กหญิงรุ่งนภา    เชิดชู
5. เด็กหญิงอรพรรณ    ชะโน
6. เด็กหญิงศิโรรัตน์    เทพยสิน
7. เด็กหญิงธนภรณ์    เอี่ยมเมือง
8. เด็กหญิงพิชญา    ยอดยาดี
1. นายกำธร    ดิษธรรม
2. นายธีระยุทธ    แสงสุริยจันทร
3. นางสาวสุวิชา    กุฎีศรี
4. นางสาวอัจฉราพรรณ    ป้องทองคำ
5. นางสาวเนติมา    เที่ยงตรง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................