งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 268
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายปารเมศ    ศรีนุ่ม
2. นายกิตติพศ    ไกรสิงห์เดชา
3. นายนรากร    อู่อรุณ
4. นายฐิติพัฒน์    เฉลิมไทย
5. นายพรภวิษย์    ผลานุสนธิ์
1. นางศิริพร    เนตรนำเกตุ
2. นางสาวสายรุ้ง    ทิพย์อักษร
2 2 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายวน    ตรี
2. เด็กชายเอก    เพียง
3. เด็กชายสุรคา    พวงเงิน
4. เด็กชายนพดล    ขาวมงคล
5. นางสาวมลธิรา    บุญช่วย
1. นางสาวคณพร    อัตจริต
2. นางสาวบัวภา    จางวางแก้ว
3 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายอดิศิกดิ์    ปิยะวงค์
2. นางสาวพัชริดา    วงษ์ศรี
3. นายสิทธิพร    สอาดเหลือ
4. นางสาวฐิติกานต์    กลยณีย์
5. นายทิติไกร    เกียรติสมรศรี
1. นางนันทิยา    สวนมาลี
2. นางสาวสุภักษร    พงษ์อุดทา
4 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขวัญลักษณ์    เลิศหงิมภูกนก
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    นักรบ
3. เด็กหญิงกรรณิการ์    เลิศสุทธิไกรศรี
4. เด็กหญิงณัฐกันย์    จีนสกุลณี
5. เด็กหญิงนิตยา    งามขำ
1. นางสาวชลธิชา    ร่มโพธิ์รี
2. นางณปภัส    สนธิสว่าง
5 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายปิยภัทร    เข็มทอง
2. นายวิศวกร    ปัตตวงษ์
3. นายสุรเชษฐ    สุขสาร
4. นางสาวจิราพัชร    เปรมรุ่ง
5. นางสาวปรารถนา    ราชรักษา
1. นางสาวจุฑาทิพย์    ทวีสุข
2. นายธนาพงษ์    พรหมทัศน์
6 7 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายนพรัตน์    เอี่ยมล้าย
2. นายสุรศักดิ์    บุตรเเก้ว
3. นายชีวะ    ธรรมสฤษดิ์
4. นายฉัตรมงคล    จิตรตรง
1. นายวิษณุ    คำจันทร์
2. นายสรัญพงศ์    จีระประยูร
7 8 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายอภิรักษ์    อมรสวาทศิลป์
2. นายนิรันดร์    ประจวบสุข
3. นายวัชราวุธ    บุญเรือง
4. นายนทีธร    อยู่บุรี
5. นายเดชาพล    เพ็ชรโรจน์
1. นายจักรินทร์    โอวาทมหาศิลป์
8 9 โรงเรียนอุทกวิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายธนพล    อินทร์ปฐม
2. นายปฐพี    กลิ่นโพธิ์
3. นายจิรภัทร    แขกธูป
4. นายณัฐพงษ์    ใจกันทา
1. นางยุภาพร    ทองเอียม
2. นางสาวสุมณฑิรา    นิยะมะ
9 11 โรงเรียนบางบาล สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายลัทธพล    ม่วงสนธิ์
2. นายณรงค์ศักดิ์    ลัยภาค
3. นายชัยยา    สิงห์ทอง
4. นายนรินทร์    แพฟืน
5. นายอาทิตย์    นาไพรวรรณ
1. นายบุญเลิศ    อินทร์สนอง
2. นายประสิทธิ์    ดนตรี
10 12 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายสุรเดช    คงทอง
2. เด็กชายรัตนพงษ์    รอดเจิม
3. นายชวลิต    พรมที
4. เด็กชายยุทธนา    บัณฑิตย์
5. เด็กชายนิรุต    ทิทา
1. นายนฤชิต    สิทธิปลื้ม
2. นางสาวนวพรรษ    พรมสละ
11 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญสุดา    สันทัด
2. นายณภัทร    เทพรักษ์
3. นางสาวนพวรรณ    เอี่ยมเจริญ
4. นายชัยรัตน์    ศรีคำ
5. นายวราทิต    งามแสง
1. นางสาวศิรินนภา    แจ่มเจริญ
2. นางสุจิตรา    วันทะนะ
12 14 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายศิวกร    เทียนอิ่ม
2. เด็กชายไชยวัฒน์    รักสิน
3. นายเอกไชย    เซี่ยงเทศ
4. เด็กชายเมธี    สังวร
5. เด็กหญิงอนัญญา    บูชา
1. นายนิทสัน    แก้วสระแสน
2. นายวิทยา    เกิดช่วง
13 15 โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายเกรียงไกร    ศรีทองกูล
2. เด็กชายธนกิจ    หงษ์เวียงจันทร์
3. นายจิรศักดิ์    โฉมตระการ
4. เด็กชายนพนรร    เหมเวียงจันทร์
5. นางสาวพิมพ์ประภา    ศรีอัคราช
1. นายศุภมิตร    เหมือนจันทร์
2. นายอรุณ    หงษ์ทอง
14 16 โรงเรียนบางพระวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายพีรพล    เพ็ญสุนทร
2. เด็กชายภัทรพงศ์    หงษ์สมุทร
3. เด็กชายจิรกิตต์    กาบปรุ
4. เด็กชายชลันธร    พัฒนกุล
5. เด็กหญิงสาลิกา    ชูเที่ยง
1. นายชัชศรันย์    เปลี่ยนสมัย
2. นายวรพงศ์    พรมแตง
15 17 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพสชนัน    รุ่งกำจัด
2. เด็กชายฉัตรมงคล    สอนจันทร์
3. เด็กชายสนธยา    ทองบำรุง
4. นายณัฐพงศ์    สร้อยสุข
5. นายนพรัตน์    จานทอง
1. นางนางจีรนันท์    พรไพศาล
2. นางนางชูศรี    ศรีกรด
16 21 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายศุภกฤต    ศรีวรมย์
2. นายรัฐกร    โพธิ์ศรี
3. นางสาวพรรณี    จิตสุภ
4. นางสาวฉัตรลัดดา    ศรีซองเชษฐ์
5. นายมงคล    บุญเติม
1. นายรัตนา    ชื่นชอบ
2. นายสุทธิรักษ์    คำนุ
17 23 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภฤกษ์    สิงคิบุรินทร์
2. เด็กชายสงกรานต์    ภู่อาภรณ์
3. เด็กชายโอภาส    ทองดี
1. นางสาววรนุช    จิตรมณี
2. นายสุเมธ    กุหลาบแก้ว
18 24 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวัลลิภา    หาลาภ
2. เด็กหญิงวรรณศิริ    เย็นใจ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    มีพระเดช
4. เด็กหญิงไปรยา    ลำดับวงษ์
5. เด็กชายชูพงษ์    วิบูลจันทร์
1. นางสาวสุอนงค์    บัวทอง
19 25 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอรทัย    ช่องสกุล
2. นางสาวชาลิสา    วังสวัสดิ์
3. นายธีรพงษ์    สืบเนตร
4. นายสืบศักดิ์    พันธ์เจริญ
5. นายปิยะณัฐ    กุลนาภูมิ
1. นายชำนาญ    แสงบุญ
2. นายสุทธิรักษ์    คำพานนท์
20 27 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายชยานันต์    คำฝั้น
2. เด็กชายอนุกูล    บุญจุ้ย
3. เด็กชายถิรวัฒน์    คงนุกูล
4. เด็กชายธนิก    นำพา
5. เด็กชายประธานรัฐ    สุขรักษา
1. นางสาวธนพร    อินยา
2. นางพจธนา    วิภาวิน
21 28 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายอติชาติ    แก้วนาดอน
2. นายพิพัฒน์    ดีสุด
3. นายกิติศักดิ์    พลอยสา
4. นายปัญญา    พรมพิทักษ์
5. นายวิทวัท    ฉันสิมา
1. นายทิวาทัศกรณ์    อันพิมพ์
2. นางสาวปัณณพร    ศุกระสร
22 29 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายนฤนาท    พรมวงศ์ซ้าย
2. นายวรพจน์    นิ่มทอง
3. นายภูมิ    ชนะชัย
4. นางสาวรัชฎาภรณ์    ฉ่ำนิตย์
5. เด็กชายมณฑล    เสาวภาพันธ์
1. นางสาวณีรชา    สอนศิลป์
2. นายสิริภูมิ    แสงพราย
23 31 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายวายุ    คงทน
2. นางสาวสุุมณฑาทิพย์    คุ้มวงษ์
3. นายสมพงษ์    เกิดมี
4. เด็กชายนที    โตสวัสดิ์
5. นางสาวสุวนี    บัวจูม
1. นายมนัส    สุขมูล
2. นางสายฝน    ปานพรหม
24 32 โรงเรียนผดุงอิสลาม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนายุทธ    อิบรอเฮม
2. เด็กชายจักรพรรดิ์    หมัดโล๊ะ
3. นายอนุชา    ดะแอ
4. นายอัครกรณ์    วรรณะ
5. นายเจริญวัฒน์    หมัดทิ
1. นางสาวสุภาพร    บินซาฟีอี
25 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายวาริชัย    บุญประดิษฐ์
2. นายสถาพร    บ้านเกาะ
3. นายนิติกาญจน์    นิลอ่อน
4. นายพงศกร    เกิดวิเชียร
5. นายจิรภัทร    สมทรัพย์
1. นางนงค์ลักษณ์    ฉิมพาลี
2. นางลัดดา    ฉิมพาลี
26 34 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายชลธี    แก้วบวร
2. นายวีรพงษ์    บุญประสพ
3. นายมงคล    ทรงนุรักษ์
4. นายวัฒนชัย    อินเติมมา
5. เด็กชายอภิรักษ์    สบายวรรณ
1. นายปราโมทย์    ทองคำมาก
2. นายวิทยา    กุลมาตร์
27 36 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายพิชญ์พล    ถิรประภาพร
2. นายสหรัฐ    ลคร
3. นายกรณิศ    พงศภัคสกุลชัย
4. เด็กชายวุฒิคุณ    วินิจบุตร
1. นายณธกร    นันทะวงค์
28 37 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายคุณัชญ์    แก้วไพรวัน
2. นายประสิทธิ    อินสุข
3. เด็กชายชาตรี    นามกิ่ง
4. นายเมธาสิทธิ์    พิมพิสัย
5. เด็กชายธนายุทธ    นพคุณ
1. นางสาวกาญจนา    แสงใยมณี
2. นางเกสินี    มีสมโรจน์
29 38 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายพีรนัฐ    คนคง
2. นายปิติกร    สร้อยพูล
3. นายภาณุวัชญ์    ดอกบัว
1. นายฉลอม    คล้ายหอม
2. นายธีรพงษ์    ภูธร
30 39 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายอรรถวิทย์    นามขันธ์
2. นายพงศ์ธร    ดลจิรพิสิฐ
3. นางสาวปานชนก    จูสนิท
4. นางสาววิภาลัย    คำสระงาม
5. เด็กหญิงสิริฤทัย    พุฒิเนาวรัตน์
1. นางสาวอรอุมา    พรหมฤทธิ์
2. นางสาวอรอุมา    พรหมฤทธิ์
31 42 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นายจิรวุฒิ    คงดี
2. นายธิติ    ยาดีี
3. เด็กชายธนวัฒน์    ชอบทำดี
4. นายวัชระ    พึมขุนทด
5. นายสุพาน์    กุสุโมทย์
1. นางสาวนิตยา    อัฏฏะวัชระ
2. นายอุกฤษฏ์    ปานกลาง
32 45 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นายไกรวิทย์    สะกิมงาม
2. นายธวัชชัย    ขิมจีน
3. นายอติชาต    สนดี
4. นายเชษฐา    จันทร์สีดา
5. นายอดิสร    ต๊ะวงศ์
1. นายอุทิศ    นิลรัตน์
33 46 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายบุรพล    ภมรพล
2. นายสุวชัช    ช่วยชู
3. นางสาวอังคณา    ฉายอรุณ
4. นายณัฐพงศ์    เอี่ยมทรัพย์
1. นางพิศมัย    สายแก้วลาด
2. นายไพบูลย์    สายแก้วลาด
34 47 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายสราวุฒ    เขียวอยู่
2. นายปราการชัย    ดีบุญชัย
3. เด็กชายยสินทร    ปั่นศิริ
4. นายณัฐจักร์    นนท์วัฒนรัตน์
5. นายภัคสหัช    มงคลทิพย์
1. นายนิธิกร    พานทอง
2. นายอุทัย    ริมชลา
35 48 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายอนุพงศ์    เยาว์แสงแซงสนิท
2. เด็กชายคณิน    อินทะเรืองศร
3. นายศราวิน    ศิริแส
4. นายจตุโชค    ชูเชื้อ
5. นายอภิชาติ    บุญลคร
1. นายธวัชชัย    พวกดี
36 49 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิลป์สุดา    สิทธิผล
2. เด็กหญิงวิลาสินี    เถื่อนวรรณา
3. นายนิติกร    จำปาคง
4. นายธนากร    บุญมี
5. นายชัชวาล    ตั้งประสิทธิ์
1. นางสาวบุษราคัม    จรรย์นาฏย์
2. นายศิวะเทพ    แสงพรหม
37 50 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายวันวิเศษ    แดงโชติ
2. นายพีชยา    ชูจรัส
3. นายอานันท์    นันทวิสิษฐ์
4. เด็กชายสหภาพ    ดวงปินตา
5. เด็กชายธนพนธ์    ดีศรี
1. นางสาวพิชาวีร์    นามวงษา
38 51 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวแสงจันทร์    บุษบา
2. นางสาวธัญชนก    กมลศรี
3. นายชัยวัฒน์    คงอินทร์
4. นางสาวสุวีร์    เดชอุทัย
5. นายรัชชานนท์    ถาวรชน
1. นายนฏกร    ปั้นพุ่มโพธิ์
2. นางสาวศิริพร    พูลหวัง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................