งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวฐาปนี    วงษ์ผง
2. นายวัชรพงษ์    กลั่นเอี่ยม
3. นายวัชรพล    กลั่นเอี่ยม
4. นายพงศธร    เลื่อนทอง
5. นางสาวกมลพรรณ    เดชดี
6. นายตะวัน    วงศ์พิจิตร
7. นางสาวกาญจนา    ประสพบุญ
8. นางสาวฐิติกานต์    จิกจักร์
9. นางสาวชัชวัล    ชื่นบุญชม
10. นางสาวศิริขวัญ    พันธุ์ทอง
11. นางสาวญาดา    ระรื่น
12. นางสาวอนุสรา    ดอร์สัน
13. นางสาวรัตน์ติยา    ภู่ระย้า
1. นางสาวณฤดี    จงศิริโชค
2. นายสุรศักดิ์    มิลินทากาศ
27
2 2 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายวสุธร    หาญจันทร์
2. นางสาวพรทิพย์    หอยทอง
3. นางสาวดาริณี    บุญผ่อง
4. นางสาววิชนันท์    วรโชติสกุลวงษ์
5. นางสาวศิริญากรณ์    อินทร์สำราญ
6. นางสาวธิติญา    เบี้ยเก็บ
7. นางสาวปุณยวีร์    ยานิตย์
8. นางสาวลักษณ์ษิณา    หอมห่วน
9. นางสาวกัญญารัตน์    กลางอรัญ
10. นายสิทธิศักดิ์    บุญสอง
11. นายมงคล    โกพลรัตน์
12. นายเมธาวี    ภูอาภรณ์
1. นายภุชงค์    จุลปานนท์
2. นางสาวมาริสา    ปาหลา
3. นายสามารถ    มูลราช
31
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวรามาวดี    โกปลด
2. นางสาวจันทิมันตุ์    วรรณประเวศ
3. นางสาวกรวี    ถีระพงษ์
4. นางสาวรัตติวัลย์    เจนวงศาธนรัตน์
5. นางสาวอินทุอร    ถีระพงษ์
6. นางสาวสิริยากร    ชูโชติ
7. นางสาวอัญญาวี    บุญยะสิทธิ์
8. นางสาวอัปสรศิริ    บุญครองสุข
1. นายบุญฤทธิ์    อ่ำขำ
2. นางสาวพิมพ์วดี    จันทรโกศล
3. นางสาววรรณา    ยงพฤกษา
4. นายวีระศักดิ์    หม่อมฤทธิ์
5. นางสาวโสภา    ถาวรเจริญ
5
4 4 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายศุภชัย    ใยบัว
2. นายสุธิวัฒน์    สินสวาท
3. นางสาวฉัตรี    แย้มเลี้ยง
4. นายเสนาบดี    รุ่งศรีกนก
5. นางสาวยุวันดา    จันทร
6. นางสาวสุพรรษา    แก้วขาว
7. นางสาวทิพย์เรณู    อนันตเดโชชัย
8. นางสาวเจนจิรา    เปี่ยมหน้าไม้
9. นางสาวมณีกาญจน์    จันทร์แป้น
10. นายเมธา    โอภาสทิพากร
11. นางสาวกมลรัตน์    อยู่พวง
12. นายอนุชา    รุ่งมณี
1. นางสาวธานี    มังกะโรทัย
2. นางสาวสุกานดา    บัวระภา
27
5 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิชา    สุมาลัย
2. นางสาวศิรินภา    พุแค
3. นางสาวฐิติภรณ์    แก้วแย้ม
4. นางสาวพิมพ์ชนก    คำภิราช
5. นางสาวณัฐณิชา    รักภูมิ
6. นางสาวชนรดี    ตรัยฤทธิกุล
7. นางสาววฤณพร    คล้ายนิล
8. นางสาวพริสา    สุภาลักษณ์
1. นางสาวมุกรินทร์    ขวัญเมือง
2. นางสาวรุ่งนภา    กล่ำขำมี
3. นางสาวศศิธร    ชูประทีป
4. นางสาวเพชรรัตน์    ปานเกิด
26
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววิภาพร    อิ่มสำราญ
2. นางสาวศศิธร    แก้วสุวรรณ์
3. นางสาวธัญญลักษณ์    ทองประเสริฐ
4. นางสาวญาณรัศมี    เที่ยงตรง
5. นางสาวนันทนัช    กวินทิพย์เมธี
6. นางสาวฐาปนี    ศรีวิไล
7. นางสาวไอรดา    ขุมเงิน
8. นางสาวอัญชลี    วัฒนาอุดม
9. นางสาววณิชยา    ศุภนคร
10. นางสาวณัชชาพันธุ์    จันทวิริยากิจ
11. นางสาวทิพย์ฤดี    คำหลุ่น
12. นางสาวศศิรินทร์    พลอยนัด
13. นางสาวธันยพร    มีแสงนิล
14. นางสาวทิพย์ฤดี    คำหลุ่น
15. นางสาวศศิรินทร์    พลอยนัด
16. นางสาวกนกวรรณ    ภู่ด้วง
1. นางทิวทอง    อ่อนบาง
2. นางบุษบง    เอี่ยมอร่าม
3. นางสาวสุนันทณี    อ่วมเกตุ
17
7 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพรพรรณ    ศรีนวล
2. นางสาวกมลชนก    กาหลง
3. นางสาวธัญวรท    นาคดี
4. นางสาวนิรมล    ทองเลิศ
5. นางสาวกนิษฐา    ชุมวรฐายี
6. นางสาวนันทพร    สมศรี
7. นางสาวอัยรดา    น่วมนิล
8. นางสาวพิมพ์นภา    ทัศนา
9. นางสาวธิตินันท์    จักรเพชร์
1. นางกฤษณา    อารีย์ชน
2. นายภัทรพล    จิตตรานนท์
5
8 8 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวชญาณี    ดอกจันทร์
2. นางสาวชญาณ์นันท์    ชนินทร์ตระกูล
3. นางสาวเมษินีย์    มั่นอาจหาญ
4. นางสาวทัศพร    พัฒนภาศัย
5. นางสาวพภัสสรณ์    จารุอัครพัฒน์
6. นางสาวธนิษฐา    สุกกล่ำ
7. นางสาวพรพนารัตน์    ส้มฉุน
8. นางสาวนัทธมน    หัวใจ
9. นางสาวเพิร์ลรดา    งามรุ่งศิริ
10. นางสาวประภาวรินทร์    นิจวิภาศิริกุล
1. นางสาวจุฑามาส    ก่อสุวรรณ
2. นายยุทธนา    แซ่พั่ว
3. นางเบญญลักษมิ์    ตุลยสุวรรณ
9
9 9 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑามาศ    อนันต์
2. นายทัศน์พล    วัฒนเกษตรกุล
3. นางสาวฐานิตา    จันทนา
4. นางสาวปุณยวีร์    ฤานาม
5. นายเอกอานนท์    ห้วยนอก
6. นางสาวปรางค์ทิพย์    เสนาจ
7. นางสาวพิชญาภัค    แจ้งจำรัส
8. นางสาวคคณางค์    สุขนิน
9. นางสาวสิริกาญจนา    ตั๊นศิริ
10. นายพงศธร    ลี้เจริญ
11. นางสาววรรณา    ปานประเสริฐ
12. นายณัฑภูมิ    แหวนเงิน
13. นายกันตินันท์    แสวงพันธ์
14. นางสาวกนกวรรณ    พันพี
15. นายสุรเกียรติ    สอนน้อย
16. นางสาวผาณิต    มะลิคำ
1. นายดุจฉัตร    ด้วงศิริ
2. นางสาวอุทุมพร    หรุ่นเจริญ
33
10 12 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวสมฤทัย    ลานสมบัติ
2. นางสาวสุภนิดา    พวงพลอย
3. นางสาวหยาดอรุณ    ทัพพรม
4. นางสาวกมลวรรณ    ทัพพุ่ม
5. นางสาวกาญจนา    จันทร์ทองดี
6. นางสาวณัฐธิดา    เขียวบัว
7. นายภาสกร    พยัฆจันทร์
8. นายคุณากร    ภูวงค์ผา
9. นางสาวอรัญญา    สองพล
10. นางสาวปวัญรัตน์    กล้าหาญ
11. นางสาวสุทธิดา    สุขแจ่ม
1. นางสาวณัฐพร    ใจผ่อง
2. นางสาวปัณณรัตน์    ปัญญา
3. นายอภิศักดิ์    ประภาสะวัต
21
11 13 โรงเรียนศรีมโหสถ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายปฏิภาณ    แสงรักษ์
2. นายสิทธิศักดิ์    พรมมา
3. นายฐิติพงศ์    งามวงษ์
4. นายกมลสัณห์    นามอญ
5. นายปิยวัฒน์    กำลังพันธ์
6. นายธนันชัย    นฤทัย
7. นายอิทธิ    พุกยอด
8. นายชัยธวัช    รังสรรค์
9. นางสาวสัณห์สิตา    ณัฏฐาทัศน์
10. นางสาวภัทธาภรณ์    แดงกูล
11. นางสาววิภาวี    ศรีมณี
12. นางสาวธีรารัตน์    สุวทิตย์
13. นายชาญเดช    เชื้อสี
14. นายสกาย    วรรณวรรค
15. นางสาวนิตยา    อารุณ
16. นางสาววัชราภรณ์    รอดเลิศ
1. นางดรุณี    กัปตัน
2. นายพีรพล    ปากกะพอก
3. ดร.ภควัต    ปิดตาทะโน
4. นางสาวมุมีนะ    รัตนทิชาพร
5. นางวัลภา    ซื่อตรง
9
12 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวสุชานาถ    ม่วงนาค
2. นางสาวฐิติชญา    น่วมบุญลือ
3. นางสาวชนิกานต์    พูนวศินมลคล
4. นางสาวมณีรัตน์    จันทร์ผ่องศรี
5. นางสาวสุดารัตน์    รอดผล
6. นางสาวภัทราพร    แซ่ลิ้ม
7. นางสาวเบญญาดา    สุวรรณทรัพย์
8. นางสาวปภาดา    ตัดพุดซา
9. นางสาวอชิรญา    โตอ่อน
10. นางสาวเขมิกา    ต่างจิตร
1. นางทศพร    ไตรศิริ
2. นางสาวประกายวรรณ    บุญอยู่
3. นางพรรณิภา    เหล่าเผ่าพันธ์
5
13 15 โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอมรรัตน์    จีนขี
2. นางสาวสุฑามาศ    โพธิ์พรม
3. นางสาวอังคณา    เลี่ยงกี่
4. นางสาวพฤกษา    โภคาวัฒนกุล
5. นางสาวธัญชนก    สนน้อย
6. นางสาวกาญจนา    ศรีบัวคลี่
7. นางสาวพรรณปพร    เปียปาน
8. นางสาวสุวนันท์    วันนิวาส
1. นายมณเฑียร    เรียบเรียง
2. นายศุภมิตร    เหมือนจันทร์
3. นายอรุณ    หงษ์ทอง
9
14 16 โรงเรียนบางละมุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวพีรนุช    ทองรอด
2. นางสาวเกวลิน    ชินเสน
3. นางสาวมุธิตา    คงเจริญ
4. นางสาววราภรณ์    ทองโสม
5. นายพฤธิพล    วรรณเสถียร
6. นายกฤษฏา    กานนท์
7. นางสาวชุติมาภรณ์    ยอดยศ
8. นางสาวธนวรรณ    จ้อยมณี
9. นายพงศธร    บุญไทย
10. นางสาวศันศนีย์    โต๊ะมุดบำรุง
11. นางสาวรัตนาภรณ์    ยี่สุ่นน้อย
12. นางสาวกัญญาภัทร    แสไพศาล
13. นางสาวชนัญญา    ตุลาธร
14. นายภาณุวัฒน์    สุขผล
15. นายยศกรณ์    เชื้อกุณะ
16. นายเสฏฐวุฒิ    จันทร์วิเศษ
1. นางสาวขวัญฤทัย    ประดิ่งชอบ
2. นางสาวรัตติมากร    คำเสียง
33
15 17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑามาศ    ลอยลมโชค
2. นางสาวคีติกา    ขันแก้ว
3. นางสาววนิดา    นามเหลา
4. นางสาวพลอยไพลิน    ตูมขาว
5. นางสาวพิมพ์ระภัทร    มุ่งดี
6. นางสาวญภิญญ์ภรณ์    กุสโล
7. นางสาวบุณยาณุช    ฉายสุริยะ
8. นางสาวเกษราภรณ์    แช่มช้อย
9. นางสาวปุญญภัสร์    ทองนาค
1. นางสาววรัญญา    พันธ์แก้ว
2. นางสาวสุจินลักษณ์    ฉัตรเงิน
19
16 18 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวธัญญารัตน์    วิตมุต
2. นางสาวพัชราภรณ์    ประดับวงศ์
3. นางสาวศุภอักษร    ดัชถุยาวัตร
4. นางสาวอิอี    -
5. นางสาวอินทร์พร    -
6. นางสาวอินทร์ดาว    -
7. นางสาวชุติมา    ลูกฟัก
1. นางสุดทัย    ลอยเมฆ
2. นายเสกศักดิ์    สุยสุทธิ์
37
17 20 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมาตารี    แสนทวี
2. นางสาวสุทธิดา    หนูเสริม
3. นางสาวนพเก้า    ประกอบพรชัย
4. นางสาวอนัญญา    ปาปะพัง
5. นางสาวแพรวา    บุญประเสริฐ
6. นางสาวสุภัค    บุญญาสถิตสถาพร
7. นางสาวศิริลักษณ์    องอาจ
8. เด็กหญิงยุวดี    เรืองไกรศิลป์
1. นางสาวเพ็ญสิณี    รัตตนวิเชียร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 21 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณิษา    ใจดี
2. นางสาวสิริกร    วีทอง
3. นางสาวกรรณิกา    เสือเอ๋ง
4. นางสาวธิติภรณ์    บุญมี
5. นางสาวกานต์ธิดา    บุญมาพล
6. นางสาวสุมิตตานันท์    คงแสนสุข
7. นางสาวศิริพร    มีมาเจริญดี
8. นางสาวสิริยากร    แสงจันทร์
1. นางสุพรรณี    คำทอง
2. นายอนันท์    วงษ์แสง
3. นายเสกสรร    ฉลาดดี
5
19 22 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทมณีต์    วัสสันฏชาฎ
2. นางสาวกมลทิพย์    ล้ำเลิศ
3. นางสาววีรยา    พุกคุ่ย
4. นางสาววรากร    มาลา
5. นางสาวเบญจมาภรณ์    ทองดี
6. นางสาวศิริลักษณ์    ทองดอนน้อย
7. นางสาววิภาวรรณ    นนทารักษ์
8. นางสาวศรุตา    เล่าแดงเทียว
9. นางสาวกาญจนา    ในลี้ภูมิ
1. นางสาวพรรณี    วันกระจ่าง
2. นางสาวพิชญธิดา    สระแก้ว
3. นางสาวเบญจมาศ    มีต้องปัน
35
20 23 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายณฐชนนท์    พลยะพันธ์
2. นางสาวปิยะพร    เส็งสาย
3. นางสาวศุภมาส    ทรัพย์คงเจริญ
4. นางสาวสุจิตรา    ฆ้องจันทร์ดา
5. นางสาวเปรมยุดา    เปรมจิตต์
6. นางสาวณัฐฐินันท์    อำไพรบูรณ์
7. นางสาวบุษกล    ปิติสกุลกาล
8. นางสาวนพสร    มโนเกื้อกูล
9. นางสาววรวรรณ    ปรีประชา
1. นายดวงดนัย    ประยูรหงษ์
2. นางบุญญ์กัญญ์    ปริมาส
3. นางสาวสิตานันท์    เหลือช่าง
27
21 24 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวรัชยา    บุญยง
2. นางสาววัชราภรณ์    พิริยะศุภกิจ
3. นางสาวพัชราภรณ์    หมื่นสุข
4. นางสาวดาวประกาย    โกศล
5. นางสาวสุทัตตา    ตะโนย
6. นางสาวนัฐฐิยา    บุญยง
7. นายดนุสรณ์    ต๊ะคิงษา
8. นายณัฐวุฒิ    อุปถัมภ์
9. นายอานุภาพ    ทับทิมหอม
10. นายวัฒนา    ฅนไว
11. นายวิชชากร    เมืองจรรยา
12. นายพงศกร    บุญปลอด
1. นายธวัฒน์    ศรีคลหนู
2. นางสาวรัชฎา    ณัฏฐกุล
3. นางสาววนิดา    จรรยางาม
4. นายสมคิด    เติมพูล
5. นางสาวอารีย์    ศรีแจ้
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
22 25 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิรากาญ    จันทรา
2. นางสาวมณีวรรณ    จันทประโชติ
3. นางสาวณัฐริกา    ทาตะวงค์
4. นางสาวอารีรัตน์    พัสดุ
5. นางสาวสุกัญญา    หานาเมือง
6. นางสาวชุติมา    พืชสุวรรณ์
7. นายสุบรรณ    จันธรรม
8. นางสาวสุพัตรา    ทาชาติ
9. นายธนัธฎา    กันยาประสิทธิ์
10. นางสาวศิริลักษณ์    จันดีดา
11. นางสาวปิยนุช    สมโภช
12. นายณัฐวุฒิ    ชัยยันต์
13. นายภาณุพงศ์    ทาชาติ
14. นายวรยศ    สุพรรณ์
1. นายชนณพัฒน์    มีแสง
2. นางนารีรัตน์    สมโภช
31
23 27 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวชาดา    เยาวชิรพงศ์
2. นางสาวณัฐกฤตา    เวทการ
3. นางสาวฟาริดา    เจตน์เขตกิจ
4. นางสาวปพิชญา    มาตรา
5. นางสาวเบญจพร    แก้วประสิทธิ์
6. นางสาวกัญญาภัค    บุญชิต
7. นางสาวณัฐธิดา    เรืองเขียว
8. นางสาวบุณฑริกา    แสนฟูเฟื่อง
9. นางสาวสโรชา    พรหมพินิจ
10. นายณัฏฐกรณ์    ฤทธินาคา
11. นายสุทธิพล    จงชะยะ
12. นายปาฏิหาริย์    แสงงิ้ว
13. นายกฤษณะ    แสนคะนึง
14. นายศุภกร    ยิ้มละมัย
15. นายกิตติศักดิ์    อุ่นฤทธิชัย
16. นางสาวพิชญาภา    ทากาโน
1. นายตปนิธิ    ทองนาคทอง
2. นายประเวช    ผสมงาม
21
24 28 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุนทรี    ลือนาม
2. นายชานน    มูและ
3. นางสาวปาริชาติ    ห่วงฮุย
4. นางสาวเจนตนา    แก่นสุวรรณ
5. นางสาวเบญจรัตน์    ชะรัมย์
6. นางสาวกุสุมา    งามเลิศจริยกุล
7. นางสาวรัชนีกร    ดีสำโรง
8. นางสาวอรนุช    แสนแก้ว
9. นางสาวจิรวรรณ    นาดี
10. นางสาวพรรณิดา    ศรีพระจันทร์
11. นางสาวทัดดาว    ชลูดทอง
12. นางสาวกัสมา    ผลาผล
13. นายสุพจน์    ไพรบึง
1. นายประเมิน    วงษ์มิตรแท้
2. นางสาวศิริวรรณ    ผลเจริญสมบูรณ์
3. นางสาวอรอุษา    อึ่งแดง
4. นางสาวเชาวนี    ก้อนขาว
35
25 32 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาวิณี    ศรีสุข
2. นางสาวธนวรรณ    จันทร์เกิด
3. นางสาวญาดาทิพย์    วงษ์บุญธรรม
4. นางสาวนัฐวรรณ    ถือฉลาด
5. นางสาวเบญญา    ผ่องสอาด
6. นางสาวเสาวภา    บัวแสง
1. นางนงนุช    ศรีราษฎร์
19
26 33 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวสิรภัทร    ทรวงทองหลาง
2. นางสาวปิยนุช    เอี่ยมชื่น
3. นางสาวปภัสรา    กะจะนอก
4. นางสาวอุษณีย์    โพธิ์เปี้ยศรี
5. นางสาวจุฑามาศ    โพธิ์จักร์
6. นางสาวธัญวรรณ    พลอยรัมย์
7. นางสาวช่อทิพย์    ชัยภูมิ
8. นางสาวธิติกานต์    สหวิศิษฏ์
1. นางสาวจุไรวรรณ    วงศ์สุนทร
2. นางธนิตา    รัตนพันธ์
3. นางสาวมนจันทร์    พรหมกูล
4. นางสาวอัถติยา    แสนสุดใจ
9
27 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์รภัส    รัตนศรี
2. นางสาวสตรีรัตน์    ขลังธรรมเนียม
3. นายณัฐพล    แก้วประสิทธิ์
4. นายนิติพล    สมบูรณ์เจริญกิจ
5. นายปิยะวัฒน์    ศรีวะรมย์
6. นางสาวแพรวนภา    ทองสุข
7. นางสาวณัฐภัทร    สามเตี้ย
8. นางสาวกัญญารัตน์    แก้วล้อมกาย
9. นางสาวปวีณา    ทองสุวรรณ์
10. นายคชาพงษ์    น่วมนวล
11. นายธนวัฒน์    ขุมทอง
12. นายภัคพล    วงศ์เดชงาม
13. นางสาวศันสนีย์    ทองโชติ
14. นางสาวกชกร    ทองสุจริต
15. นางสาววิลาสินี    ศรีเกิด
1. นางสาวชัญญาพัชร์    ร่มโพธิ์ชี
2. นางสาวนัทธมน    แก้วหนองยาง
3. นางเบ็ญจวรรณ    สีงาม
9
28 36 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุมลรัตน์    ธราพร
2. นางสาวอรฤทัย    ใจกล้า
3. นายอดิศร    หนานแก้ว
4. นางสาวจริยา    งอยผาลา
5. นางสาวสัชฌกร    พงศ์พัชราพันธุ์
6. นางสาวเกศจรินทร์    ส่งเสริม
7. นางสาวเกวลิน    ไชยชมภู
1. นายธนรัตน์    ปริชาติรุ่งเรือง
2. นางสาวอังคณา    ค้าสุวรรณ
4
29 38 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนิตยา    อินคล้าม
2. นางสาววรางคณา    แสงจันทร์
3. นางสาววิลาวัลย์    บุญจันทร์
4. นางสาวเกษลดา    เชยชม
5. นางสาววัลย์ริกา    บุญจันทร์
6. นางสาวภัทราภรณ์    เฟื่องบุญ
1. นางสาวภัทิรา    สอาด
27
30 39 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวนัฐฐาพร    ยิงรัมย์
2. นางสาวสุภาพร    จันทร์สว่าง
3. นางสาววรรณกานต์    สิบหมื่นเปี่ยม
4. นางสาวนลินรัตน์    ปิยะธนานุกูล
5. นางสาวอรจิรา    เปลี่ยนเสือ
6. นางสาวพิชญา    กึม
7. นางสาวณัฐวิภา    จันทร์ทอง
8. นางสาววันชพร    ฤทธิชัย
9. นางสาวพิกุล    ใหญ่สูงเนิน
10. นางสาวเบญจมาศ    ทองลือ
11. นางสาวรัชนีกร    สิงห์คำป้อง
12. นางสาวศุภาภรณ์    ชูเมือง
13. นายปิยวัฒน์    พันธ์สิทธิ์
14. นายปิยวิทย์    พันธ์สิทธิ์
15. นายวัชรพงษ์    ไพบูลย์
16. นายนรบดี    นิดภิรมย์
1. นายปราโมทย์    คชเสนีย์
2. นางสาวรติรัตน์    วรวงษ์วุฒิไกร
3. นางสาววรัญญา    สารัตน์
4. นางสาวสายฝน    ชัยกาศ
5. นายสาโรจน์    จำปาศักดิ์
9
31 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพิชชา    ทรัพย์มา
2. นางสาวปานทิพย์    เจริญสุข
3. นางสาวพรนภา    เหมือนศรีพลี
4. นางสาวปุ๋ย    ทองสาวดี
5. นางสาวอรวรรณ    พึ่งพงษ์
6. นางสาวสุพรรณิการ์    จำเริญชัย
7. นางสาวบุญสิตา    ฉิมนอก
8. นางสาวอทิตยา    นรินนอก
1. นางสาววิรารัตน์    รอดยิ้ม
2. นางสุนันทา    ภูมิวัชรพล
9
32 42 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธาสินี    โพธิ์แก้ว
2. นางสาวปิยธิดา    สุขศึกพ่าย
3. นางสาวเจนจิรา    แสงจันทร์
4. นางสาวฐานิตา    เกตุมา
5. นางสาวธารทิพย์    สุขจาด
6. นางสาววิลาสินี    แสนวัน
7. นางสาวศิริลักษณ์    รักษาบุรี
8. นางสาวธนาภา    ชนะกิจพิทักษ์กุล
1. นางสาวศุถิกา    เชตนุช
2. นายสำเนียง    แจ้งอุบล
17
33 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภชุดา    กิมพิทักษ์
2. นางสาวภัทราพร    ค้นหาสุข
3. นางสาวณัฐฌา    จุลวรรคนานนท์
4. นางสาวปรางทิพย์    พุทธโคตร
5. นางสาวศิวพร    ยิ้มแต้
6. นางสาวศศิมาภรณ์    เครือละม้าย
7. นางสาววรัญญา    ศรเฉลิม
8. นางสาวกรกมล    วิสิฐเวสารัช
1. นายศรายุทธ    รัตนภูมิ
2. นางสาวศิริลักษณ์    แก้ววงษ์ล้อม
3. นางอุบล    บุุญแต่ง
9
34 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอารีรัตน์    ทองนบ
2. นางสาวพรนภัส    ผดุงพรรค
3. นางสาวรัตติยา    บุญโกย
4. นางสาวศิริลักษณ์    หลวงไชย
5. นางสาวอภิชญา    วงษ์รัตนะ
6. นางสาวสิริชล    จุไรพันธ์
7. นางสาวฐิตินันท์    เลิศวีรพรกุล
8. นางสาวธัญญธร    ชาเรืองเดชชูลาภ
9. นางสาวภัณฑิรา    พละสมบูรณ์
10. นางสาวจิตราภรณ์    บานแย้ม
11. นางสาวผุสดี    ทำความชอบ
12. นางสาวชนัญญา    กาญจนนิมมาน
13. นายนพดล    แสวงกิจ
14. นางสาวอรวรรณ    พงษ์งาม
15. นางสาวฐาวิตรี    เวชการี
16. นายพันทการ    แช่อึ๋ง
1. ม.ล.วิสุทธิพงษ์    วิไลวงศ์
2. นางอาภาพร    บุญญาธิการ
21
35 48 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวเนตรชนก    รัตนยานนท์
2. นางสาวภาอุษา    วุฒิลัย
3. นางสาวธิตยา    เกษสุวรรณ์
4. นางสาวชนาลัย    ปลั่งดี
5. นางสาวธัญจิรา    ใช้ธูปทอง
6. นางสาวบุณยานุช    พิณพงษ์
7. นางสาวเกษณี    จันทัพหลวง
8. นางสาวธนิตา    เกษสุวรรณ์
1. นางสาวฐิติกัณฑ์    ชูเชิด
2. นางสาวนพรัตน์    แก้วเปี่ยม
25
36 49 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวภาวิดา    เด่นวงศ์งาม
2. นางสาวกรรณิการ์    โคตรหา
3. นางสาวภวิกา    ประวิเศษ
4. นายผจญภัย    พึ่งบรรหาร
5. นายสุรศักดิ์    เย็นทรง
6. นางสาวปทิตตา    บรรณาวิชญ์
7. นางสาวณัฐมล    ท่อนแก้ว
8. นางสาวธนภรณ์    ติ๊บแก้ว
1. นางสาวมณีกานต์    บุญมี
21
37 50 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวปาณิสรา    ณะรังษี
2. นางสาวพรรณิภา    หอมเย็น
3. นางสาวจุฑามาศ    ชลมาศ
4. นางสาวเบญจลักษณ์    ทิศา
5. นางสาวธัญญารัตน์    วงศ์นาชาติ
6. นางสาวรัมภ์รดา    สุขนิกร
7. นางสาวอรอุษา    พูลศิริคช
8. นายพัชรพงศ์    เกี้ยวมาศ
9. นายตรีเทพ    หุตะเศรณี
10. นายภวนันทชัย    นวนศรี
11. นายภานุวัฒน์    วังบง
12. นายเพชรฤทธิ์    วิชัยกำจร
13. นายศิวกร    ท่วมพุดซา
14. นายศุภศร    ทรงงาม
15. นายศกรินทร์    พุทธพงศ์
16. นางสาวหว่าน    กันตรัตนากุล
1. นายกวี    รอนกระโทก
2. นายวิชัย    ยิ่งประเสริฐ
3. นายสมศักดิ์    ทองปาน
4. นางสุทิน    เวทวงษ์
5. นางอรทัย    ทองปาน
ชนะเลิศ
38 51 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวสุธาทิพย์    นุชหลี
2. นางสาวรุ่งนภา    จันทะมูลลา
3. นางสาวจิดาภา    ขุนชัย
4. นางสาวสกุลตลา    พลับแก้ว
5. นางสาวสุนิตา    จันบัติ
6. นางสาวมานิกา    บัวคง
7. นางสาวศศิวิมล    บุญตา
8. นางสาวสุดารัตน์    ทิวาวงศ์
9. นายสุรเชษฐ์    เทียบโนนสูง
10. นายเทิดพงษ์    สุขโข
11. นายนครินทร์    สมัยใหม่
12. นางสาวนฤมล    ตะระการ
13. นางสาวสรัลชนา    คำมงคล
14. นายกิตติพศ    เวชบุญ
15. นายศุภชัย    นิกรบัว
16. นายเจษฎางค์    ถาวรสาลี
1. นายสิทธิโชค    ปัจจา
2. นางสาวเด่นนภา    แปวประเสริฐ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................