งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 268
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายปารเมศ    ศรีนุ่ม
2. นายกิตติพศ    ไกรสิงห์เดชา
3. นายนรากร    อู่อรุณ
4. นายฐิติพัฒน์    เฉลิมไทย
5. นายพรภวิษย์    ผลานุสนธิ์
1. นางศิริพร    เนตรนำเกตุ
2. นางสาวสายรุ้ง    ทิพย์อักษร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 2 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายวน    ตรี
2. เด็กชายเอก    เพียง
3. เด็กชายสุรคา    พวงเงิน
4. เด็กชายนพดล    ขาวมงคล
5. นางสาวมลธิรา    บุญช่วย
1. นางสาวคณพร    อัตจริต
2. นางสาวบัวภา    จางวางแก้ว
37
3 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายอดิศิกดิ์    ปิยะวงค์
2. นางสาวพัชริดา    วงษ์ศรี
3. นายสิทธิพร    สอาดเหลือ
4. นางสาวฐิติกานต์    กลยณีย์
5. นายทิติไกร    เกียรติสมรศรี
1. นางนันทิยา    สวนมาลี
2. นางสาวสุภักษร    พงษ์อุดทา
11
4 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขวัญลักษณ์    เลิศหงิมภูกนก
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    นักรบ
3. เด็กหญิงกรรณิการ์    เลิศสุทธิไกรศรี
4. เด็กหญิงณัฐกันย์    จีนสกุลณี
5. เด็กหญิงนิตยา    งามขำ
1. นางสาวชลธิชา    ร่มโพธิ์รี
2. นางณปภัส    สนธิสว่าง
27
5 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายปิยภัทร    เข็มทอง
2. นายวิศวกร    ปัตตวงษ์
3. นายสุรเชษฐ    สุขสาร
4. นางสาวจิราพัชร    เปรมรุ่ง
5. นางสาวปรารถนา    ราชรักษา
1. นางสาวจุฑาทิพย์    ทวีสุข
2. นายธนาพงษ์    พรหมทัศน์
11
6 7 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายนพรัตน์    เอี่ยมล้าย
2. นายสุรศักดิ์    บุตรเเก้ว
3. นายชีวะ    ธรรมสฤษดิ์
4. นายฉัตรมงคล    จิตรตรง
1. นายวิษณุ    คำจันทร์
2. นายสรัญพงศ์    จีระประยูร
27
7 8 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายอภิรักษ์    อมรสวาทศิลป์
2. นายนิรันดร์    ประจวบสุข
3. นายวัชราวุธ    บุญเรือง
4. นายนทีธร    อยู่บุรี
5. นายเดชาพล    เพ็ชรโรจน์
1. นายจักรินทร์    โอวาทมหาศิลป์
16
8 9 โรงเรียนอุทกวิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายธนพล    อินทร์ปฐม
2. นายปฐพี    กลิ่นโพธิ์
3. นายจิรภัทร    แขกธูป
4. นายณัฐพงษ์    ใจกันทา
1. นางยุภาพร    ทองเอียม
2. นางสาวสุมณฑิรา    นิยะมะ
36
9 11 โรงเรียนบางบาล สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายลัทธพล    ม่วงสนธิ์
2. นายณรงค์ศักดิ์    ลัยภาค
3. นายชัยยา    สิงห์ทอง
4. นายนรินทร์    แพฟืน
5. นายอาทิตย์    นาไพรวรรณ
1. นายบุญเลิศ    อินทร์สนอง
2. นายประสิทธิ์    ดนตรี
11
10 12 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายสุรเดช    คงทอง
2. เด็กชายรัตนพงษ์    รอดเจิม
3. นายชวลิต    พรมที
4. เด็กชายยุทธนา    บัณฑิตย์
5. เด็กชายนิรุต    ทิทา
1. นายนฤชิต    สิทธิปลื้ม
2. นางสาวนวพรรษ    พรมสละ
11
11 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญสุดา    สันทัด
2. นายณภัทร    เทพรักษ์
3. นางสาวนพวรรณ    เอี่ยมเจริญ
4. นายชัยรัตน์    ศรีคำ
5. นายวราทิต    งามแสง
1. นางสาวศิรินนภา    แจ่มเจริญ
2. นางสุจิตรา    วันทะนะ
35
12 14 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายศิวกร    เทียนอิ่ม
2. เด็กชายไชยวัฒน์    รักสิน
3. นายเอกไชย    เซี่ยงเทศ
4. เด็กชายเมธี    สังวร
5. เด็กหญิงอนัญญา    บูชา
1. นายนิทสัน    แก้วสระแสน
2. นายวิทยา    เกิดช่วง
16
13 15 โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายเกรียงไกร    ศรีทองกูล
2. เด็กชายธนกิจ    หงษ์เวียงจันทร์
3. นายจิรศักดิ์    โฉมตระการ
4. เด็กชายนพนรร    เหมเวียงจันทร์
5. นางสาวพิมพ์ประภา    ศรีอัคราช
1. นายศุภมิตร    เหมือนจันทร์
2. นายอรุณ    หงษ์ทอง
5
14 16 โรงเรียนบางพระวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายพีรพล    เพ็ญสุนทร
2. เด็กชายภัทรพงศ์    หงษ์สมุทร
3. เด็กชายจิรกิตต์    กาบปรุ
4. เด็กชายชลันธร    พัฒนกุล
5. เด็กหญิงสาลิกา    ชูเที่ยง
1. นายชัชศรันย์    เปลี่ยนสมัย
2. นายวรพงศ์    พรมแตง
7
15 17 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพสชนัน    รุ่งกำจัด
2. เด็กชายฉัตรมงคล    สอนจันทร์
3. เด็กชายสนธยา    ทองบำรุง
4. นายณัฐพงศ์    สร้อยสุข
5. นายนพรัตน์    จานทอง
1. นางนางจีรนันท์    พรไพศาล
2. นางนางชูศรี    ศรีกรด
32
16 21 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายศุภกฤต    ศรีวรมย์
2. นายรัฐกร    โพธิ์ศรี
3. นางสาวพรรณี    จิตสุภ
4. นางสาวฉัตรลัดดา    ศรีซองเชษฐ์
5. นายมงคล    บุญเติม
1. นายรัตนา    ชื่นชอบ
2. นายสุทธิรักษ์    คำนุ
7
17 23 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภฤกษ์    สิงคิบุรินทร์
2. เด็กชายสงกรานต์    ภู่อาภรณ์
3. เด็กชายโอภาส    ทองดี
1. นางสาววรนุช    จิตรมณี
2. นายสุเมธ    กุหลาบแก้ว
18
18 24 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวัลลิภา    หาลาภ
2. เด็กหญิงวรรณศิริ    เย็นใจ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    มีพระเดช
4. เด็กหญิงไปรยา    ลำดับวงษ์
5. เด็กชายชูพงษ์    วิบูลจันทร์
1. นางสาวสุอนงค์    บัวทอง
22
19 25 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอรทัย    ช่องสกุล
2. นางสาวชาลิสา    วังสวัสดิ์
3. นายธีรพงษ์    สืบเนตร
4. นายสืบศักดิ์    พันธ์เจริญ
5. นายปิยะณัฐ    กุลนาภูมิ
1. นายชำนาญ    แสงบุญ
2. นายสุทธิรักษ์    คำพานนท์
22
20 27 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายชยานันต์    คำฝั้น
2. เด็กชายอนุกูล    บุญจุ้ย
3. เด็กชายถิรวัฒน์    คงนุกูล
4. เด็กชายธนิก    นำพา
5. เด็กชายประธานรัฐ    สุขรักษา
1. นางสาวธนพร    อินยา
2. นางพจธนา    วิภาวิน
5
21 28 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายอติชาติ    แก้วนาดอน
2. นายพิพัฒน์    ดีสุด
3. นายกิติศักดิ์    พลอยสา
4. นายปัญญา    พรมพิทักษ์
5. นายวิทวัท    ฉันสิมา
1. นายทิวาทัศกรณ์    อันพิมพ์
2. นางสาวปัณณพร    ศุกระสร
27
22 29 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายนฤนาท    พรมวงศ์ซ้าย
2. นายวรพจน์    นิ่มทอง
3. นายภูมิ    ชนะชัย
4. นางสาวรัชฎาภรณ์    ฉ่ำนิตย์
5. เด็กชายมณฑล    เสาวภาพันธ์
1. นางสาวณีรชา    สอนศิลป์
2. นายสิริภูมิ    แสงพราย
4
23 31 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายวายุ    คงทน
2. นางสาวสุุมณฑาทิพย์    คุ้มวงษ์
3. นายสมพงษ์    เกิดมี
4. เด็กชายนที    โตสวัสดิ์
5. นางสาวสุวนี    บัวจูม
1. นายมนัส    สุขมูล
2. นางสายฝน    ปานพรหม
22
24 32 โรงเรียนผดุงอิสลาม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนายุทธ    อิบรอเฮม
2. เด็กชายจักรพรรดิ์    หมัดโล๊ะ
3. นายอนุชา    ดะแอ
4. นายอัครกรณ์    วรรณะ
5. นายเจริญวัฒน์    หมัดทิ
1. นางสาวสุภาพร    บินซาฟีอี
25 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายวาริชัย    บุญประดิษฐ์
2. นายสถาพร    บ้านเกาะ
3. นายนิติกาญจน์    นิลอ่อน
4. นายพงศกร    เกิดวิเชียร
5. นายจิรภัทร    สมทรัพย์
1. นางนงค์ลักษณ์    ฉิมพาลี
2. นางลัดดา    ฉิมพาลี
ชนะเลิศ
26 34 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายชลธี    แก้วบวร
2. นายวีรพงษ์    บุญประสพ
3. นายมงคล    ทรงนุรักษ์
4. นายวัฒนชัย    อินเติมมา
5. เด็กชายอภิรักษ์    สบายวรรณ
1. นายปราโมทย์    ทองคำมาก
2. นายวิทยา    กุลมาตร์
7
27 36 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายพิชญ์พล    ถิรประภาพร
2. นายสหรัฐ    ลคร
3. นายกรณิศ    พงศภัคสกุลชัย
4. เด็กชายวุฒิคุณ    วินิจบุตร
1. นายณธกร    นันทะวงค์
18
28 37 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายคุณัชญ์    แก้วไพรวัน
2. นายประสิทธิ    อินสุข
3. เด็กชายชาตรี    นามกิ่ง
4. นายเมธาสิทธิ์    พิมพิสัย
5. เด็กชายธนายุทธ    นพคุณ
1. นางสาวกาญจนา    แสงใยมณี
2. นางเกสินี    มีสมโรจน์
32
29 38 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายพีรนัฐ    คนคง
2. นายปิติกร    สร้อยพูล
3. นายภาณุวัชญ์    ดอกบัว
1. นายฉลอม    คล้ายหอม
2. นายธีรพงษ์    ภูธร
18
30 39 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายอรรถวิทย์    นามขันธ์
2. นายพงศ์ธร    ดลจิรพิสิฐ
3. นางสาวปานชนก    จูสนิท
4. นางสาววิภาลัย    คำสระงาม
5. เด็กหญิงสิริฤทัย    พุฒิเนาวรัตน์
1. นางสาวอรอุมา    พรหมฤทธิ์
2. นางสาวอรอุมา    พรหมฤทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
31 42 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นายจิรวุฒิ    คงดี
2. นายธิติ    ยาดีี
3. เด็กชายธนวัฒน์    ชอบทำดี
4. นายวัชระ    พึมขุนทด
5. นายสุพาน์    กุสุโมทย์
1. นางสาวนิตยา    อัฏฏะวัชระ
2. นายอุกฤษฏ์    ปานกลาง
18
32 45 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นายไกรวิทย์    สะกิมงาม
2. นายธวัชชัย    ขิมจีน
3. นายอติชาต    สนดี
4. นายเชษฐา    จันทร์สีดา
5. นายอดิสร    ต๊ะวงศ์
1. นายอุทิศ    นิลรัตน์
10
33 46 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายบุรพล    ภมรพล
2. นายสุวชัช    ช่วยชู
3. นางสาวอังคณา    ฉายอรุณ
4. นายณัฐพงศ์    เอี่ยมทรัพย์
1. นางพิศมัย    สายแก้วลาด
2. นายไพบูลย์    สายแก้วลาด
27
34 47 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายสราวุฒ    เขียวอยู่
2. นายปราการชัย    ดีบุญชัย
3. เด็กชายยสินทร    ปั่นศิริ
4. นายณัฐจักร์    นนท์วัฒนรัตน์
5. นายภัคสหัช    มงคลทิพย์
1. นายนิธิกร    พานทอง
2. นายอุทัย    ริมชลา
22
35 48 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายอนุพงศ์    เยาว์แสงแซงสนิท
2. เด็กชายคณิน    อินทะเรืองศร
3. นายศราวิน    ศิริแส
4. นายจตุโชค    ชูเชื้อ
5. นายอภิชาติ    บุญลคร
1. นายธวัชชัย    พวกดี
27
36 49 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิลป์สุดา    สิทธิผล
2. เด็กหญิงวิลาสินี    เถื่อนวรรณา
3. นายนิติกร    จำปาคง
4. นายธนากร    บุญมี
5. นายชัชวาล    ตั้งประสิทธิ์
1. นางสาวบุษราคัม    จรรย์นาฏย์
2. นายศิวะเทพ    แสงพรหม
22
37 50 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายวันวิเศษ    แดงโชติ
2. นายพีชยา    ชูจรัส
3. นายอานันท์    นันทวิสิษฐ์
4. เด็กชายสหภาพ    ดวงปินตา
5. เด็กชายธนพนธ์    ดีศรี
1. นางสาวพิชาวีร์    นามวงษา
11
38 51 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวแสงจันทร์    บุษบา
2. นางสาวธัญชนก    กมลศรี
3. นายชัยวัฒน์    คงอินทร์
4. นางสาวสุวีร์    เดชอุทัย
5. นายรัชชานนท์    ถาวรชน
1. นายนฏกร    ปั้นพุ่มโพธิ์
2. นางสาวศิริพร    พูลหวัง
32
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................